آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » هنر و گرافیک » دانلود پروژه امپرسیونیسم

دانلود پروژه امپرسیونیسم

مختصر توضیحات در مورد دانلود پروژه امپرسیونیسم:

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. ۱

هنرو هنرمند …………………………………………………………………………………………….. ۱

مبنای هنر …………………………………………………………………………………………………. ۴

تقلید طبیعت ………………………………………………………………………………………………. ۴

وظیفه هنرمند ……………………………………………………………………………………………. ۵

هنر لازم و سودمندات ……………………………………………………………………………….. ۶

فصل اول …………………………………………………………………………………………………. ۷

نقاشی قدیم و جدید ……………………………………………………………………………………. ۸

امپرسیونیسم ………………………………………………………………………………………….. ۱۲

شیوه های جدید نقاشی ……………………………………………………………………………. ۱۷

اساس شیوه امپرسیوسیت ……………………………………………………………………….. ۱۹

تاثیر جو در رنگ ها ………………………………………………………………………………… ۲۱

تاثیر تغییرات نور در رنگ ها ……………………………………………………………………. ۲۲

تاثیر رنگ های مجاور ……………………………………………………………………………… ۲۳

رنگ های مکمل ……………………………………………………………………………………….. ۲۴

روش رنگ آمیزی ……………………………………………………………………………………. ۲۵

شیوه های جدید نقاشی ……………………………………………………………………………. ۲۸

فصل دوم ………………………………………………………………………………………………. ۳۷

مارسل دوشان وان گوگ …………………………………………………………………………. ۳۸

گوگن …………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

سزان …………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

 

مقدمه

پیش از آغاز این تعال لازم است از زمینه هنر و هنرمند مطالبی را به عنوان مقدمه و شروع پژوهش عنوان نمائیم . نخست به مبحث هنر و هنرمند می‌پردازیم، مشخص گردد که هنر چیست و هنرمند کیست :

هنر و هنرمند

در سالهای اخیر ، از هنر بسیار سخن بر میان آمده است لیکن به جرأت می توان گفت تاکنون نوشته ای که هنر را به مردم کتاب خوان کشور، بشناساند و تعریف جامع و دقیقی از آن به دست دهد ، به زبان فارسی در نیامده است . آنچه نویسندگان بزرگ پیشین ، درباره هنر گفته اند با مفاهیم وسیع و عمیقی که این واژه به ویژه در قرن نوزدهم و عصر ، یافته است سازگار نیست و تعاریفی نیز که در جزوات و مقالات مهنامه های پارسی از هنر آمده است ، به هیچ رو خواست کتاب خوانهای وطن ما را بر نمی آورد .

برای دانلود این پروژه بر روی “پرداخت آنلاین” کلیک نمایید

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق