آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » هنر و گرافیک » بررسی برخی از تکنیکهای ویژه در عکاسی سیاه و سفید

بررسی برخی از تکنیکهای ویژه در عکاسی سیاه و سفید

مختصر توضیحات در مورد دانلود پروژه بررسی برخی از تکنیکهای ویژه در عکاسی سیاه و سفید:

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
۱………………………………………………………………………………………………………………… ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭼﻜﻴﺪه ……………………………………………………… ۳………………………………………………………..
-۱ ﻓﺼﻞ اول : ﻋﻜﺎﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ
ﺟﻬﺎن ۱-۱ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻋﻜﺎﺳﻲ در ………………………… ۴……………………………………………..
اﻳﺮان ۲-۱ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻋﻜﺎﺳﻲ در ………………….. ۱۱……………………………………………………
ﻋﻜﺎﺳﻲ :۲ ﻓﺼﻞ دورﺑﻴﻦ
ﻋﻜﺎﺳﻲ ۱-۲ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی …………………… ۱۵…………………………………………..
دورﺑﻴﻦ ۲-۲ ……………………. ………………………………………………… ۱۵…………………………
ﻋﻜﺎﺳﻲ ۳-۲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺻﻠﻲ دورﺑﻴﻨﻬﺎی ………………….. ۱۵……………………………………….
ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ ۴-۲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ………………………. ……………………………………………………………….. ۱۶
دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ۵-۲ ﻗﺪرت روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﮔﺸﺎدی ……………………. ۱۷…………………………
ﺗ ۶-۲ وﺳﺎﻳﻞ ﻨ ﻧﻮر ۱۸…………………………………………………………………………………… ﻈﻴﻢ
ﺑ ۷-۲ ﻃﺒﻘﻪ ﻋﻜﺎﺳﻲ ۱۹……………………………………………………………… ﻨﺪی دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی
ﺑﺰرگ ۸-۲ دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی ﻗﻄﻊ …………………….. ۱۹…………………………………………………..
ﻣﺘﻮﺳﻂ ۹-۲ دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی ﻗﻄﻊ …………………….. ۱۹………………………………………………..
ﻛﻮﭼﻚ ۱۰-۲ دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی ﻗﻄﻊ ……………………… ۲۰…………………………………………….
٢
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ۱۱-۲ دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی ﻣﻴﻨﻮﻛﺲ ﻳﺎ ……………………………. …………………………….. ۲۱
ﺧﺎص ۱۲-۲ دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی ………………………….. ۲۱…………………………………………………..
اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ ۱۳-۲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻚ ﻟﻨﺰ ………………………. ۲۲……………………………………………….
ا ۱۴-۲ ۲۳………………………………………………………………………….. ﺳﻴﺴﺘﻢ دوﻟﻨﺰ ﻧﻌﻜﺎﺳﻲ
ﻋﻜﺎﺳﻲ : ۳ ﻓﺼﻞ ﻓﻴﻠﻢ در
ﻋﻜﺎﺳﻲ ۱-۳ ﻧﻘﺶ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎ در …………………………… ۲۴……………………………………………..
-۳ ۲ ۲۴………………………………………………………………. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻴﻠﻤﻬﺎی ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ
-۳ ۳ ﻻﻳﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ …………………….. ۲۴…………………………………………………………………..
ﻧﻮر ۴-۳ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻳﺎ ﺳﻄﺢ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ …………………… ۲۴………………………………………..
………………………….. ﭘﺎﻳﻪ ۵-۳ ۲۴………………………………………………………………………….
ﻫﺎﻟﻪ ۶-۳ ﻻﻳﻪ ﺿﺪ …………………………… ……………………………………………. ۲۵………………
ﻫﺎ ۷-۳ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻓﻴﻠﻢ ……………………………. ۲۶……………………………………………………
رﻧﮓ ۸-۳ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ……………………. ۲۶…………………….
ﻧﻮر ۹-۳ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻓﻴﻠﻤﻬﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ………………………. ۲۶……………………..
ﻓﻴﻠﻤﻬﺎ ۱۰-۳ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺧﻮاص ……………………… ۲۸………………………………………………
ﺗ ۱۱-۳ ﺄﺛ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻴﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎ ﺑﺮداﻧﻪ ﻫﺎی ………………………… ۲۸……………………
ﺗ ۱۲-۳ ﺄ ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ۲۸……………………………………………………………………. ﺛﻴﺮ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﺑﺮ
٣
ﺧﺎص ۱۳-۳ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی …………………….. …………………………………………………………. ۲۹
ﻋﻜﺎﺳﻲ ۱۴-۳ اﻧﻮاع ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی …………………….. ۲۹……………………………………………….
ﻧﻮ ۱۵-۳ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎی ﻧﻮع ۳۰……………………………………………………………………… ر روز
رﻧﮕﻲ ۱۶-۳ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻧﻮر ……………………………. ۳۰…………………………….
: ﻋﻜﺎﺳﻲ ۴ ﻓﺼﻞ ﻛﺎﻏﺬ
ﻋﻜﺎﺳﻲ ۱-۴ اﻧﻮاع ﻛﺎﻏﺬﻫﺎی ……………………….. ۳۱……………………………………………..
ﻋﻜﺎﺳﻲ ۲-۴ ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ در ﻛﺎﻏﺬﻫﺎی …………….. ……………………………………………. ۳۱
ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ۳-۴ ﻛﺎﻏﺬ ﻫﺎی ﻛﻢ ……………………….. ۳۱…………………………………………….
ﻣﺘﻌﺎدل ۴-۴ ﻛﺎﻏﺬﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ……………………. ……………………………………………. ۳۱
زﻳﺎد ۵-۴ ﻛﺎﻏﺬﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ………………………… ۳۲…………………………………………….
ﻣﺘﻐﻴﺮ ۶-۴ ﻛﺎﻏﺬﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ …………………………. ۳۲……………………………………………
ﻋﻜﺎﺳﻲ ۷-۴ ﺟﻨﺲ ﻛﺎﻏﺬﻫﺎی …. ۳۲……………………………………………………………………..
: وﻳﮋه ۵ ﻓﺼﻞ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ و ﺟﻠﻮه ﻫﺎی
ﻋﻜﺎﺳﻲ ۱-۵ ۳۴……………………………………………………………………… ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ در
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ۲-۵ رﻧﮕﻬﺎی ﻧﻮری و ….. ۳۴………………………………………………………………….
ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ۳-۵ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی اﻳﺠﺎد ……………………… ۳۶……………………………………………….
ﻓﻴﻠﺘﺮزرد ۴-۵ …………………….. …………………………………………………. ۳۶…………………..
۴
ﻧﺎرﻧﺠﻲ ۵-۵ ﻓﻴﻠﺘﺮ ……………………… ۳۶………………………………………………………………….
ﻗﺮﻣﺰ ۶-۵ ﻓﻴﻠﺘﺮ ……………………………. ………………………………………………. ۳۷……………..
ﺳﺒﺰ ۷-۵ ﻓﻴﻠﺘﺮ ………………………. ۳۷………………………………………………………………………
آﺑﻲ ۸-۵ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﺎی ……………………. ………………………………………………………………… ۳۷
رﻧﮓ ۹-۵ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﺎی اﺻﻼح …………………………. ۳۸………………………………………………
ﻣﺨﺼﻮص ۱۰-۵ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی …………………………….. ۳۸……………………………………………..
-۵ ۱۱ ۳۸……………………………………………………………………………………………UV ﻓﻴﻠﺘﺮ
ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ۱۲-۵ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﺎی ) ND…………………….( 39……………………………………………..
ﭘﻮﻻرﻳﺰه ۱۳-۵ ………………………….(PL) ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ۳۹…………………………………………….
: داری ۶ ﻓﺼﻞ ﻛﭙﻲ ﺑﺮ
ﺑﺮداری ۱-۶ اﺻﻮل ﻛﭙﻲ …………………………… ۴۰……………………………………………………
ﮔﻴﺮی ۲-۶ روش ﻣﻌﺪل ﻳﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ………. ۴۱…………………………………………………………
ﻧﻘﺎﺷﻲ ۳-۶ ﻛﭙﻲ ﺑﺮداری از ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ……………………. ۴۴…………………………
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ۴-۶ ﻛﭙﻲ ﺑﺮداری از ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻓﺖ دار و ﻧﻘﺸﻬﺎی …………………. ………………… ۴۵
: ﺑﺮداری ۷ ﻓﺼﻞ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎی وﻳﮋه ﻋﻜﺲ
اﺳﺘﺮوﺑﻮﺳﻜﻮﭘﻲ ۱-۷ روش اوﭘﻦ ﻓﻼش ﻳﺎ ﻋﻜﺎﺳﻲ ……………………… ۴۶……………………..
ﺷﺐ ۲-۷ ﻋﻜﺴﺒﺮداری در ﻧﻮر ………………………. ۴۷………………………………………………..
۵
ﻋﻜﺴﺒﺮدار ۳-۷ ﺑﺮق ۴۷…………………………………………………….. ی از ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی رﻋﺪ و
اﻛﺴﭙﻮژر ۴-۷ ﺳﻮﭘﺮ …………………….. ۴۸……………………………………………………………….
اﻛﺴﭙﻮژر ۵-۷ دﺑﻞ ……………. ……………………………………………. ۴۸……………………………
ای ۶-۷ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﺎی آﻳﻨﻪ ……………………….. ۴۹………………………………………….
ﻣﻮﺿﻮع ۷-۷ ﭘﺮوژﻛﺴﻴﻮن اﺳﻼﻳﺪ ﺑﺮروی …………………. ……………………………………….. ۵۰
-۷ ۸ ۵۰………………………………………………………………….. ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی وﻳﮋه درﻋﻜﺎﺳﻲ
ﻓﺘﻮﮔﺮام : ۸ ﻓﺼﻞ
ﻓﺘﻮﻣﻮزاﻳﻴﻚ ۱-۸ …………………………. ……………………………………………………………….. ۵۵
ﺗﺼﻮﻳﺮ ۲-۸ اﻳﺠﺎد ﺑﺮف و ﺑﻮران ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ در …………………………….. ۵۶………………………
ﺛﺒﻮت ۳-۸ ﺗﻨﻮع در اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎی ﻇﻬﻮر و ……………………….. ۵۷………………………
: ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ۹ ﻓﺼﻞ ﺗﻠﻔﻴﻖ و ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻋﻜﺲ ۱-۹ ۶۰…………………………………………………………….. ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎی ﻛﻨﺘﺮل در ﭼﺎپ
ﺑﺮﻧﻴﻨﮓ ۲-۹ …………………………. ۶۰……………………………………………………………………..
ﻣﻮﺿﻌﻲ ۳-۹ ﺳﻮزاﻧﺪن ……………. ۶۲…………………………………………………………………..
داﺟﻴﻨﮓ ۴-۹ ……………………… ۶۲……………………………………………………………………..
ﺳﻔﻴﺪ ۵-۹ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی دور ﺳﻴﺎه و دور …………………… ۶۲……………………………………..
ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ۶-۹ ﺗﻠﻔﻴﻖ ………………………….. ۶۳…………………………………………………………
۶
: ﺗﺼﻮﻳﺮ ۱۰ ﻓﺼﻞ داﻧﻪ و ﺑﺎﻓﺖ دار ﻛﺮدن
ﭼﺎپ ۱ -۱۰ ﻛﺎرﺑﺮد داﻧﻪ و ﺑﺎﻓﺖ دار ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ….. ۶۷……………………………
ﺧﺎص ۲ -۱۰ داﻧﻪ دار ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺣﺎﻟﺘﻬﺎی …………………….. ۶۹………………
ﻣ ۳ -۱۰ ﻋﻮاﻣﻞ ﺆ اﻧﺪ ﺛﺮ ﺑﺮ ا ﻓﻴﻠﻢ ۷۰………………………………………………………. زه داﻧﻪ ﻫﺎی
ﻓ ۴ -۱۰ ۷۱……………………………………………………………………….. روش ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻨﺪی ﻴﻠﻢ
ﻓﻴﻠﻢ ۵ -۱۰ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ……………………… ۷۱……………………………………………………..
دار ۶ -۱۰ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎﻓﺖ …………………………….. ۷۲……………………………………………….
-۱۰ ۷ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺻﻔﺤﺎت ﻧﮕﺎﺗﻴﻮ ﺑﺎﻓﺖ دار ﺑﺎ ………………….. ۷۳………………………………………
ﻋﻜﺎﺳﻲ ۸ -۱۰ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎﻓﺖ دار ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ …………………….. ………………………… ۷۳
:ﻛﻮﻻژ ۱۱ ﻓﺼﻞ
ﻃﺮاﺣﻲ ۱ -۱۱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﻜﺲ ﺑﻪ ………………………. ۷۶………………………………………………..
ﻃﺮاﺣﻲ ۲ -۱۱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ………………….. ۷۸……………………………………..

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺎﺧﺬ
اﻳﺮج اﻓﺸﺎر / ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﻋﻜﺴﻬﺎی اﻳﺮان / ﻧﺸﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮان
دﻛﺘﺮ دارﻳﻮش ﮔﻞ ﻛ ﻼب / ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻜﺎﺳﻲ /ﻣ ﻧﺎﺷﺮ ﺆﻟﻒ
ﺷﻬﺮﻳﺎر ﻋﺪل /آ ﻓﻴﻠﻤﺴﺎزی ﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﻨﻤﺎ و ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺎﻣﻬﺎ در ﻓﻴﻠﻤﺒﺮداری و در اﻳﺮان
۱۲۷۷ ﺗﺎ ﺣﺪود ۱۲۸۴ ﺧﻮرﺷﻴﺪی / .۱۳۷۹ ﻧﺎﺷﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث وﻓﺮﻫﻨﮕﻲ /ﺗﻬﺮان
ﻳﺤﻴ ﻲ ذ ﻛﺎء / ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻜﺎﺳﻲ و ﻋﻜﺎﺳﺎن ﭘﻴﺸﮕﺎم دراﻳﺮان / ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﻲ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ / ۱۳۷۶ ﺗﻬﺮان
داﻧﺎاﺳﺘﺎﻳﻦ / ﺳﺮآﻏﺎز ﻋﻜﺎﺳﻲ در اﻳﺮان / ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﺷﻤﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ / اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﭙﺮک /
۱۳۶۸ ﺗﻬﺮان
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ ﭘﻮر / ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه ﻋﻜﺎس / ﻧﺸﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان / .۱۳۸۰ ﺗﻬﺮا ن
ژان ﻻﻣﻮره /درﻋﻜﺎﺳ ﺻﺎﻓﻴﻬﺎ ﻲ ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ و رﻧﮕﻲ / ﻣﺘﺮﺟﻢ : ﭘﻴﺮوز ﺳﻴﺎر / اﻧﺘﺸﺎرات
ﺳﺮوش / .۱۳۶۴ ﺗﻬﺮان
ﻣﺆ ﻟﻒ : ﻣﺠﺘﺒﻲ آ ﻗﺎﻳﻲ ﺳﺮﺑﺰه / / (۱) ﻋﻜﺎﺳﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎی درﺳﻲ اﻳﺮان /
۱۳۸۲
ﻣﺆﻟﻒ : ﻣﺠﺘﺒﻲ آ ﻗﺎﻳﻲ ﺳﺮﺑﺰه / / (درﺳﻲ ۲) ﻋﻜﺎﺳﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎی اﻳﺮان /
۱۳۸۲
١
ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻧﺴﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ درﻳﺎﻓﺖ ،ﻛﻪ زﺑﺎن و ﺧﻂ ﺗﻨﻬﺎ وﺳﻴﻠﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﻴﺎﻣﻬﺎ
آ ﻧﻘﺪر ﻋﺎﻃﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﻼﻣﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺘﻮای آ ن ﻧﻴﺴﺖ و ﭼ ﻪ ﺑﺴﺎ اﻗﻮام
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزﺑﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻜﻠﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﻄﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﻤﻴﻦ
اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻗﺎدر ﺑ ﻧﻴﺴﺘﺪ ﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻢ . اﺧﺘﺮاع ﻋﻜﺎﺳﻲ ﺗﺤﻮﻟﻲ ﮔﺴﺘﺮده در راه
ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی را داد ، از ﺗﺼﻮﻳﺮ ، ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﺮن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻧﻮﻳﺪ .ﻋﻜﺎﺳﻲ در ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﭘﺲ
ﺳﺮﻳﻊ ، از اﺧﺘﺮاع آن ﺑﺴﻴﺎر در اﺳﺖ ﮔﻮﺷﻪ ﮔﻮﺷﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ رﺧﻨﻪ ﻛﺮده .
ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻜﺲ در ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﻲ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻜﺲ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮔﺮاﻓﻴﻚ ، ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﻲ و ﺑﻪ وﻳﮋه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻛﺎرﺑﺮ ، ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻮدن آن ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ د اﻣﺮوز ی زﻳﺒﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ دارد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻛﻪ ه ﻓﺘﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ
ﺧﻮد ﺷﻴﻮه ای از ﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗ ﻜﻴﻪ ﺑﻪ ﺗ ﻫ ﺮﻓﻨﺪ ﻫﺎ و ﺷﻴﻮه ﺎ ی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻜﺎﺳﻲ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ . ﮔﺮاﻓﻴﻚ و آ آن ﺗ ، ﺛﺎر ﺣﺎﺻﻞ از درﺻﺪ ﺄ ﮔﺬ ﺛﻴﺮ اری ﺑﺮ ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.رو ، از اﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻬﻢ ﺗ اﺳﺖ ﻮﺟﻪ ﺷﺪه . از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺑﺎ
، وﺳﻌﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن دﻳﺪ اﻧﺴﺎن و درک ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻣﺮدم ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﻛﻼم ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﻴﺎم ﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﺳﻴ ﺷﻮد ﻊ در ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ

برای دانلود این پروژه بر روی “خرید این فایل “ کلیک نمایید

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق