آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق بررسی رابطة بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان و کارگران ایران خودرو دیزل

دانلود روش تحقیق بررسی رابطة بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان و کارگران ایران خودرو دیزل

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه
طرح مسئله و چهارچوب نظری آن
اهمیت یا ضرورت پژوهش
هدف پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
بخش اول: استرس شغلی
شغل چیست
حرفه
وظیفه
گروه شغلی
تقسیم بندی مشاغل بر حسب فشار روانی
تاریخچه‌ی روان شناسی کار در ایران
فشار روانی یا استرس چیست؟
به طور کلی دو نوع استرس وجود دارد
عوامل موثر در ایجاد استرس
استرس شغلی
مراحل فشار روانی
نشانه های سازگاری عمومی
چهار مجموعه کلی فشارهای عصبی سازمانی
پیامدهای فشار عصبی
چهار مجموعه کلی فشارهای عصبی سازمانی
پیامدهای فشار عصبی
تجزیه و تحلیل شخصیت نوع A و شخصیت نوع B
استراتژی‌های مقابله با فشار روانی
استراتژیهای مقابله فردی
استراتژیهای مقابله با استرس در سازمان
هدف از مشاوره روانی چیست
تقویت مبانی دینی
بخش دوم: فرسودگی شغلی
فرسودگی شغلی چیست
فرسودگی شغلی چه زمانی رخ می دهد
نشانه‌های فرسودگی شغلی
انواع فرسودگی شغلی
پژوهش های انجام شده
پژوهش‌های انجام شده در ایران
پژوهش های انجام شده در خارج
نتیجه نهایی

فصل سوم: روش پژوهش
جامعه آماری
نمونه آماری
فهرست مطالب
عنوان صفحه
روش نمونه‌گیری
ابزار پژوهش
روش اجرا
طرح پژوهشی

فصل چهارم :ندارد

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه
محدودیت‌های پژوهش
پیشنهادات پژوهش
فهرست منابع

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق