آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » مدیریت » بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدیران

بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدیران

:: توضیحات بیشتر در مورد بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدیران :
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهداف تحقیق
روش انجام تحقیق
اهمیت موضوع تحقیق
محدودیتهای تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات
خلاصه از سایر فصلها
فصل دوم : ادبیات و پیشینة تحقیق,
مقدمه
ادبیات
سابقة موضوع تحقیق
فصل سوم : روش تحقیقی
مقدمه
عنوان تحقیق
اهداف کلی تحقیق
نوع تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه
ابزار تحقیق
محدودیت های تحقیق
موقعیت تاریخی و جغرافیایی شهرستان ساوجبلاغ
اطلاعات کلی درباره مدارس شهرستان ساوجبلاغ
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و مأخذ
ضمائم
فهرست جداول
جدول شماره ۱ ( میزان تحصیلات مخاطبین )
جدول شماره ۲ ( رشته تحصیلی مخاطبین )
جدول شماره ۳ ( سابقه رسمی مخاطبین )
جدول شماره ۴ ( سابقه خدمت در شهرستان مخاطبین )
جدول شماره ۵ ( سابقه خدمت در پست مدیریت مخاطبین )
جدول شماره ۶ ( سابقه خدمت قبل از مدیریت مخاطبین )
جدول شماره ۷ ( بومی وو غیر بومی بودن مخاطبین )
جدول شماره ۸ ( انتصاب قبل و بعد از انتصاب مخاطبین )
جدول شماره ۹ ( دوره آموزش قبل از انتصاب مخاطبین )
جدول شماره ۱۰ ( دوره آموزش قبل از انتصاب مخاطبین )
جدول شماره ۱۱ ( نظر خواهی از مخاطبین )
جدول شماره ۱۲ ( مدرک تحصیلی قبل از انتصاب مخاطبین )
جدول شماره ۱۳ ( میزان مطالعه مخاطبین )
جدول شماره ۱۴ ( زمان انتصاب مخاطبین )
جدول شماره ۱۵ ( رشته تحصیلی قبل از انتصاب مخاطبین )

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق