آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » برق و الکترونیک و مخابرات » احداث شبکه فشار متوسط و برق رسانی به شهرک باغچق و نصب ترانس

احداث شبکه فشار متوسط و برق رسانی به شهرک باغچق و نصب ترانس

احداث شبکه فشار متوسط و برق رسانی به شهرک باغچق و نصب ترانس
فهرست مطالب
* مقدمه – فصل اول
* ۱-۱ آشنایی با انواع شبکه های توزیع
* ۲-۱ شرایطی که در هر شبکه توزیع می باید مورد توجه قرار گیرد
* شبکه های هوایی و متعلقات آن
* ۳-۱ هادیهای جریان الکتریکی
* ۱-۳-۱ سیمهای هوایی
* حداقل سطح مقطع
* ۲-۳-۱ انواع کابلها
* ۳-۳-۱ انتخاب مقطع کابل
* ۴-۳-۱ شرایط خواباندن کابلها در کانال
* ۴-۱- سر کابل
* ۵-۱ مفصل
* ۶-۱- اشکال مختلف شبکه های توزیع نیرو
* ۱-۶-۱ شبکه های باز
* ۲-۶-۱ شبکه های حلقوی بسته
* ۳-۶-۱- شبکه های ستاره ای
* ۴-۶-۱- شبکه های تار عنکبوتی و غربالی
* فصل دوم – حریم و ایمنی و طریقه اتصال زمین
* ۱-۲ اتصال به زمین
* طریقه بستن اتصال زمین در شبکه فشار ضعیف
* ۲-۲ ایمنی
* ۱-۲-۲ تقسیم بندی ایمنی
* ۳-۲- لوازم ایمنی انفرادی
* ۴-۲ حریم و فواصل مجاز
* ۱-۴-۲ انواع حریم
* حریم ایمنی برای شبکه ها
* فصل سوم
* ۱-۳- وسایل و تجهیزات مورد نیاز شبکه
* ۱-۱-۳- طبقه بندی پایه ها
* ۲-۱-۳- انواع پایه های بتنی
* ۲-۳- اصول و روشهای نصب پایه های برق
* ۳-۳- لوازم و تجهیزات مورد نیاز
* ۴-۳- انواع مهار از نظر نیرو
* ۵-۳- تجهیزات یک تیر میانی ۲۰ کیلوولت
* ۶-۳- تجهیزات یک سکشن میانی
* ۷-۳- تجهیزات یک سکشن انتهایی
* ۸-۳- دستگاههای منصوبه روی شبکه ۲۰ کیلوولت
* ۹-۳- تابلوهای الکتریکی
* فصل چهارم
* ۱-۴- محاسبات مکانیکی خطوط
* ۲-۴- تاثیر یخ
* ۱-۲-۴- ظرایب مورد استفاده در طراحی
* ۲-۲-۴- منحنی سیم
* ۳-۴- محاسبات کشش سیم
* ۴-۴- نیروی ناشی از باد روی هادی
* ۵-۴- محاسبات الکتریکی خط
* متعلقات سیمهای هوایی
* ۱-۵-۴- محاسبه فاصله فازها از یکدیگر
* ۲-۵-۴- محاسبه نیروی وارد بر تیر در نقاط زاویه
* ۳-۵-۴- محاسبه نیروی وارد بر پایه میانی در شرایط عادی
* ۴-۵-۴- محاسبه نیروی وارد بر پایه میانی با شرایط
* ۵-۵-۴- محاسبه سیم مهار
* ۶-۵-۴- محاسبه فونداسیون
* ۷-۵-۴- محاسبه سطح مقطع شبکه فشار ضعیف
* ۸-۴- محاسبه سطح مقطع سیم شبکه فشار متوسط
* فصل پنجم – محاسبات روشنایی
* الف) طراحی روشنایی داخلی
* ۱-۵- راهرو و سرویس بهداشتی
* ۲-۵- سرویس بهداشتی و حمام
* ۳-۵- آشپزخانه
* ۴-۵- هال و پذیرایی
* ۵-۵- اتاق خواب
* ب) طراحی روشنایی پارکینگ
* ج) طراحی روشنایی خیابان
* فصل ششم
* ۱-۶- طرح و نظارت
* ۲-۶- چگونگی تهیه پروژه
* ۳-۶- نظارت پروژه
* ۴-۶- اجرا پروژه
* ۵-۶- چگونگی تعیین ظرفیت و محل نصب پست ۲۰ کیلو ولت
* ۶-۶- برآورد پروژه از نظر کالا
* ۷-۶- گروههای اجرایی
* فصل هفتم
* ۱-۷- اداره بهره برداری
* ۱-۱-۷- واحد تعمیرات هوایی
* ۲-۱-۷- واحد تعمیرات زمینی
* ۳-۱-۷- واحد روشنایی معابر
* ۴-۱-۷- واحد بالانس وارتینگ
* ۵-۱-۷- واحد سرویس پستها
* ۶-۱-۷- واحد اتفاقات و عملیات
* ۲-۷- اداره بازرسی
* ۳-۷- اداره خدمات مالی و اداری
* ۴-۷- اداره خدمات مشترکین
* ۵-۷- نحوه کار با خط گرم ۲۰ کیلوولت
* ۱-۵-۷- شناخت اجمالی ازکار خط گرم بر روی خطوط بر قدار ۲۰ کیلو ولت
* ۶-۷- وسایل مورد نیاز در خط گرم
* ۱-۶-۷- شرح عملیاتی که به صورت خط گرم انجام می گیرد
* ۷-۷- طریقه احداث شبکه های فشار ضعیف

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق