آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه

دانلود پروژه اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه

مختصر توضیحات در مورد دانلود پروژه اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه:

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه …………………………………………………………………………………..                        ۱

۱-۱-مقدمه                                                ۲

۲-۱-تعاریف و اصطلاحات                                     ۷

دوم:اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه………………………                  ۱۰

۱-۲-اصول طراحی پستهای فشار قوی                          ۱۱

۲-۲-انواع طراحیها                                       ۱۴

۳-۲-معیارهای طراحی بهینه و اعمال این ضوابط در طراحی پست ۱۵

۱-۳-۲-ارتباط بهینگی و شرایط بهره برداری                 ۱۵

۲-۳-۲-ارتباط بهینگی و موقعیت پست                        ۱۷

۳-۳-۲-ارتباط بهینگی ومسایل زیست محیطی                   ۱۷

۴-۳-۲-ارتباط بهینگی و امکان توسعه پست                   ۱۸

۵-۳-۲-ارتباط بهینگی و نیروی انسانی                      ۱۹

۶-۳-۲-ارتباط بهینگی و تعمیرات و نگهداری                 ۱۹

۷-۳-۲-ارتباط بهینگی و سرمایه گذاری اولیه                ۲۰

۸-۳-۲-ارتباط بهینگی و هزینه های دوران بهره برداری       ۲۱

۹-۳-۲-ارتباط بهینگی و ایمنی                             ۲۳

۱۰-۳-۲-ارتباط بهینگی و طرحها و مشخصات فنی سیستم های مختلف پست  ۲۴

فصل سوم :انواع پستها…………………………………………………………………………….                         ۲۶

۱-۳-تقسیم بندی پستها بر اساس سطح ولتاژ                  ۲۷

۲-۳-تقسیم بندی پستها بر اساس وظیفه ای که در شبکه دارند  ۲۷

۳-۳-تقسیم بندی پستها از نظر نحوه نصب                    ۲۸

۱-۳-۳- انواع پستهای باز                                 ۲۸

۲-۳-۳-انواع پستهای بسته                                 ۲۹

۳-۳-۳-پستهای ترکیبی                                     ۲۹

۴-۳-۳-پستهای سیار                                       ۲۹

۴-۳-انواع پستها از نظر آرایش شینه بندی                  ۲۹

۱-۴-۳-مزایا و معایب آرایشهای مختلف شینه بندی            ۳۱

۱-۱-۴-۳-شینه ساده                                       ۳۱

۲-۱-۴-۳-شینه اصلی و فرعی                                ۳۲

۳-۱-۴-۳-شینه دوبل                                       ۳۴

۴-۱-۴-۳-شینه دوبل اصلی با شینه فرعی                     ۳۵

۵-۱-۴-۳-شینه دوبل دوکلیدی                               ۳۶

۶-۱-۴-۳-شینه یک ونیم کلیدی                              ۳۶

۷-۱-۴-۳-شینه حلقوی                                      ۳۷

۲-۴-۳- بررسی مقایسه ای برای انتخاب شینه بندی بهینه[۹]   ۳۹

۳-۴-۳-نگاه آماری به وضعیت شینه بندی های موجود در پست های ۲۳۰و۴۰۰کیلوولت ایران                                                  ۴۳

۴-۴-۳-آرایش پیشنهادی برای شینه بندی پستها               ۴۴

فصل چهارم:انتخاب محل پست و جانمایی تجهیزات……………………………………… ۴۵

۱-۴-انتخاب محل پست                                      ۴۶

۲-۴-جانمایی تجهیزات پست                                 ۴۹

۱-۲-۴-تاثیر نوع شینه ها و سکسیونرها در آرایش فیزیکی تجهیزات    ۵۲

۲-۲-۴-ترتیب و نحوه نصب تجهیزات                          ۵۴

۳-۲-۴-محل احداث ساختمانها و جاده های ارتباطی            ۵۵

فصل پنجم:انتخاب تجهیزات پست………………………………………………………………..                                         ۵۷

۱-۵-انتخاب ترانسفورماتور قدرت                           ۵۸

۲-۱-۵-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور قدرت          ۵۹

۱-۲-۱-۵-نوع ترانسفورماتورقدرت                           ۶۰

۲-۲-۱-۵-سیستم خنک کنندگی ترانسفورماتور                  ۶۲

۳-۲-۱-۵-تلفات ترانسفورماتور                             ۶۴

۴-۲-۱-۵-توان نامی سیم پیچهای ترانسفورماتور              ۶۴

۵-۲-۱-۵-ولتاژ نامی سیم پیچ                              ۶۵

۶-۲-۱-۵-نحوه اتصالات سیم پیچها و گروه برداری             ۶۵

۷-۲-۱-۵-تنظیم ولتاژ و مشخصات تپ چنجر                    ۶۶

۸-۲-۱-۵-تاثیر زمین نمودن نوترال در عایق بندی            ۶۷

۹-۲-۱-۵-حداکثر ولتاژ هر یک از سیم پیچها                 ۶۷

۱۰-۲-۱-۵-تعیین سطوح عایقی داخلی و خارجی و نوترال        ۶۸

۱۱-۲-۱-۵-میزان افزایش مجاز درجه حرارت روغن وسیم پیچ     ۶۸

۱۲-۲-۱-۵-امپدانس ولتاژ و امپدانس اتصال کوتاه            ۶۸

۱۳-۲-۱-۵-میزان مجاز صدا                                 ۶۹

۱۴-۲-۱-۵-مقادیر جریانهای اتصال کوتاه سیستم              ۶۹

۱۵-۲-۱-۵-اضافه بار در ترانسفورماتور                     ۷۰

۱۶-۲-۱-۵-استفاده از محفظه کابل در طرف فشار ضعیف         ۷۰

۲-۵-انتخاب ترانسفورماتور جریان                          ۷۰

۱-۲-۵-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب ترانسفورماتورجریان    ۷۱

۲-۲-۵-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتورجریان          ۷۲

۱-۲-۲-۵-نوع ترانسفورماتورجریان                          ۷۲

۲-۲-۲-۵-حداکثر ولتاژ سیستم                            ۷۳

۳-۲-۲-۵-سطوح عایقی                                      ۷۴

۴-۲-۲-۵-فاصله خزشی مقره                                 ۷۴

۵-۲-۲-۵-جریان نامی اولیه                                ۷۴

۶-۲-۲-۵-جریان نامی ثانویه                               ۷۵

۷-۲-۲-۵-نسبت تبدیل                                      ۷۵

۸-۲-۲-۵-جریان نامی حرارتی کوتاه مدت                     ۷۶

۹-۲-۲-۵-جریان نامی دایمی حرارتی                         ۷۶

۱۰-۲-۲-۵-محدودیت افزایش درجه حرارت                      ۷۶

۱۱-۲-۲-۵-ظرفیت نامی خروجی                               ۷۷

۱۲-۲-۲-۵-کلاس دقت                                        ۷۷

۳-۵-انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ                          ۸۰

۱-۳-۵-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ   ۸۰

۲-۳-۵-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور ولتاژ         ۸۱

۱-۲-۳-۵-نوع ترانسفورماتورولتاژ                          ۸۱

۲-۲-۳-۵-حداکثر ولتاژ سیستم                            ۸۳

۳-۲-۳-۵-سطوح عایقی                                      ۸۴

۴-۲-۳-۵-فاصله خزشی مقره                                 ۸۴

۵-۲-۳-۵-ولتاژ نامی ثانویه                               ۸۴

۶-۲-۳-۵-ضریب ولتاژ نامی [۹]                             ۸۵

۷-۲-۳-۵-مشخصات خازن ترانسفورماتور ولتاژ خازنی           ۸۶

۸-۲-۳-۵-محدودیت افزایش درجه حرارت                       ۸۷

۹-۲-۳-۵-ظرفیت خروجی                                     ۸۸

۱۰-۲-۳-۵-کلاس دقت[۲۲]                                     ۸۸

۴-۵-انتخاب  ترانسفورماتور زمین- کمکی                    ۸۹

۱-۴-۵-اطلاعات مورد نیاز جهت  ترانسفورماتورزمین-کمکی[۱۴]  ۸۹

۲-۴-۵-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور زمین-کمکی     ۹۰

۱-۲-۴-۵-نوع ترانسفورماتور زمین –کمکی                    ۹۲

۲-۲-۴-۵-سیستم خنک کننده                                 ۹۲

۳-۲-۴-۵-ظرفیت نامی                                      ۹۲

۴-۲-۴-۵-مقدار نامی ولتاژ سیم پیچ ها                     ۹۳

۵-۲-۴-۵-حداکثر ولتاژ سیم پیچ ها                         ۹۳

۶-۲-۴-۵-امپدانس ولتاژ[۹]                                ۹۴

۷-۲-۴-۵-استقامت عایقی بوشینگ ها و ترمینال های فاز و نقطه صفر سیم پیچ اولیه                                                       ۹۴

۸-۲-۴-۵-افزایش دما پس از بارگذاری جریان کوتاه مدت       ۹۵

۹-۲-۴-۵-افزایش دمای مجاز                                ۹۵

۱۰-۲-۴-۵-تپ چنجر                                        ۹۶

۱۱-۲-۴-۵-فاصله خزشی بوشینگها                            ۹۶

۱۲-۲-۴-۵-سطح صدا                                        ۹۷

۱۳-۲-۴-۵-ترمینال بندی طرف اولیه وثانویه                 ۹۷

۵-۵-انتخاب کلید قدرت                                    ۹۷

۱-۵-۵-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب بهینه کلید قدرت       ۹۸

۲-۵-۵-معیارهای انتخاب بهینه کلید قدرت                  ۱۰۰

۱-۲-۵-۵-نوع کلید                                       ۱۰۰

۲-۲-۵-۵-نوع مکانیسم قطع و وصل                          ۱۰۱

۳-۲-۵-۵-ولتاژ نامی                                     ۱۰۴

۴-۲-۵-۵-سطوح عایقی نامی                                ۱۰۴

۵-۲-۵-۵-جریان نامی                                     ۱۰۴

۶-۲-۵-۵-جریان نامی قطع اتصال کوتاه                     ۱۰۵

۷-۲-۵-۵-جریان نامی قطع شارژ خط                         ۱۰۶

۸-۲-۵-۵-جریان نامی قطع بار اندوکتیو                    ۱۰۶

۹-۲-۵-۵-ضریب افزایش ولتاژ فاز سالم                     ۱۰۶

۱۰-۲-۵-۵-جریان نامی اتصال کوتاه وصل                     ۱۰۷

۱۱-۲-۵-۵-مدت زمان تحمل اتصال کوتاه                      ۱۰۷

۱۲-۲-۵-۵-زمان قطع نامی                                  ۱۰۷

۶-۵-سکسیونر و تیغه زمین                                ۱۰۸

۱-۶-۵-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب بهینه سکسیونر        ۱۰۹

۲-۶-۵-معیارهای انتخاب بهینه سکسیونر                    ۱۰۹

۱-۲-۶-۵-نوع سکسیونر یا تیغه های زمین                   ۱۰۹

۲-۲-۶-۵-نوع مکانیسم عملکرد                             ۱۱۰

۳-۲-۶-۵-ولتاژ نامی                                     ۱۱۱

۴-۲-۶-۵-سطوح عایقی نامی                                ۱۱۲

۵-۲-۶-۵-جریان نامی (فقط برای سکسیونر)                  ۱۱۲

۶-۲-۶-۵-جریان نامی اتصال کوتاه                         ۱۱۲

۷-۲-۶-۵-جریان نامی وصل اتصال کوتاه(فقط برای تیغه های زمین) ۱۱۳

۸-۲-۶-۵-مدت زمان تحمل جریان اتصال کوتاه                ۱۱۳

۹-۲-۶-۵-نیروی مکانیکی نامی ترمینالها                   ۱۱۳

فصل ششم : سیستمهای حفاظتی پست………………………………………………………                                                 ۱۱۴

۱-۶-سیستم زمین                                         ۱۱۵

۱-۱-۶-اطلاعات موردنیاز برای طراحی سیستم زمین            ۱۱۶

۲-۱-۶-آزمونهای زمین پست                                ۱۱۸

۳-۱-۶-موارد مهم در آزمونهای سیستم زمین                 ۱۲۰

۴-۱-۶-پارامتر ها و موارد حائز اهمیت در طراحی بهینه سیستم زمین  ۱۲۲

۱-۴-۱-۶-انتخاب هادی زمین و میله های زمین               ۱۲۲

۲-۴-۱-۶-اتصال تجهیزات به زمین                          ۱۲۲

۳-۴-۱-۶-محاسبه جریان اتصال کوتاه وحداکثرجریان شبکه زمین ۱۲۳

۴-۴-۱-۶-ولتاژانتقالی ونقاط خطرناک                      ۱۲۵

۵-۴-۱-۶-تداخل با کبلهای مخابراتی و کنترل               ۱۲۶

۶-۴-۱-۶-اتصال زمین سیستم تغذیه فشار ضعیف               ۱۲۶

۵-۱-۶-نصب سیستم زمین                                   ۱۲۶

۶-۱-۶-روش قدم به قدم طراحی                             ۱۲۸

۲-۶-سیستم حفاظت از صاعقه                               ۱۳۶

۱-۲-۶-سیستم حفاظت از صاعقه                             ۱۳۸

۱-۱-۲-۶-اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی سیستم حفاظت از صاعقه ۱۳۹

۲-۱-۲-۶-سیستم حفاظتی پست با استفاده از روش الکتریکی-هندسی[۹]   ۱۳۹

۳-۱-۲-۶-حداکثر ولتاژ قابل تحمل توسط پست                ۱۴۱

۴-۱-۲-۶-امپدانس موجی                                   ۱۴۱

۵-۱-۲-۶-محاسبه جریان بحرانی وفاصله جذب بحرانی S       ۱۴۱

۶-۱-۲-۶-محاسبه ارتفاع هادیهای حفاظتی                   ۱۴۲

۷-۱-۲-۶-حفاظت در مقابل صاعقه هایی که در خارج از سطح محاط

دو هادی حفاظتی فرود می آیند                            ۱۴۴

۸-۱-۲-۶- استقامت مکانیکی وحرارتی هادیهای حفاظتی و میله های برقگیر   ۱۴۷

۲-۲-۶-برقگیر و محل نصب آن                              ۱۴۸

۱-۲-۲-۶-انواع برقگیر[۱۸]                                ۱۴۸

۲-۲-۲-۶-مقایسه اجمالی بین برقگیرهای ZnO و برقگیرهای مرسوم ۱۵۰

۳-۲-۲-۶-محل نصب برقگیر                                 ۱۵۰

۳-۶-سیستم حفاظتی و رله گذاری                           ۱۵۲

۱-۳-۶-اصول اساسی در رله گذاری حفاظتی                   ۱۵۳

۲-۳-۶-سیستمهای حفاظتی معمول[۹]                         ۱۵۳

۳-۳-۶-معیارهای طراحی بهینه سیستم حفاظت ورله گذاری      ۱۶۰

۱-۳-۳-۶-حفاظت خطوط انتقال                              ۱۶۱

۲-۳-۳-۶-حفاظت شینه                                     ۱۶۵

۳-۳-۳-۶-حفاظت ترانسفورماتور                            ۱۶۷

فصل هفتم:نمونه طراحی…………………………………………………………………………                            ۱۷۲

۱-۷-مشخصات مفروض برای پست                              ۱۷۳

۲-۷-انتخاب تجهیزات                                     ۱۷۴

۳-۷-طراحی سیستمهای                                     ۱۸۷

۴-۷-روش قدم به قدم طراحی جانمایی تجهیزات               ۱۹۰

فصل هشتم: بهره برداری ………………………………………………………………………..                                  ۱۹۵

۱-۸-مشخصات فنی پست مذکور                               ۱۹۶

۲-۸-طریقه بهره برداری                                  ۱۹۹

۳-۸-دستورالعمل عملیاتی و و بهره برداری پست های انتقال و فوق توزیع   ۲۰۲

۴-۸-دستورالعمل بازدید اپراتور از برخی از تجهیزات پست   ۲۱۴

۵-۸-قواعد اساسی ایمنی                                  ۲۱۵

پیوستها………………………………………………………………………………………………… ۲۱۷

پیوست ۱:سیستم آلارمهای حفاظتی                           ۲۱۸

پیوست ۲: نقشه های سیستم های حفاظتی و ارتینگ و …      ۲۲۶

برای دانلود این پروژه بر روی “خرید این فایل “ کلیک نمایید

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق