آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » کشاورزی و دامپروری » بررسی میزان نقش گیاهان آبزی در تولید و مصرف گازهای مختلف بررسی فتوسنتز و عوامل موثر بر فتوسنتز

بررسی میزان نقش گیاهان آبزی در تولید و مصرف گازهای مختلف بررسی فتوسنتز و عوامل موثر بر فتوسنتز

:: توضیحات بیشتر در مورد بررسی میزان نقش گیاهان آبزی در تولید و مصرف گازهای مختلف بررسی فتوسنتز و عوامل موثر بر فتوسنتز :
بررسی میزان نقش گیاهان آبزی در تولید و مصرف گازهای مختلف بررسی فتوسنتز و عوامل موثر بر فتوسنتز
فهرست مطالب
چکیده:
تعادل CO2 :
فتوسنتز و تولید اکسیژن:
اکسیژن حل شده:
استانداردهای کیفیت آب برای اکسیژن محلول:
محدودیت های اکسیژن محلول در مجوزهای NPDES :
اطلاعات در خصوص مقدارهای اکسیژن موجود برای ارگانیزم های زنده:
۱ چند حقیقت اساسی
۲ به هر حال، چگونه اکسیژن وارد آب می شود؟
۳ فرآیند فتوسنتز:
۴ چرا اکسیژن مهم می باشد؟
گیاهان دو ماده‌ی شیمیایی از محلیط جذب می نمایند:
چرا اکسیژن محلول مهم می باشد؟
تأثیر محیطی:
درک اکسیژن محلول در نهرها:
گیاهان آبزی غوطه ور:
گیاهای در حال ظهور متصل:
شبه علف و DO :
گیاهان آبزی شناور ماکروفیت ها:
گیاهان بومی و سوسن های آب:
فتوسنتز: بررسی کلی
اختصاصات
الف) تاریخچه
ب) تبادلات گازی
ج) فرآورده های متشکله
مقادیر متوسط و تغییرات آنها
نقش اسید فسفوگلیسریک
ت) سایر عوامل
جذب احیایی دی اکسید کربن
جذب احیایی و تثبیت نااحیایی
فتوسنتز باکتریایی
فصل پنجم :مکانیسم فتوسنتز
نقش احیا کنندگی آب
فصل چهارم: آشنایی با فتوسنتز
۱- تاریخچه
۲- علایم ظاهری فتوسنتز
تبادلات گازی
جذب دی اکسید کربن
۳- ترکیبات حاصل از انجام فتوسنتز
۷- مسیر حرکت گازها
منابع:

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق