آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » برق و الکترونیک و مخابرات » بررسی و شبیه سازی عملکرد کنترلر CAN ، با استفاده از زبان توصیف سخت افزاری VHDL، و پیاده سازی آن بر روی FPGA

بررسی و شبیه سازی عملکرد کنترلر CAN ، با استفاده از زبان توصیف سخت افزاری VHDL، و پیاده سازی آن بر روی FPGA

فهرست مطالب 

چکیده

فصل اول – مقدمه
۱-۱- مقدمه
۱-۲- معرفی CAN
1-3- مقدمه ای بر تراشه های قابل برنامه ریزی
۱-۴- مروری بر زبان های توصیف سخت افزاری
۱-۵- نرم افزارهای طراحی تراشه های FPGA

فصل دوم – مروری بر کارهای انجام شده
۲-۱- مقدمه
۲-۲- میکروکنترلر مقاوم شده در برابر تشعشع
۲-۳- کانولوشن کننده های (Convolelrs) دو بعدی
۲-۴- فیلترهای دیجیتال
۲-۴-۱- فیلترهای با پاسخ ضربه محدود (FIR)
2-4-2- فیلترهای با پاسخ ضربه نامحدود (IIR)
2-4-3- فیلترهای Wavelet متقارن
۲-۵- تبدیل کسینوسی گسسته و معکوس آن (IDCT,DCT)
2-6- مبدلهای فضای رنگی ( )
۲-۷- مدولاتور دیجیتال
۲-۸- کنترلر گذرگاه USB
2-9- کنترلر گذرگاه PCI
2-10-کد کننده گفتار ITU-T G.723.1
2-11- کد کننده ها کدفایر
۲-۱۲- پیاده سازی سخت افزاری الگوریتم های سطح بالای پردازش تصویر
با استفاده از پیکر بندی جزئی FPGA در زمان اجرا
۲-۱۳- مترجم های زبان های سطح بالا به زبان VHDL
2-14- پیاده سازی یک پردازشگر تصویر قابل پیکر بندی مجدد
۲-۱۵- جمع بندی

فصل سوم – کنترلر گذرگاه CAN
3-1- مقدمه
۳-۲- پایه های تراشه کنترلر CAN
3-3- بررسی سخت افزار کنترلر CAN
3-3-1- شمارنده های خطا در کنترلر CAN
3-3-2- ثبات های کنترل
۳-۳-۲-۱- ثبات فعال کننده وقفه ها
۳-۳-۲-۲- ثبات وضعیت
۳-۳-۲-۳-  ثبات واسط CPU
3-3-2-4- ثبات پیکربندی گذرگاه
۳-۳-۲-۵- ثبات CIK out
3-3-3- واحد زمان بندی بیت
۳-۳-۳-۱- سرعت نامی نرخ بیت
۳-۳-۳-۲- ثبات صفر زمان بندی بیت
۳-۳-۳-۳- ثبات یک زمان بندی بیت
۳-۳-۴- ثبات ماسک توسعه یافته و استاندارد
۳-۳-۵- بسته های پیام
۳-۳-۵-۱- میدان کنترل
۳-۳-۵-۲- میدان داوری یا شناسه
۳-۳-۵-۳- میدان داده
۳-۳-۵-۴- میدان ترکیب بندی
۳-۳-۶- ثبات وقفه
۳-۴- دریافت و ارسال پیام
۳-۴-۱- انواع فریم های اطلاعات قابل مبادله بین گره ها و کنترلر
۳-۴-۱-۱- فریم داده
۳-۴-۱-۲- فریم دور
۳-۴-۱-۳- فریم خطا
۳-۴-۱-۴- فریم اضافه بار
۳-۴-۲- بررسی کدهای خطا در تبادلات کنترلرCAN

فصل چهارم – خلاصه ای از خصوصیات اصلی زبان VHDL
4-1- مقدمه
۴-۲- شی (object)
4-3- عملگرهای زبان VHDL
4-4- توصیف کننده های یک مولفه
۴-۵- ساختارهای همزمانی و ترتیبی
۴-۶- روشهای توصیف سخت افزار
۴-۶-۱- روش توصیف ساختاری
۴-۶-۲- روش توصیف فلوی داده (Data Flow)
4-6-3- روش توصیف رفتاری
۴-۷- کد نویسی قابل سنتز
۴-۸- جمع بندی

فصل پنجم – پیاده سازی کنترلر گذرگاه CAN
5-1- مقدمه
۵-۲-ثبات ارسال و دریافت پیام در کنترلر
۵-۳- ثبات ماسک
۵-۴- سیستم مقایسه شناسه ها
۵-۵- افزایش تعداد بسته های پیام
۵-۶- واحد  محاسبه کننده کد CRC
5-7- دیاگرام پایه های کنترلر طراحی شده و پیاده سازی دیکودر آدرس
۵-۸- نرم افزار مورد استفاده در پیاده سازی کنترلر CAN
5-9- جمع بندی

فصل ششم – نتایج و جمع بندی
۶-۱- مقدمه
۶-۲- نتایج حاصل از تست وضعیتهای مختلف کنترلر
۶-۳- نتایج حاصل از تست واحد CRC توسعه یافته
۶-۴- نتایج حاصل از تست  stuff bit
6-5- ارسال فریم خطا
۶-۶- بررسی وضعیت پایه فرکانس خروجی CLK out
6-7- بررسی عملکرد حالت Sleep , pwd
6-8- نتایج مربوط به پیاده سازی سخت افزار روی تراشه
۶-۹- نتیجه گیری و پیشنهادات برای ادامه کار
مراجع

 

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق