آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » بررسی رابطه بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مدارس

بررسی رابطه بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مدارس

مختصر توضیحات در مورد دانلود بررسی رابطه بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مدارس

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

(مقدمه )

تعریف اوقات فراغت

پس موضوع تحقیق

هدف از انتخاب موضوع

علل و دلایل انتخاب موضوع

قلمرو تحقیق

محدودیت های تحقیق

انگیزه

تعریف انگیزش

اوقات فراغت

پیشرفت تحصیلی

مدارس

تعریف بازدهی ( کارآئی )

انگیزش

یادگیری

سئوالات تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری

فراغت

زمان فراغت

ورزش و کارکردهای مختلف آن

کارکردهای مختلف ورزش

کارکرد اجتماعی ورزش

کارکرد سیاسی ورزش

تذکراتی چند

آسیب شناسی اوقات فراغت

تاثیر آن بر انگیزه و آموزش

اوقات فراغت در دایره شناخت

تابستان و اوقات فراغت دانش آموزان

تعطیلات بخشی از فرآیند تربیت

گردش در طبیعت

تکثر ناهماهنگی چرا ؟

فصل سوم:روش تحقیق

روش تحقیق

روش های جمع آوری اطلاعات

۱-روش کتابخانه ای

۲- روش پرسشنامه ای

جامعه آماری

تعریف جامعه آماری

تعریف نمونه آماری

 روش نمونه گیری

قلمرو تحقیق

الف- قلمرو مکانی

ب‌- قلمرو زمانی

ج- قلمرو موضوعی

تکنیک های آماری مورد استفاده

۱- آزمون استقلال کای – دو ( خی – دو )

۲- آزمون همبستگی

مراحل آزمون

۴- تصمیم گیری و تحلیل

مراحل آزمون همبستگی

۳- تعریف آماره آزمون

۴-تصمیم گیری و تحلیل

ضریب تشخیص (R)

اهمیت اوقات فراغت و انگیزه تحصیل

فصل چهارم:تجزیه تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری و فرضیات تحقیق

 فرضیات تحقیق

فرضیه اول

سؤالات مربوط به فرضیه اول

فرضیه دوم

سؤالات فرضیه دوم

فرضیه سوم

سؤالات مربوط به فرضیه سوم

فرضیه چهارم

سؤالات فرضیه چهارم

تحلیل فرضیات آماری

الف- تحلیل فرضیه اول

تحلیل و تصمیم گیری

آزمون همبستگی ( مربوط به فرضیه اول )

مرحله سوم : تعریف آماره آزمون

تحلیل وتصمیم گیری

تحلیل و تصمیم گیری

آزمون همبستگی ( مربوط به فرضیه دوم )

تعریف آماره آزمون

ج- تحلیل فرضیه سوم

تعریف آماره آزمون

مرحله چهارم

تحلیل و تصمیم گیری

آزمون همبستگی ( مربوط به فرضیه سوم )

تعریف آماره آزمون

تحلیل و تصمیم گیری

د- تحلیل فرضیه چهارم

تعریف آماره آزمون

تحلیل و تصمیم گیری

آزمون همبستگی ( مربوط به فرضیه چهارم )

تعریف آماره آزمون

تحلیل و تصمیم گیری

فصل پنجم:خلاصه و نتیجه گیری

مقدمه

تحلیل نتایج تحقیق

فرضیه اول

فرضیه دوم

فرضیه سوم

فرضیه چهارم

فرضیه اول

فرضیه دوم

فرضیه سوم

فرضیه چهارم

پیشنهادات

منابع

خلاصه تحلیل فرضیات

خلاصه نتایج پرسشنامه

 (مقدمه )

«فَإذا فَرَغْتَ فَاَنْصَبْ»

بدون شک دانش آموزان هرجامعه ، سرمایه های گرانبهائی اند که اگر مورد
بی توجهی قرارگیرنددر تصمیم گیری ها مد نظر نبا شند، آن جامعه دچار خسران زیادی خواهد شد .  با نگاهی به ارقام بودجه کشورهای صنعتی وپیش رفته در مقایسه با کشورهای جهان سوم فاصله زیاد بین آن دورا می توان دید .

بسیاری از کشور های توسعه یافته معتقدند‌که هرچه دراین‌ارتباط‌هزینه‌نمایند ، تبدیل به سرمایه های دیگری در ابعاد مختلف آن کشور خواهد شد .در میان
دانش آموزان با توجه به دانش آموزان متوسط جایگاه ویژه ای دارد .زیرا علاوه بر این که در آینده نزدیک می توانند در امور جامعه مؤثر واقع شوند .در زمان تحصیل هم به دلیل ویژگیهای خاصی که دارند ،قادرند منشا ءحرکت های سازنده یا مخرب شوند . بدین لحاظ هر چه به این نیروی خارق العاده توجه شود  از قدرت خروشان وپر تحرک آنان  می توان بهره جست و هر چه به بوته فراموشی سپرده شوند ،این سیل عظیم می تواند خسارت زیادی را به وجود آورد ،

سئوا لی که دراین جا مطرح است این است که دربرابر هدر رفتن فرصت های جوانی چه کسانی مسئولند .بدیهی است که نظام تعلیم وتربیت به تنهایی نمی تواند در تربیت واستفاده صحیح از جوانان موفق شود .یکی از موضوعات بسیار مهم
برنامه ریزی برای اوقات فراغت دانش آموزان می با شد که اگر اصولی و حساب شده باشد میتوانند زمینه رشد و تعالی جامعه مهیا نمایند و کشور را از آسیبها وخطرات احتمالی که ممکن است در اثر بی توجهی به این امر گریبان گیر کشور شود مصون بدارد .فلسفه اوقات فراغت از پیچیدگی ،تنوع وتفاوتهای بنیادی برخورد است هرفرد براساس تفا وت های زیست شناختی (بیولوژیک )فرهنگی ،نگرش و تجربیات گذشته واهداف ومقاصدی که برای آینده خود دارد، تعبیرمتفاوت یا ومتضاد نسبت به‌دیگران از تأمین اوقات فراغت وچگونگی تأثیرآن برانگیز دارد . اگر ما بتوان تأثیر وتأثری را که این دو واثرانگیزواوقات فراغت یکدیگردارند را به درستی مشخص نمائیم قدم مثبتی در راه کسب هر چه بهتر علم و دانش همراه با لذت بردن از زندگی برداشته ایم .

برای دانلود این پروژه بر روی “خرید این فایل “ کلیک نمایید

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق