آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق بررسی تیپ شخصیتی(درون گرا- برون گرا) در بازیگران گروه های مختلف تئاتر

دانلود روش تحقیق بررسی تیپ شخصیتی(درون گرا- برون گرا) در بازیگران گروه های مختلف تئاتر

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه ۳
بیان مسئله ۸
اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۱
پرسش های پژوهشی ۱۲
فرضیه های پژوهشی ۱۲
تعریف مفهومی ۱۲
تعریف عملیاتی ۱۲

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
تاریخچه ی در ارتباط با موضوع شخصیت ۱۴
تعاریف شخصیت ۱۶
عوامل موثر در تعیین شخصیت ۲۵

شکل گیری شخصیت ۲۸
رشد شخصیت ۲۹
ابعاد شخصیت ۳۰
نظریه های شخصیت ۳۵
تیپ شناسی شخصیت ویلیام شلدون ۴۳
تیپ شناسی شخصیت امیل کرچمر ۴۳
تیپ شناسی شخصیت یونگ ۴۴
نظریه ریموند بی کتل ۴۵
نظریه هانس جی آیزنگ ۵۰
نظریه پنج عامل رابرت مک کری و پل کاستا ۵۱
نظریه خلق وخو آرنولد باس و رابرت پلامین ۵۲
دیدگاه فطری درمورد صفات شخصیتی ۵۴
تئاتر چیست ۶۴
نظریه خاستگاه آیینی ۷۰
نظریه های دیگر درباره خاستگاه آیینی ۷۴
تئاتر کلاسیک و شخصیت بازیگران تئتار کلاسیک ۸۰
تئاتر نئوکلاسیک و شخصیت بازیگران تئاتر نئوکلاسیک ۸۴
تئاتر مدرنیسم و شخصیت بازیگران تئاتر مدرنیسم ۸۸

فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه ۹۲
جامعه آماری ۹۲
نمونه و روش نمونه گیری ۹۲
ابزار اندازه گیری ۹۲
آزمون شخصیتی آیزنگ ۹۳
اعتبار و روایی پرسشنامه شخصیت آیزنگ ۹۵
روش اجرای تست آیزنگ ۹۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
مقدمه ۹۸
تجزیه و تحلیل فرضیات ۹۸
جدول شاخص های آمار توصیفی ۲ متغیر سبک های تئاتر و نوع شخصیت ۹۹
جدول بررسی فرضیه ۱۰۱

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
خلاصه ۱۰۵
محدودیت های پژوهش ۱۰۷
پیشنهادات پژوهش ۱۰۸
بحث و نتیجه گیری ۱۰۹
منابع ۱۱۱
ضمایم ۱۱۴

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق