آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق ازدواج

دانلود روش تحقیق ازدواج

فهرست مطالب
تعریف واژه ها …………………………………………………………………….۶
چکیده ……………………………………………………………………………..۶
مقدمه ………………………………………………………………………………۷
بیان مسئله …………………………………………………………………………۸
سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………۱۰
فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………….۱۰
فصل دوم
پیشینه تجربی تحقیق ……………………………………………………………..۱۱
ازدواج چیست ……………………………………………………………………۱۱
پیشینه عملی تحقیق ………………………………………………………………۱۲
اهمیت سن در ازدواج …………………………………………………………….۱۳
سن مناسب برای ازدواج …………………………………………………..۱۴
سن ازدواج در گذر ایام …………………………………………………………..۱۵
افزایش سن ازدواج ونقش آن در انحرافات اخلاقی جوانان ……………………….۱۶
افزایش سن ازدواج و نقش آن در گسترش بی بندوباریهای جنسی جوان………..۱۸
علل افزایش سن ازدواج ………………………………………………………….۲۱
نقش مسکن در سن ازدواج ………………………………………………………۲۵
تشریفات ازدواج ………………………………………………………………….۲۶
بی تفاوتی والدین …………………………………………………………………۲۸
فصل سوم
جامعه آماری ……………………………………………………………………..۲۹
نمونه و روش نمونه گیری ………………………………………………………۳۰
روش تجزیه و تحلیل آماری ……………………………………………………..۳۱
فصل چهارم
توصیف سؤالات و فرضیات تحقیق ………………………………………………۳۱
محدودیت تحقیق ………………………………………………………………….۴۶
فصل پنجم
نتیجه گیری ………………………………………………………………………۴۳
فصل ششم
ضمایم …………………………………………………………………………….۴۷

چکیده
ازدواج پیمان مقدسی است که در آن زن و مرد بر اساس یک تعهد قانونی،شرعی و عاطفی پیمان می بندند تا با تشکیل خانواده در یک زندگی مشترک ،نیازهای همدیگر را تامین و درنشیب و فرازها و تلخی و شیرینی های زندگی یار و غمخوار هم باشند.با این وجود،خانواده یکی از ارکان جامعه بشمار می رود و دستیابی به جامعه سالم در گرو سلامت خانو اده و تحقق خانواده سالم،مشروط به برخورداری معماران (زوجین)آن از سلامت روانی و داشتنرابطه ای مطلوب با یکدیگر است.دراین راستا،مطالعه حاضر به بررسی موانع ازدواج بین جوانان شهرستان اردکان که در کارخانه صدف این شهر مشغول به کارند می پردازدو آسیب ها و موانع اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی،خانوادگی و فردی از دیدگاه آنها مورد ارزیابی قرار میدهد.
روش: این مطالعه به روش توصیفی -تحلیلی و مقطعی انجام گرفت و در آن ۵۰ نفر ازکارکنان این کارخانه در رده ها و مدرکهای مختلف به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ،انتخاب و با پرسشنامه ارزیابی قرار شدند. ابزار پژوهش در این مطالعه ،چهار حیطه کلی موانع (اقتصادی،اجتماعی-فرهنگی،خانوادگی و فردی)،را از مجموعه سوالات استخراج و تجزیه و تحلیل کرد. نتایج: در تجزیه و تحلیل نتایج این مطالعه مشخص شد که مهمترین موانع ازدواج به ترتیب اولویت:موانع اقتصادی،فرهنگی-اجتماعی ،فردی و خانوادگی بوده است.همچنین مهمترین موانع اقتصادی برای جوانان نداشتن شغل مناسب،نداشتن مسکن و مخارج ازدواج در برگزاری جشن عروسی،مهمترین موانع فرهنگی-اجتماعی:دوست پسر یا دوست دختر داشتن ،مشکلات اخلاقی بستگان عنوان شده است،همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین دیدگاه جوانان پسر و دختر در مورد موانع ازدواج در بعضی گزینه ها تفاوت آماری معناداری وجود دارد.این تفاوت ها در مورد وسواس در انتخاب شوهر مناسب،ترس ا شکست در ازدواج ،وضع نامطلوب اقتصادی طرف مقابل و سیگاری بودن فرد،به نفع دانشجویان دختر و در مورد :ترس از جواب منفی طرف مقابل (دختر)،مخارج سنگین ازدواج،برگزاری جشن عروسی و نداشتن شغل مناسب ،به نفع جوانان پسر بوده است. بحث: نظر به این که ازدواج موفق زمینه ساز خانواده ای سالم و در نهایت نویددهنده جامعهای سالم است،رفع موانع ازدواج مخصوصاً موانع شغلی با ایجاد شغل و فرصت های شغلی مناسب برای جوانان توسط متولیان و برنامه ریزان جامعه می تواند آسیب ها وموانع ازدواج را به حداقل ممکن برساند.

مقدمه
زندگی در قرن بیست و یکم همه چیزش متفاوت است. تولدش، بزرگ شدنش، کار کردنش و حتی ازدواجش. هر روز یک آمار جدید منتشر می شود که سن ازدواج بالا رفته است، جوانان تمایلی به ازدواج ندارند و..
از گذشته های بسیار دور، ازدواج و تشکیل خانواده در هر دین و مسلکی مورد قبول بوده است به اعتقاد بسیاری از فلاسفه و دانشمندان فقط از طریق ازدواج است که فرد به آرامش واقعی دست پیدا می کند همان مساله ای که در قرآن کریم هم به آن اشاره شده است.
بالا رفتن سن ازدواج یکى از معضلات مهم جوامع بشرى است; زیرا با افزایش سن ازدواج، جوانان از شیوه بهنجار ارضاى غریزه جنسى و آثار و فواید آن محروم مى شوند. در جوامع گذشته پسران و دختران با رسیدن به سن بلوغ، یا کمى بعد از آن اقدام به ازدواج مى کردند و مجرّد ماندن یک نقص اجتماعى محسوب مى شد. اما با پیچیده تر شدن جوامع و ایجاد خواسته ها و انگیزه هاى کاذب، ذائقه اجتماعى تغییر یافت و به تبع این تغییر ذائقه، نیاز طبیعى و غریزى به ازدواج سرکوب و این روند، تا جایى پیش رفته که امروزه در بعضى جوامع غربى، جوانان بکلى از ازدواج سرباز زده اند و آن را مانعى براى آزادى خود تلقّى مى کنند. تنها زمانى به ازدواج روى مى آورند که نشاط جوانى را از دست بدهند و نیازمند یک پرستار یا مراقب هستند. متأسفانه این فرهنگ اشتباه جوامع اسلامى از جمله جامعه اسلامى ما را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است، به گونه اى که افزایش رو به تزاید سن ازدواج در کشور، مشکلات فراوانى به دنبال داشته است. مشکلاتى همچون افسردگى و از بین رفتن نشاط در جوانان، ابتلا به وسواس زیاد در انتخاب همسر، مشکل آفرینى فرزندان بزرگ و ازدواج نکرده در خانه، افزایش اضطراب و نگرانى ـ بخصوص در دختران ـ بلاتکلیفى، از دست رفتن طراوت و زیبایى، ناامیدى و تصمیم به عدم ازدواج به خاطر کاهش میل به ازدواج، بى دقتى در انتخاب همسر، احتمال افزایش انحرافات، و ده ها مشکل از این قبیل که جوانان ما را، به چالش کشانده است.

ضمائم:
- کاظمی شهلا *تحول سن ازدواج در ایران و عوامل جمعیتی موثر بر آن، پژوهش زنان ۱۳۸۴ شماره۳*
- میشل آندره *جامعه شناسی خانواده و ازدواج ترجمه: فرنگیس اردلان” *
- گود ویلیام جی *خانواده و جامعه ترجمه: ویدا ناصحی تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب ۱۳۵۴ *
- آستین افشان پروانه *بررسی روند تحولات سن ازدواج و عوامل جمعییتی موُثر بر آن طی سالهای ۵۵ تا ۵۷ تهران پایان نامه کارشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ۱۳۸۰ *
- تحلیلی بر ویژگی های ازدواج در ایران تهران مرکز آمار ایران مهر ۱۳۸۳ *
- مجله علوم اجتماعی سال ۱۳۸۳ شماره ۲۴
- روزنامه اعتماد ملی شماره ۵۴۰ ۲۹/۰۹/۱۳۸۶
- مظاهری علی اکبر *جوانان و انتخاب همسر چاپ ۲۶ انتشارات پارسایان *

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق