آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب

دانلود روش تحقیق بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
سئوال مسأله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه تحقیق
متغیرهای تحقیق
تعاریف نظری و عملیاتی واژها و مفاهیم

فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق
تأثیر پذیری روان بر شیوة دلبستگی
نقش سبک های دلبستگی در روابط عاطفی
شیوه های دلبستگی
رابطة احساس اضطراب در سبک دلبستگی اضطرابی
نگرش های مضطربانه دلبستگی توأم با اضطراب
“اضطراب دلبستگی” چیست؟
کردار شناختی دلبستگی
نظریات فروید در مورد دلبستگی
مراحل دلبستگی
مراحب دلبستگی
آشنایی با اضطراب
علائم اضطراب
۱- تعریف اضطراب
۲- علل بروز و ریشه های اضطراب
۳- آثار و علایم اضطراب
۳-۱- علایم جسمانی
۳-۲- علایم روانی
۴-۲- اضطراب بیمارگونه
۴- انواع اضطراب
۴-۱- اضطراب طبیعی
۵- نقش اضطراب
۶- ترس و اضطراب
۷- رابطه اضطراب با جنس
۸- دیدگاههای نظری درباره اضطراب
۸-۱- دیدگاه روان تحلیلگری
۸-۲- دیدگاه رفتارگرایی
۸-۳- دیدگاه وجودی
۸-۴- دیدگاه زیست شناختی
تأثیرپذیری روان برشیوة دلبستگی
نقش سبک های دلبستگی در روابط عاطفی
شیوه های دلبستگی
رابطة احساس اضطراب در سبک دلبستگی اضطرابی
نگرش های مضطربانه دلبستگی توأم با اضطراب
رضایت مندی از ارتباط
“اضطراب دلبستگی” چیست؟
تعریف دلبستگی
نظریه فروید در مورد دلبستگی
کردار شناختی دلبستگی
مراحل دلبستگی
مرحله پیش دلبستگی (تولد تا ۶ هفتگی)
مرحله دلبستگی در حال انجام (۶ هفتگی تا ۸-۶ ماهگی)
مرحله دلسبتگی واضح (۸-۶ ماهگی تا ۱۸ ماهگی -۲ سالگی)
آشنایی با اضطراب
اضطراب طبیعی
تفکیک ترس از اظطراب
تظاهرات محیطی اضطراب
آیا اظطراب انطباقی است ؟
علائم اضطراب

فصل سوم : تعیین روش تحقیق
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری در تحقیق
روش تحقیق
روش آماری مربوط به فرضیه

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل دادها
مقدمه
جدول ۱ – ۴نمرات خام آزمودنیها از آزمون پرسش نامه اضطراب سبکهای دلبستگی در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان
جدول ۲-۴بررسی رابطه بین اضطراب و سبکهای دلبستگی دانش آموزان سوم دبیرستان

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت ها
منابع و مآخذ

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق