آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » حقوقی و قضایی » بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی – ژرمنی – کامن لا و حقوق اساسی

بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی – ژرمنی – کامن لا و حقوق اساسی

فهرست مطالب

مقدمه۱
فصل اول
دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی۲
گفتار اول: معیار و ملاک دسته بندی نظامهای حقوقی۳
گفتار دوم: تعداد نظام های حقوقی۵
گفتار سوم: نظام های مختلط۶
فصل دوم
تاریخچه تشکیل نظام حقوقی رومی-ژرمنی۸
مبحث اول-حقوق مشترک دانشگاهها۱۱
مبحث دوم-نظام های حقوقی ملی و منطقه ای۱۷
گفتار دوم: دوره ی حقوق قانونی(مبتنی بر قانون)۳۰
گفتار اول:شکل گیری نظام حقوق نوشته و تحولات تاریخی آن ۳۸
گفتار سوم: نقش حقوقدانان۵۱
مبحث دوم: حقوق فرانسه۵۲
گفتار اول: تاریخچه شکل گیری حقوقی مدرن۵۲
گفتار دوم: قانون مدنی فرانسه۵۳
گفتار سوم:ساختار حکومت۵۴
گفتار چهارم: آموزش حقوق و فعالیتهای حرفه ای آن۶۵
مبحث سوم: حقوق آلمان۶۷
گفتار اول: تاریخچه شکل گیری حقوق مدرن۶۷
گفتار دوم : تدوین قانون در آلمان
گفتار چهارم: ساختار حکومت۷۱
فصل سوم:نظام حقوقی کامن لو۷۸
گفتار سوم: منابع حقوق انگلیس۱۲۸
مبحث اول: آرای قضایی۱۲۹
بند اول: سازمان قضایی انگلیس۱۲۹
بند دوم: قاعده سابقه۱۳۷
مبحث سوم : عرف و عادت۱۴۴
مبحث چهارم: دکترین و عقل۱۴۶
مبحث پنجم: سازمان های قضایی در حقوق انگلیس۱۴۷
بند اول: دادگاه های بالا یا مافوق SUPERIOR COURTS 148
نمودار سازمانهای قضائی در حقوق انگلیس۱۴۸
دوم :دادگاه عالی جزائی CROWN COURT 150
سوم : دادگاه استیناف COURT OF APPEAL 152
الف: دادگاه های بخش COUNTY COURTS 153
ب: دادگاه صلح COURT OF PEACE 154
ج: دادگاه اطفال و نوجوانان JUVENILE COURTS155
فصل چهارم: حقوق اسلامی۱۵۶
گفتار اول: اساس تغییر ناپذیر حقوق اسلامی۱۵۷
گفتار دوم: انطباق حقوق اسلامی با دنیای جدید۱۶۰
نتیجه گیری۱۶۱
منابع و ماخذ ۱۶۲

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق