آخرین مقالات

خانه » کارآفرینی » دانلودپروژه انبارداری شرکت ماشین سازی پارس

دانلودپروژه انبارداری شرکت ماشین سازی پارس

فهرست مطالب

فصل اول

آشنایی با انبار و انبارداری

مقدمه

بررسی انبارها

تعریف انبار

جایگاه انبار در شرکت

اهداف و وظایف انبارها

سیستمهای انبارداری و مزیت های آن

وظایف انباردار

طبقه بندی کالاها

عوامل موثر در انتخاب سیستم و شیوه طبقه بندی

انواع طبقه بندی کردن کالاها

تعریف کدگذاری کالاها و فواید آن

انواع روش های کدگذاری

 فصل دوم

گزارش کار

تاریخچه شرکت

موضوع فعالیت شرکت

صاحب سهام و مرجع اداره کننده

نوع مالکیت

انبارهای مورد استفاده در شرکت

فرمهای مورد استفاده در انبار

شرح فرم ها

برگ درخواست جنس از انبار

فلوچارت برگ درخواست جنس از انبار

حواله انبار

فلوچارت حواله انبار

برگ درخواست خرید

فلوچارت برگ درخواست خرید

رسید انبار

فلوچارت فرم رسید انبار

قبض برگشت جنس به انبار

حواله امانی انبار

 فصل سوم

ضمائم ( فرم ها )

فرم درخواست جنس از انبار

حواله انبار

درخواست خرید

فرم رسید انبار

قبض برگشت جنس به انبار

فرم حواله انبار امانی

منابع

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق