آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » روانشناسی و روانپزشکی » بررسی رابطه بین عشق مثلثی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل

بررسی رابطه بین عشق مثلثی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل

بررسی رابطه بین عشق مثلثی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل

فهرست مطالب
فصل اول:کلیات پژوهش ۷
چکیده۸
مقدمه۸
بیان مسأله۱۰
هدف تحقیق۱۱
اهمیت وضرورت تحقیق۱۱
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها۱۲
فصل دوم: ادبیات پژوهش۱۴
۲-۱ پیشینه نظری۱۵
خانواده و ضرورت ازدواج۱۵
تعریف ازدواج۱۶
اسلام و ازدواج۱۶
اهداف ازدواج۱۸
فواید ازدواج۱۹
انگیزه های ازدواج۲۰
مهمترین انگیزه های تشکیل خانواده در اسلام۲۱
سن ازدواج۲۴
سن مناسب ازدواج۳۰
ازدواج سالم و پایدار۳۲
عوامل توفیق و حفظ زناشویی۳۳
خصوصیات خانواده سالم۳۸
ازدواج۴۴
نیازهای عاطفی درازدواج۴۵
عشق رمانتیک۴۹
تجربه های رایج و مشترک در عشق۵۰
موراد متفاوت در تجربه عشق۵۲
انواع عشق۵۴
جدایی عشق و ازدواج در گذشته۵۵
آخرین یافته های تحقیقاتی ازدواج در ایران۶۰
مثلث عشق۶۰
نظریه مثلثی عشق۶۳
مدل مثلثی عشق۶۴
اندازه گیری و تعیین عشق شما۶۷
۲-۲ تحقیقات انجام شده۷۰
فصل سوم: روش شناسی پژوهشی۷۱
روش اجرای تحقیق۷۲
جامعه پژوهش۷۲
نمونه و روش نمونه گیری۷۲
ابزار پژوهش۷۲
روش آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات۷۳
فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها۷۴
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری۸۲
خلاصه یافته ها۸۳
پیشنهادات۸۵
محدودیت ها۸۵
منابع ومأخذ۸۶
“چکیده”
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه رضایت زناشویی و عشق مثلثی در بین دانش جویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر بود فرضیه اصلی تحقیق حاضر عبارت بود از اینکه بین عشق مثلثی و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد. جامعه مورد مطالعه عبارت بود از کلیه دانش جویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز که ۳۰ نفر به طور تصادفی انتخاب گردیده و آزمون رضایت زناشویی و عشق مثلثی بر روی آنها اجرا گردید و جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که بین رضایت زناشویی و عشق مثلثی و ابعاد آن رابطه معنا داری وجود دارد.(۵% > P)

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق