آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » روانشناسی و روانپزشکی » بررسی تاثیر سبک رهبری رابطه مدار و وظیفه مدار بر رضایتمندی شغلی کارکنان پژوهشکده جهاد کشاورزی

بررسی تاثیر سبک رهبری رابطه مدار و وظیفه مدار بر رضایتمندی شغلی کارکنان پژوهشکده جهاد کشاورزی

:: توضیحات بیشتر در مورد بررسی تاثیر سبک رهبری رابطه مدار و وظیفه مدار بر رضایتمندی شغلی کارکنان پژوهشکده جهاد کشاورزی :
بررسی تاثیر سبک رهبری (رابطه مدار و وظیفه مدار) بر رضایتمندی شغلی کارکنان پژوهشکده جهاد کشاورزی
چکیده
سبک رهبری مدیریت یکی از عوامل مؤثر در افزایش میزان رضایت شغلی کارکنان پژوهشکده جهاد کشاورزی است. این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین سبک رهبری مدیران (وظیفه­مداری و رابطه مداری) با رضایت شغلی کارکنان پژوهشکده جهاد کشاورزی در بهار سال ۱۳۸۸ در شهرتهران انجام شده است. در این پژوهش که توصیفی – تحلیلی است، اطلاعات لازم از دو نوع پرسشنامه به دست آمده است. یکی پرسشنامه سنجش سبک رهبری و دیگری پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) نام دارد و این پرسشنامه بعد از سنجش اعتبار در میان نمونه­ها توزیع شد.جامعه آماری شامل کلیه کارکنان است که در این پژوهشکده مشغول به کار هستند که ۷۵ نفر از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند . از این تعداد ۵ نفر افت آزمودنی بود .تجزیه و تحلیل داده­های پژوهشی در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است. در سطح آمار توصیفی از مشخصه­های آماری نظیر فراوانی، درصد، میانگین ،انحراف معیار و جداول بود و در سطح آمار استنباطی متناسب با سنجش داده­ها و مفروضات از آزمون­ t دو گروهی مستقل جهت تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده شد.
چکیده
فصل اول : موضوع تحقیق
مقدمه تعریف موضوع و بیان مساله
هدف و اهمیت تحقیق
رهبری
ویژگیهای رهبر
عمده صفات رهبر
سبک‌های عمده رهبری
رهبری معنوی
شبکه مدیریت (رهبری)
رهبران موفق
رهبران فرهمند یا خلاق
فرضیه های تحقیق
محدودیت های تحقیق
تعریف نظری اصطلاحات تحقیق
رضایت شغلی
سبک رهبری
کار مندان پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی تهران
تعریف عملیاتی اصطلاحات
رضایت شغلی
سبک رهبری
فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق
آغاز مدیریت
بخش اول ـ رضایت شغلی
الف- کارهایی که به اصطلاح هماوردطلب هستند
ب- یکسا نی حقوق و مزایا
ج ـ شرایط مناسب کاری
د ـ همکاران مساعد
ه ـ تناسب شغل با فرد
مطالعه رسمی رضایت شغلی
متغییرهای شخصیتی و رضایت شغلی
الف ـ سن (Age)
ب ـ جنس (Sex)
ج ـ سطح تحصیلات
شیوه ابراز نارضایی کارکنان
بخش دوم رهبری
مدیریت و فرآیندهای آن
تعریف رهبری
انتخاب و انتصاب رهبران و سرپرستان
نظریه های رفتار رهبری
الف ـ نظریه های خصوصیات فردی رهبری
ب ـ نظریه های رفتار رهبری
سیستم های مدیریت لیکرت
تئوری سبک مدیریت
۱-۸-۲- سبک مدیریت وظیفه مدار
۲-۸-۲- سبک مدیریت رابطه مدار
نظریه اقتضائی در مدیریت
الف- سبک آمرانه
ب- سبک متقاعد کننده
ج- سبک مشارکتی
د- سبک تعویضی
نظریه مسیر ـ هدف
تئوری موقعیتی هرسی بلانچارد (تئوری سیکل زندگی )
نظریه دو عاملی انگیزش- بهداشت( هرزبرگ)
نظریه ی X و نظریه ی Y مک گرگور
ویژگیهای سبکهای مورد استفاده مدیران، بر مبنای مفروضات x و y
شکل۲-۲
تحقیقات رهبری دانشگاههای ایالت اوهایو
نمونه هایی از مواد L . B . D . Q(شکل ۲-۳)
چهار ربع رهبری (شکل ۲-۴)
تحقیقات رهبری دانشگاه میشیگان
۱ ـ کارمند مداری (Employee Orientation )
2 ـ تولید مداری (Production Orientation )
تبیین ویژگی‌های مدیران از دیدگاه حضرت علی (ع) در نهج‌البلاغه
۱ – خصوصیات و معیارهای تخصصی
۱-۱- علم و دانش
۱-۲- تجربه کاری
۱-۳- حسن تدبیر
۱-۴- سعه صدر
۱-۵- شایستگی و کفایت
۱-۶- نظم و انضباط
۱-۷- حسن سابقه
۱-۸- داشتن پشتکار و دوری از تنبلی
۱-۹- تند ذهنی و داشتن حافظه قوی
۱-۱۰- پاکی و صلاحیت خانوادگی
۱-۱۱- داشتن قدرت تشخیص و تجزیه و تحلیل
۱-۱۲- آینده نگری
۱-۱۳- بلندی همت
۱-۱۴- قدرت و توانایی
۱-۱۵- استقامت در برابر مشکلات
۱-۱۶- قاطعیت
۱-۱۷- شجاعت
۲- خصوصیات و معیارهای ارزشی
۲-۱- سخاوت
۲-۲- وفاداری
۲-۳- تواضع و فروتنی
۲-۴- تسلط بر خشم
۲-۵- عدالت و انصاف
۲-۶- گشاده‌رویی
۲-۷- میانه روی در درشتی و نرمی
۲-۸- امانتداری
۲-۹- رفق و مدارا
۲-۱۰- عنایت به کارکنان
۲-۱۱- صبر و بردباری
۲-۱۲- طرد سخن چین
۲-۱۳- طرد چاپلوس
۲-۱۴- خوش‌بینی نسبت به دیگران
۲-۱۵- عیب‌پوشی و پرهیز از عیب جویی
تئوری رهبری علی(ع)
۳- معیارهای مکتبی (خبر گزاری فارس ,اردیبهشت ۱۳۸۶)
رضایت شغلی کارکنان
تاثیر سن بر سبک های رهبری و رفتار میران
بررسی رابطه‌ی بین سبک رهبری مدیران با رضایت شغلی معلمان
بررسی تاثیر سبک های مدیریت وظیفه مدار و رابطه مدار بر رضایت شغلی کارکنان شرکت های توزیع برق استان تهران
رابطه سبک رهبری با رضایت شغلی معلمان ورزش زن
سبک های رهبری مدیران و ارتباط آن با رضایت شغلی کارکنان پرستاری
نگرش مدیریت در اثر بخشی سازمان
شیوه های ایجاد انگیزه در کارکنان
شناخت مبانی مدیریت تغییر
فصل سوم : روش تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
متغیرهای تحقیق
متغیرهای کنترل
روش سنجش متغیرها
روش جمع آوری داده ها و اطلاعات
قابلیت روایی و پایائی پرسشنامه
الف ـ بررسی روایی ( Validity )
اندازه گیری خشنودی شغلی
ب ـ بررسی پایائی پرسشنامه( Reliability)
تدابیر تامین اعتبار آزمایش
فهرست منابع
منابع فارسی
منابع انگلیسی

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق