آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » روانشناسی و روانپزشکی » بررسی تاثیر رنگها بر روی یادگیری و آموزش کودکان مقطع اول ابتدایی

بررسی تاثیر رنگها بر روی یادگیری و آموزش کودکان مقطع اول ابتدایی

:: توضیحات بیشتر در مورد بررسی تاثیر رنگها بر روی یادگیری و آموزش کودکان مقطع اول ابتدایی :
بررسی تاثیر رنگها بر روی یادگیری و آموزش کودکان مقطع اول ابتدایی
چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر رنگها بر روی یادگیری کودکان مقطع اوّل دبستان شهرستان ابهر است که فرضیه های عنوان شده عبارتند از تأثیر رنگها بر روی یادگیری در دختران وپسران دارای تفاوت است وهمین طور رنگ زمینه دریا دگیری تأثیر دارد که ما بعد آماری عنوان شده عبارت از دانش آموزان مقاطع اول دبستان است که با آمار بدست آمده ۵۴۰ نفر است که ۵۰نفر به عنوان نمونه انتخاب شده وآزمون گر گردنیاف رنگی برروی آنها اجرا گردیده است که نتایج بدست آمده از طریق آمار استنباطی وواریانس دو عاملی جهت فرضیه اوّل مورد سنجش قرار داده شد همین طور جهت سنجش فرضیه دوّم وتأثیر رنگ متن وزمینه بر روی یادگیری از روش آمار توصیفی وبدست آوردن فراوانی ودرصد آن که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین تأثیر رنگها برروی یادگیری دختران وپسران تفاوت وجود ندارد ودر حدود ۴۲ درصد از دانش آموزان معتقدند که رنگ زمینه می تواند در یادگیری تأثیر گذار باشد .
چکیده
فصل اول(کلیات تحقیق)
مقدمه
اهمیت و ضرورت تحقیق
طرق از بین بردن رفتار شرطی
قانون تاثیر و تقویت رفتار
تعمیم یا انتقال یادگیری
فصل دوم ( پیشینه و ادبیات تحقیق)
تعریف روانشناسی
روان شناسی رنگ ها به عنوان روش درمان
روان شناسی رنگ های مختلف
فصل سوم(روش تحقیق)
جامعه مورد مطالعه
روش آماری مربوط به فرضیه ها
فصل چهارم(یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها)
نمرات خام برای دو گروه دختران و پسران
فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری)
پیشنهادات و محدودیت ها
منابع و مؤاخذ

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق