آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » روانشناسی و روانپزشکی » دانلود روش تحقیق بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین وافسردگی کودکان قطع پنجم ابتدایی

دانلود روش تحقیق بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین وافسردگی کودکان قطع پنجم ابتدایی

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود روش تحقیق بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین وافسردگی کودکان قطع پنجم ابتدایی :
فهرست
چکیده ۷
فصل اول: کلیات تحقیق ۸
مقدمه ۹
بیان مسئله ۱۰
اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۱
فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق ۱۳
پرخاشگری ۱۴
انواع پرخاشگری ۱۸
علل وانگیزه های پرخاشگری ۲۲
کروموزمهای جنسی و پرخاشگری ۲۵
نظریه یادگیری اجتماعی ۳۰
پرخاشگری چگونه یادگرفته می شود ۳۵
کنترل پرخاشگری ۴۱
اختلال دوقطبی ۴۷
دیس وتایمی و سیکلوتایمی ۵۱
سیکوتیک در برابر نوروتیک ۵۳
افسردگی قطبی ۶۵
نظریه های مربوط به افسردگی ۶۷
نقش وراثت در اختلالات دو قطبی ۷۲
الگتروشوک درمانی ۷۶
نظریه های روان یویایی ۸۱
نظریه یادگیری ۸۶
نظریه شناختی ۹۳
بی پناهی آموخته شده اولیه ۹۷
فصل سوم: روش تحقیق ۱۰۰
جامعه آماری ۱۰۱
روش آماری مربوط به فرضیه ها ۱۰۳
فصل چهارم: یافته ها وتجزیه وتحلیل داده ها ۱۰۵
فصل پنجم: بحث نتیجه گیری ۱۱۳
پیشنهادات ۱۱۶
محدودیت ۱۱۷
منابع وماخذ ۱۱۸
چکیده:
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین پرخاشگری و افسردگی در بین دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهرستان ابهر که فرضیه عنوان شده عبارتند از اینکه بین پرخاشگری و افسردگی رابطه معنی داری وجود دارد که جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهرستان ابهر است که از بین ۱۳۵۰ نفر، ۷۰نفر بصورت روش نمونه گیری طبقه ای و به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیده که پرسشنامه های افسرگی و پرخاشگری بر روی آنها اجرا گردیده است که بعد از اجرای پرسشنامه در بین آزمودنیها و بدست آوردن نمرات خام از طریق روش آماری ضریب هم بستگی آمار را بدست آورده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین افسردگی و پرخاشگری رابطه معنی داری وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر ۰۵/۰p> است.
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه :
پرخاشگری یکی از پدیده های مهم روانی ـاجتماعی است که قسمت اعظم تاریخ مدون انسان پیرامون آن رقم خورده است. برخی سپیده دم تاریخ را با بیان قتل هابیل بدست قابیل آلوده به پرخاشگری و خشونت می دانند. کوالسکی بر اساس پژوهشهای انجام شده خود می نویسد: از ۵۶۰۰ سال پیش تا امروز بشر فقط ۲۹۲ سال در صلح و صفا گذارنیده و بقیه را در جنگ و ستیز بوده است اگر تاریخ انسان را ورق بزنیم پر از خونخواری و قتل و غارت و کشتار و بزرگترین افتخار قهرمانان تاریخ این بوده است که توده های گسترده تری از انسانها را کشته یا به کشتن داده اند. از آن سردار رومی می توان نام برد که چهل هزار غلام را در روم به صلیب کشیده است. که تمام این موارد نمونه هایی بارز از پرخاشگری در ایران و جهان بوده است که به طور گسترده خود را نشان می دهد ولی پرخاشگری امروزه در مدارس و حتی در خانواده و خانه ها در بین زنان و مردان خود را نشان می دهد که به صورت زنی که از شوهر خود انتقاد می کند یا مردی که حضور همسرش را در یک مهمانی نادیده می گیرد و تمام این موارد که می تواند در زندگی زناشویی باعث پرخاشگری شود و بدون در نظر گرفتن فرزندان که چه ضربه ای به روحیات آنها خواهد خورد و تمام این نوجوانان و جوانان سرخورده می تواند حاصل این زندگی های بدون برنامه باعث پرخاشگری به دلیل خشم یا برای هیجان ایجاد نمی شود. بلکه هدف به دست آوردن پاداشهای مطلوب مثل پول یا کالای با ارزش است و تمام این موارد ممکن است که در نظر فرد دیگر امری نامطلوب جلوه کند که تمام مشکلات را بوجود آورد و پرخاشگری ناشی از خشم که این نوع پرخاشگری عموماَ با علائم برانگیختگی هیجانی و اغلب ناشی از ناکامی است که در زندگی زوجین دیده می شود که تمام موارد را می تواند در گوشه گیری و انزواطلبی فرزندان و به گونه ای افسردگی تاثیر بگذارد که این مسأله باعث می شود کودک بعدها دچار ناراحتیها می شود که عامل اصلی ناراحتی خود را در والدین خود می دانند.
(علی صائبی ، ۱۳۸۰)
بیان مسئله:
پرخاشگری را رفتاری تعریف کرده اند که هدف آن صدمه زدن به خود یا دیگری باشد و آنچه در این تعریف حائز اهمیت است، قصد و نیت رفتار کننده است یعنی آسیب رسانیدن تصادفی به شخص دیگر، پرخاشگری نیست در عمل بسیاری از پژوهشگران ترکیبی از این دو تعریف را به کار می برند رفتاری که به دیگران آسیب می رساند به خصوص وقتی که کودک بداند رفتارش به دیگری آسیب می رساند همه مسأله ای مثلاَ در زندگی زناشویی یا محل کار و … دیگر می تواند باعث پرخاشگری فرد شود ولی در محیط خانواده و پرخاشگری در بین زنان و مردان باید در نظر داشته باشیم که ضربه نهایی به فرزند خانواده وارد نشود زیرا گاهی بعضی از رفتارها باعث اختلال رفتاری و روانی کودکان می شود مانند افسردگی، بیش فعالی، گوشه گیری، شب ادراری و… که اینها در وهله اول وظیفه والدین کودک است که زندگی و محیط خانه را محیطی امن و آرام برای فرزند بوجود آورند تا مشکلات روحی و روانی به سراغ آنها نیاید.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق