آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » برق و الکترونیک و مخابرات » ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی Pass system

ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی Pass system

بتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی (Pass system)
فهرست مطالب
* مقدمه
* فصل اول PASS MO SYSTEM تا سطح ولتاژ ۵/۷۲
* ۱ ـ مقدمه
* ۲ ـ عملکردPASS MO
* 3 ـ طراحی PASS MO10
* 4 ـ نصب درمحل
* ۵ ـ نصب کمیسیون آموزش ودستورالعملهای تعمیر ونگهداری
* ۶ ـ جزئیات بیشتر
* ۷- مشخصات فنی PASS MO
* فصل دومSYSTEMPASS MO تا سطح ولتاژ۱۷۰ ۱۷۰۵۶
* ۱-هدف
* ۲- قابلیت ها
* ۳- توصیفعمومی(کلی )
* ۴- تولیداتواطمینانازکیفیت
* ۵- اطلاعات فنی Pass Mo
* 6- طرحهای پست با راه حلهای جدید pass Mo
* 7- برخی کاربردها
* ۸- pass Mo های متفاوت
* ۹- مهندسی جدید برای محیط امروز جهت فشردگی پست
* ۱۰- کاربردهایی از سکسیونر خطو زمین اضافه شده به PASS MO105
* 11- کاربردبانک های خازنی در PASS MO
* 12- روش کار اتصال زمین خط مدل pass-mo
* 13-موتور عمل کننده شارژ فنر BLk222
* 14- مشخصات فناوری
* فصل سومSYSTEMCOMPASSپست های فشار قوی با سطح ولتاژ KV170به بالا۱۳۶
* ۱ ـ هــدف
* ۲ ـ کیفیـت
* ۳ ـ فشارهای محیطی
* ۴ ـ کاهشمحیط (فضا)
* ۵ ـ حمل و نقل
* ۶ ـ نصب
* ۷ ـ ارزش های اضافه شده دیگر
* ۸ ـ ساختار مدل
* ۹ ـ شرایط سرویس نرمال
* ۱۰ ـ مشخصات عمومی
* ۱۱ ـ اجزاء
* ۱۲ – نقشه
* ۱۳ ـ سیستم حفاظت و کنترل
* ۱۴ ـ ساختار سخت افزاری سیستم
* ۱۵- سطح bay
* 16- نقشه سیستم
* ۱۷- توصیف تکنولوژی عمومی پست های فشار قوی
* ۱۸- مشخصات فنی
* ۱۹- راهنمای تعمیر و نگهداری
* فصل چهارم ترانسفورماتور جریان
* ۱- اطلاعات پایه
* ۲- اساس داده های فنی
* ۳- رنج عایقهای چینی
* ۴- رنج عایقهای سیلیکونی
* ۵- سطوح عایق کاری نامی
* ۶- فاکتورهای اصلی TG 550
* 7- ساختمان TG
* 8- مشخصات TG
* 9- مزایای استفاده ازعا یق SF6 در CT
* فصل پنجم مقایسه بین پست های معمولی و PASS MO
* 1- کلیات
* ۲- هدف
* ۳ – کاربرد
* ۴- فرضیات
* ۵- نتایج قابل دسترس
* ۶- نتایج اقتصادی
* ۷ – مقایسه بین راه حلها
* ۸- نتایج

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق