آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » برق و الکترونیک و مخابرات » تستر حافظه FLASH و EEPROM و SRAM با استفاده از میکرو کنترلر AVR

تستر حافظه FLASH و EEPROM و SRAM با استفاده از میکرو کنترلر AVR

تستر حافظه FLASH و EEPROM و SRAM با استفاده از میکرو کنترلر AVR

فهرست مطالب
فصل اول
حافظه های ATMagUlb, AVR
سیستم REprogrammabl حافظه فلش در برنامه نویسی حافظه
حافظه داده SRAM
زمان پذیرش دیتای حافظه
دیتای حافظه ایEEPROM
عملکرد نوشتن وخواندن در EEPROM
آدرس دهی EEPROM ورجیسترEEARH, EEARL
دریافت بیتهاs…۰ – ۱۵….۹ bits
رجیسترهای کنترل EEPROM
دریافت بیتها bit 7….۴- Res
نوشتن در اینیبیل .مستر EEPROM Bit – EEMWE
Bit7 – EEWE نوشتن در وقفه EEPROM

فصل دوم
پروگرم حافظه
بیتهای حافظه دیتا وبرنامه نویسی
فیوزها
لچ فیوزها
تاثیر بایتها
کالیبره کردن بایتها
فیوز بیتهای ATM EGA16
بایت آدرس پایه های ورودی پورت PINA-A
پیکر بندی پورت ها
بررسی پورت های میکروATMEGA32
پورتA
استفاده از پورتA به عنوان یک IO عمومی دیجیتال
دیگر کاربرد های پورت A
پورتB
رجیستر های پورت B
استفاده از پورتB به عنوان یک IO عمومی دیجیتال
دیگر کاربرد های پورت B
Portb.7-sck
Portb.6-miso
Portb.5- mosi
Portb.4-SS
PORTB.3-OC0,AIN1
Portb.2-int2,ain0
Portb.1-t1
Portb.0-xck,t0
پورتC
رجیستر های پورت c
دیگر کاربرد های پورت C
پورت D
استفاده از پورتD به عنوان یک IO عمومی دیجیتال
پیکره بندی LCD
اتصال پایه های LCD به میکرو
تعیین نوع LCD
پیکره بندی باس LCD
رتباط با پورت سریال
اUART سخت افزاری
تعیین میزان باود
تغییر میزان باود در برنامه
ارسال داده سریال در حالت UART سخت افزاری
پیکره بندی SERIALOUT
دستور PRINT
دستور PRINTBIN
دریافت داده سریال در حالت UART سخت افزاری
پیکره بندی CONFIG SERIALIN
دستور WAITKEY
دستور INKEY
دستور INPUT
دستور INPUTBIN
دستور INPUTHEX
UART نرم افزاری
تعین میزان باود
تغییر میزان باود در برنامه
ارسال داده در حالت UART نرم افزاری
دستور PRINTBIN
دریافت داده در حالت UART نرم افزاری
دستور INKEY
دستور INPUT
دستور INPUTBIN(#CHANNEL)
دستور INPUTHEX(#CHANNEL)
دستورات کار با LCD
دستور CLS
دستور CLS GRAPH
دستور CLS TEXT
دستور LCD
دست PSET X,Y,COLOR
دستور LOCATE ROW,COLUMN
دستور CURSOR ONOFF BLINKNOBLINK
دستور Line(Xl,Yo),(Xl,Yl), COLOR
دستور CIRCLE (XO,YO),RADIUS,COLOR
دستور SHOWPIC X,Y,LABLE
بر چسب $BGF ″FILE.BGF″
ارتباط سریال SPI
خصوصات
طرز اتصال masterslave
طرز کار پایه SS در مُد MIASTER
طرز کار پایه SS در مُد SLAVE
ارتباط SPI و رجیسترهای مربوطه
رجیستر کنترلی [SPI CONTROL REGISTER]SPCR-SPI
بیت SPIE-7
بیت SPE-6
بیتDORD-5
بیتMISTR-4
بیتCPOL-3
بیت CPHA-2
مُدهای اطلاعاتی (DATA MODE)
بیتSPRI-0,1 و SPRO
رجیستر وضعیت [SPI STATUS REGISTER] SPSI-SPI
بیت SPIF-7
بیت WCOL-6
بیت ۱…۵
بیت SPI2X-0
رجیستر داده [SPI DATA REGISTER] SPDR-SPI
پیکره بندی SPI در محیط BASCOM

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق