آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق بررسی رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه ۲ شهر مشهد در سال تحصیلی ۸۳-۱۳۸۲

دانلود روش تحقیق بررسی رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه ۲ شهر مشهد در سال تحصیلی ۸۳-۱۳۸۲

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول :مقدمه تحقیق ۳

۱-۱ بیان مساله ۶

۱-۲ ضرورت و اهمیت تحقیق ۹

۱-۳ اهداف تحقیق ۱۲

۱-۴ فرضیه هاُی تحقیق ۱۳

۱-۵ تعرُیف متغیرهای اصلی تحقیق ۱۳

فصل دوم: بررسُی مطالعات پیشین ۱۵

۲-۱ خود ۱۷

۲-۲ خودپنداره ۲۲

۲-۳ عزت نفس ۲۶

۲-۴ عزت نفس و جنسیت ۳۰

۲-۵ اثر بخشی ۳۲

۲-۶ نقش مدیر در اثر بخشی مدارس ۳۴

۲-۷ معُیارهای ارزیابی اثربخشی مدیران ۳۵

۲-۸ ویژگی هاُی مدیران اثر بخش ۴۳

فصل سوم :روش اجرای تحقیق ۴۸

۳-۱روش تحقیق ۴۹

۳-۲جامعه آماری ۴۹

۳-۳ حجم نمونه ۴۹

۳-۴روش نمونه گیری ۵۰

۳-۵ ابزار تحقیق ۵۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۵۳

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها ۶۰

۵-۱ نتایج مربوط به فرضیه اول ۶۱

۵-۲ نتایج مربوط به فرضیه دوم ۶۲

۵-۳ نتایج مربوط به فرضیه سوم ۶۲

۵-۴ نتایج مربوط به فرضیه چهارم ۶۳

۵-۵ نتیجه گیری کلی ۶۴

۵-۶ محدودیت ها ۶۴

۵-۷ پیشنهادها ۶۵

منابع فارسی ۶۶

ضمائم ۶۸

ضمیمه ۱: تست آُیزنک ۶۹

ضمیمه ۲: پرسشنامه اثربخشی

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق