آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » روانشناسی و روانپزشکی » بررسی استرس قبل از ازدواج در میان دانشجویان دختر رشته مشاوره و راهنمایی در ورودیهای سال ۱۳۸۴ دانشگاه آزاد اسلامی

بررسی استرس قبل از ازدواج در میان دانشجویان دختر رشته مشاوره و راهنمایی در ورودیهای سال ۱۳۸۴ دانشگاه آزاد اسلامی

:: توضیحات بیشتر در مورد بررسی استرس قبل از ازدواج در میان دانشجویان دختر رشته مشاوره و راهنمایی در ورودیهای سال ۱۳۸۴ دانشگاه آزاد اسلامی :
بررسی استرس قبل از ازدواج در میان دانشجویان دختر رشته مشاوره و راهنمایی در ورودیهای سال ۱۳۸۴ دانشگاه آزاد اسلامی
*فهرست مطالب
فصل اول : ۱
* مقدّمه ۲
* بیان مسأله ۴
* اهمیت و ضرورت مسأله ۷
* اهداف تحقیق ۹
* فرضیه تحقیق ۹
* تعاریف واژه ها و اصطلاحات ۱۰
* فصل دوم :۱۱
* استرس چیست؟ ۱۲
* راه های غلبه براسترس ۱۵
* تعریف فشار روحی ۱۵
* انواع فشار روحی ۱۶
* فشار روحی منفی ۱۸
* عوامل استرس زا ۲۱
* شیوه های کاهش فشار روحی۲۵
* حمایت و پشتیبانی دیگران ۲۶
* مُنحرف ساختن حواس و توجه ۲۷
* استرس در روابط ازدواج ۲۷
* نقش ازدواج در سلامت روان جوانان۳۳
* هشت راه مقابله با استرس۴۲
* فصل سوم :
* روش تحقیق ۴۳
* جامعه ۴۵
* حجم نمونه ۴۶
* روش آماری ۴۶
* فصل چهارم : ۴۸
* نمرات خام استرس ۸۰ دانشجو از ۲۳ – ۰۴۹
* جدول شماره ۱ ، نمرات استخراج شده استرس ۴۹
* جدول شماره ۲ ، تعداد دانشجویان در هر طبقه استرس با درصد ۵۰
* جدول شماره ۳ ، جدول کامل نمرات ۵۲
* نمودار شماره ۱ ۵۳
* نمودار شماره ۲ ۵۴
* جدول محاسبه ۲ K کای دو ۵۵
* تحلیل آماری ۵۶
* فصل پنجم : ۵۹
* نتیجه گیری ۶۰
* مشکلات و محدودیت های تحقیق ۶۵
* پیشنهادات و توصیه ها ۶۷
* منابع و مآخذ ۶۸
* آزمون(پرسشنامه )– آیا شخصیت شما منبع استرس است؟. ۷۰

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق