آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق بررسی آسیبهای ورزشی و علل اصلی این آسیبها در دانشجویان

دانلود روش تحقیق بررسی آسیبهای ورزشی و علل اصلی این آسیبها در دانشجویان

فهرست مطالب
«فصل اول»
مقدمه و موضوع تحقیق
مقدمه
مبانی نظری
بیان مسأله
ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی
اهداف اختصاصی
فرضیات تحقیق
محدودیتهای تحقیق
الف- محدودیتهایی که توسط محقق اعمال شده است
ب- محدودیتهایی که خارج ازکنترل محقق بوده است
پیش فرشهای تحقیق
تعاریف واژه ها
«فصل دوم »
ادبیات وپیشینه تحقیق
مقدمه
الف – تحقیقاتی که در داخل کشور انجام شده است
ب- تحقیقاتی که درخارج ازکشور انجام شده است
«فصل سوم»
روش تحقیق
مقدمه
روش اجرای تحقیق
جامعه ونمونه آماری
«فصل چهارم»
تجزیه وتحلیل داده ها
«فصل پنجم »
بحث ونتیجه گیری
بحث ونتیجه گیری
فهرست منابع

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق