آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » برق و الکترونیک و مخابرات » بررسی علت تخریب برقگیر های ۴۰۰/۲۳۰KV پست فیروز بهرام

بررسی علت تخریب برقگیر های ۴۰۰/۲۳۰KV پست فیروز بهرام

بررسی علت تخریب برقگیر های ۴۰۰/۲۳۰KV پست فیروز بهرام

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

۱-۱-کلیات۲

۱-۲-هدف۲

فصل دوم: بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها

۲-۱- مقدمه۷

۲-۲- انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبکه۷

۲-۲-۱- اضافه ولتاژهای صاعقه۸

۲-۲-۱-۱- مشخصه اضافه ولتاژهای صاعقه۹

۲-۲-۲- اضافه ولتاژهای کلید زنی (قطع و وصل)۱۰

۲-۲-۲-۱- موج استاندارد قطع و وصل یا کلید‌زنی۱۱

۲-۲-۲-۲- علل بروز اضافه ولتاژهای کلیدزنی۱۲

۲-۲-۲-۲-۱- اضافه‌ ولتاژهای ناشی از کلید‌زنی جریان‌های سلفی و خازنی۱۳

۲-۲-۲-۲-۲- اضافه ولتاژهای کلیدزنی ناشی از تغییرات ناگهانی بار۱۳

۲-۲-۳- اضافه ولتاژهای موقت۱۴

۲-۲-۳-۱- مقدمه۱۴

۲-۲-۳-۲- خطاهای زمین۱۵

۲-۲-۳-۳- تغییرات ناگهانی بار۱۷

۲-۲-۳-۴- اثر فرانتی۱۹

۲-۲-۳-۵- تشدید در شبکه ۲۱

۲-۲-۳-۶- تشدید در خطوط موازی۲۳

فصل سوم: نحوه تعیین پارامترهای برقگیر جهت حفاظت از شبکه در مقابل اضافه ولتاژها

۳-۱- مقدمه۲۶

۳-۲- برقگیرهای اکسید روی۲۶

۳-۲-۱- ساختمان مقاومتهای غیر خطی۲۷

۳-۲-۲- منحنی ولت – آمپر غیرخطی مقاومتها۲۸

۳-۲-۳- پایداری حرارتی، اختلال حرارتی۲۹

۳-۲-۴- تعاریف و مشخصات برقگیرهای اکسید روی۳۲

۳-۲-۴-۱- ولتاژ نامی۳۲

۳-۲-۴-۲- مقدار حقیقی ولتاژ بهره‌برداری۳۵

۳-۳-۴-۳- حداکثر ولتاژ کار دائم۳۶

۳-۳-۴-۴- فرکانس نامی۳۶

۳-۲-۴-۵- ولتاژ تخلیه۳۶

۳-۲-۴-۶- مشخصه حفاظتی برقگیر۳۶

۳-۲-۴-۷- نسبت حفاظتی۳۸

۳-۲-۴-۸- حاشیه حفاظتی۳۸

۳-۲-۴-۹- جریان مبنای برقگیر۳۸

۳-۲-۴-۱۰- ولتاژ مرجع۳۸

۳-۲-۴-۱۱- جریان دائم برقگیر۳۹

۳-۲-۴-۱۲- جریان تخلیه نامی برقگیر۳۹

۳-۲-۴-۱۳- قابلیت تحمل انرژی۳۹

۳-۲-۴-۱۴- کلاس تخلیه برقگیر۴۰

۳-۲-۵- انتخاب برقگیرها۴۱

۳-۲-۵-۱- انتخاب ولتاژ نامی و ولتاژ کار دائم برقگیر۴۲

فصل چهارم: بررسی علل ایجاد اختلال در برقگیرهای اکسید روی

۴-۱- مقدمه۴۵

۴-۲- اشکالات مربوط به طراحی و ساخت برقگیر۴۶

۴-۳- پایین بودن کیفیت قرص‌های وریستور۴۹

۴-۴- پیرشدن قرص‌های اکسید روی تحت ولتاژ نامی در طول زمان۵۱

۴-۵- نوع متالیزاسیون مورد استفاده روی قاعده قرص‌های اکسید روی۵۱

۴-۶- عدم کیفیت لازم عایق سطحی روی وریستورها۵۴

۴-۷- اشکالات مربوط به انتخاب نوع برقگیر و محل آن در شبکه۵۵

۴-۷-۱- پایین‌بودن ظرفیت برقگیر مورد انتخاب نسبت به قدرت صاعقه‌های موجود در محل۵۵

۴-۷-۲- پایین‌بودن ولتاژ آستانه برقگیر انتخاب شده نسبت به سطح TOV57

4-8- اشکالات ناشی از نحوه نگهداری و بهره‌برداری از برقگیر۵۷

۴-۸-۱- وجود تخلیه جزئی در داخل محفظه برقگیر۵۷

۴-۸-۲- آلودگی سطح خارجی محفظه برقگیر۵۸

۴-۸-۳- اکسید شدن و خرابی کنتاکتهای مدارات خارجی برقگیر۵۹

فصل پنجم: شناسایی پدیده فرورزونانس و بررسی حادثه پست ۲۳۰/۴۰۰ کیلوولت فیروز بهرام

۵-۱- مقدمه۶۱

۵-۲- شناسایی پدیده فرورزونانس۶۱

۵-۳- فرورزونانس۶۳

۵-۳-۱- فرورزونانس سری یا ولتاژی۶۳

۵-۳-۲- فرورزونانس موازی یا فرورزونانس جریانی۶۶

۵-۴- طبقه‌بندی مدلهای فرورزونانس ۶۸

۵-۴-۱- مدل پایه۶۹

۵-۴-۲- مدل زیر هارمونیک۶۹

۵-۴-۳- مدل شبه پریودیک۷۰

۵-۴-۴- مدل آشوب گونه۷۱

۵-۵- شناسایی فرورزونانس۷۲

۵-۶- جمع‌آوری اطلاعات شبکه و پست جهت شبیه‌سازی و بررسی حادثه پست فیروز‌ بهرام۷۴

۵-۷- بررسی حادثه مورخ ۲۸/۲/۸۱ پست فیروز بهرام۸۳

۵-۷-۱- مدلسازی و مطالعه حادثه با استفاده از نرم‌افزار emtp83

5-7-1-1- رفتار برقگیرهای سمت اولیه و ثانویه ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه۸۷

۵-۷-۱-۲- رفتار برقگیر فاز T سمت KV230 ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه۹۰

۵-۷-۱-۳- بررسی روشهای جهت جلوگیری از وقوع پدیده فرورزونانس در پست فیروز بهرام ۹۴

الف- وجود بار در سمت ثانویه ترانسفورماتور۹۴

ب- ترانسپوز کردن خط رودشور – فیروز بهرام۹۶

فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۶-۱- نتیجه‌گیری و پیشنهادات۱۰۰

منابع و مراجع۱۰۳

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق