آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » بررسی ویژگی های شخصیتی زنان سرد مزاج وعادی با آزمون MMPI

بررسی ویژگی های شخصیتی زنان سرد مزاج وعادی با آزمون MMPI

مختصر توضیحات در مورد دانلود پروژه بررسی ویژگی های شخصیتی زنان سردمزاج وعادی با آزمونMMPI

چکیده تحقیق:
در این تحقیق به بررسی ویژگی های شخصیتی زنان سردمزاج وعادی با آزمونMMPI پرداخته شد و پس از اینکه دو گروه ۸۵ نفری نمونه های تحقیق، زنان سردمزاج و زنان عادی گزینش شدند آزمون MMPI مورد اندازه گیری قرارگرفت. در نهایت پس از محاسبه شاخص های آماری، از آزمون t استودنت گروههای مستقل استفاده به عمل آمد و به آزمون ۸فرضیه تحقیق مبادرت ورزیده شد. با توجه به فرآیند آزمون فرضیه مشخص گردید که همه فرضیه های تحقیق رد و فرضیه های صفر تحقیق تایید گردیدند.

فهرست مطالب
فصل اول
۱-۱:مقدمه
۱-۲: موضوع پژوهش
۱-۳: هدف پژوهش
۱-۴:فایده واهمیت پژوهش
۱-۵: فرضیه های پژوهش
۱-۶:تعریف عملیاتی متغیرها
فصل دوم:
پیشینه پژوهش
الف:مبانی نظری
ب:تحقیقات انجام شده
فصل سوم:
۳-۱: مقدمه
۳-۲:جامع آماری
۳-۳: نمونه و روش نمونه گیری
۳-۴:ابزار اندازه گیری
۳-۵:روش آماری
فصل چهارم:
تحلیل داده ها
فصل پنجم:
۵-۱: بحث و نتیجه گیری
۵-۲:محدودیت های تحقیق
۵-۳:پیشنهادات تحقیق
۵-۴: خلاصه تحقیق
منابع:
پیوست:
آزمون شخصیتی چندوجهی مینه سوتا(MMPI)

برای دانلود این پروژه بر روی “خرید این فایل “ کلیک نمایید

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق