آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

دانلود روش تحقیق بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

فهرست مطالب
بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی ۱
چکیده ۵
فصل اول ۶
مقدمه : ۷
آیا بین خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد؟ ۱۰
فرضیه پژوهشی ۱۰
بین خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی رابطه مثبت وجود دارد. ۱۰
اهداف تحقیق ۱۰
تعریف اصطلاحات ۱۱
الف)تعایف سازنده و مفهومی ۱۱
ب)تعاریف عملیاتی اصطلاحات ۱۲
خلاقیت:در این پژوهش برای سنجش خلاقیت از آزمون مداد کاغذی چند جوابی سنجش خلاقیت (MPPT ) استفاده شد. ۱۲
پیشرفت تحصیلی:برای اندازه گیری یا سنجش پیشرفت تحصیلی از معدل ترم قبل از دانش آموزان استفاده شد. ۱۲
فصل دوم ۱۳
خلاقیت ۱۴
اشراق ۱۸
۳- : این مرحله ای است که طی آن ایدة فرخنده به وقوع می پیوندد.ایده ای که آن را پدیده آها نیز نامیده اند.در این مرحله فرد خلاق ایدة مفهوم یا راه حل مسأله را به طور ناگهانی در می یابد. ۱۸
اثبات ۱۸
احترام به تخیلات کودک ۲۴
نقش مدرسه در بارور کردن خلاقیت ۲۵
درباره رفتار مناسب با دانش آموزان خلاق،کارشناسان آموزشی توصیه های زیر را داشته اند: ۲۵
۱- بهتر است پیشنهادات و اندیشه های جدید دانش آموزان مورد انتقاد و یا ارزشیابی قرار نگیرند تا عقاید و نظریات علمی به راحتی ابراز شود. ۲۵
۲ ۲۵
ویژگیهای کودکان خلاق ۲۷
۱- کنجکاوی ۲- پشتکار ۳- نیاز به استقلال ۲۸
شوخ طبعی ۳۱
۵ ساختگی و نادرست را به تمسخر می گیرند.(بهروزی ۱۳۷۵) ۳۱
نظریه های مربوط به خلاقیت ۳۲
خلاقیت به عنوان نبوغ شهودی ۳۳
نظریه تداعی گرایی ۳۴
روانکاوی جدید ۳۹
سهم عمده نوفرویدی ها در روانکاوی این است که خلاقیت محصول ذهن نیمه آگاه ۴۰
روشن است که اگر این گفتگوها دو جانبه و دوستانه باشد،کودک را جذب خواهد کرد. ۴۴
فصل سوم ۴۹
جامعه ۵۰
جامعه عبارت است از کلیه دانش آموزان دختر کلاس پنجم ابتدایی ۵۰
نمونه ۵۰
طرح تحقیق ۵۰
آزمون مداد کاغذی چند جوابی سنجش خلاقیت(MPPT): 51
الف- از تجارب تازه لذت نمی برم ۵۱
ب- گاهی از تجارب تازه لذت می برم ۵۱
ج- از تجارب تازه لذت می برم. ۵۱
الف- دریافتن دلایل متقاعد کننده اشکال دارم ۵۱
ب- سعی می کنم برای متقاعد کردن آنان چند دلیل مختلف بیاورم ۵۱
ج- برای متقاعد کردن آنان دلایل بسیار می یابم. ۵۱
پایانی آزمون MPPT 52
روش آماری ۵۳
برای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از روش های آماری زیر استفاده شد. ۵۳
فصل چهارم ۵۴
تجزیه و تحلیل داده ها ۵۵
فصل پنجم ۵۷
محدودیتهای تحقیق ۵۸
خلاصه تحقیق: ۵۹
منابع ۶۲
۱- افروز،غلامعلی (۱۳۷۱) نوجوانان،استقلال،شخصیت و خلاقیت،نشریه ماهانه پیوند،انتشارات انجمن اولیاء و مربیان شماره ۱۵۸ ۶۲
۲- افروز،غلامعلی (۱۳۷۱) نقش اعتماد به نفس در خلاقیت نوجوانان و جوانان،نشریه ماهانه پیوند،انتشارات انجمن و اولیاء و مربیان شماره ۱۵۹ ۶۲
تعدادی از سئوالات ۶۵
آزمون مدد کاغذی چند گزینه ای سنجش خلاقیت (MPPT) 65
1الف- گریه می کنم،چون فکر نمی کنم بتوانم مسئله را حل کنم. ۶۵
ب- گریه نمی کنم،اما ناراحت می شوم. ۶۵
ج- سعی می کنم راه مناسب برای حل مسئله بیابم. ۶۵
الف- کار را متوقف می سازم ۶۵
ب- گاهی دوست دارم حدس بزنم دیگران دربارة چه چیز بحث می کنند. ۶۵
ج- همیشه دوست دارم حدس بزنم دیگران دربارة چه چیزی بحث می کنند. ۶۵
الف- خیر از حل مسائل دشوار لذت نمی برم. ۶۶
ب- به ندرت از حل مسائل دشوار لذت می برم. ۶۶
ج- اغلب از حل مسائل دشوار لذت می برم. ۶۶
الف- خودم کاری نمی کنم و نمی گذارم اعضای دیگر گروه مسئله را حل کنند. ۶۶
ب- گاهی در آنچه گروه انجام می دهد،شرکت می کنم. ۶۶
ج- به طور فعال در آنچه گروه انجام می دهد شرکت می کنم. ۶۶
الف- از یک معلم یا شخص دیگر می خواهم که به من کمک کند. ۶۶
ب- یک کتاب ریاضی مربوط به مسئله را می خوانم. ۶۶
ج- از همه منابعی که در دسترس دارم،استفاده می کنم. ۶۶
الف- به ندرت از نظرات مبتکرانه من استفاده می کنند. ۶۷
ب- گاهی از نظرات مبتکرانه من استقبال می کنند. ۶۷
ج- اغلب از نظرات مبتکرانه من استقبال می کنند. ۶۷
الف- اغلب،از کسی کمک می گیرم. ۶۷
ب- قبل از اینکه از کسی کمک بگیرم مدت کوتاهی تلاش می کنم تا خودم آن را حل کنم. ۶۷
ج- مدتی بسیار طولانی تلاش می کنم تا خودم آن را حل کنم. ۶۷
۱۰-آیا به نظر دیگران شما سئوالات مشکلی طرح می کنید؟ ۶۷
الف- خیر،این طور فکر نمی کنند. ۶۷
ب- گاهی این طور فکر می کنند. ۶۷
ج- اغلب این طور فکر می کنند. ۶۷
۱۱-آیا معمولاً دوست دارید به کارهای تازه دست بزنید؟ ۶۷
الف- معمولاً به کارهای تازه دست نمی زنم. ۶۷
ب- گاهی به کارهای تازه دست می زنم. ۶۷
ج- اغلب به کارهایی تازه دست می زنم. ۶۷
۱۲- وقتی با مسئله پیچیده ای روبه رو می شوید چه می کنید؟ ۶۷
الف- سعی می کنم خود را درگیر حل آن نکنم. ۶۷
ب- ممکن است کوتاه زمانی برای حل آن تلاش کنم. ۶۷
ج- زمانی بسیار طولانی برای حل آن تلاش می کنم. ۶۸
۱۳- آیا از تجارب تازه لذت می برید؟ ۶۸
الف- از تجارب تازه لذت نمی برم. ۶۸
ب- گاهی از تجارب تازه لذت می برم. ۶۸
ج- از تجارب تازه لذت می برم. ۶۸
۱۴-وقتی در موقعیتی قرار می گیریم که از عهدة آن بر نمی آیید چقدر به دیگران متوسل می شوید؟ ۶۸
الف- اغلب به دیگران متوسل می شوم. ۶۸
ب- گاهی به دیگران متوسل می شوم. ۶۸
ج- معمولاً ترجیح می دهم به خودم متکی باشم. ۶۸
۱۵- آنچه مستقلاً‌انجام می دهید،چقدر اطمینان دارید؟ ۶۸
الف- به آنچه خودم مستقلاً انجام می دهم اطمینان زیادی ندارم. ۶۸
ب- به آنچه خودم مستقلاً انجام می دهم تا حدودی اطمینان دارم. ۶۸
ج- به آنچه خودم مستقلاً انجام می دهم اطمینان زیادی دارم. ۶۸
۱۶- آیا از انجام آزمایشات علمی لذت می برید؟ ۶۸
الف- از انجام آزمایش لذت نمی برم. ۶۸
ب- ازانجام آزمایش تا حدودی لذت می برم. ۶۸
ج- از انجام آزمایش خیلی لذت می برم. ۶۸
۱۷- هرگز به رؤیا فرو می روید؟ ۶۹
الف- خیر من به رؤیا فرو نمی روم. ۶۹
ب- گاهی اگر وقت داشته باشم به رؤیا فرو می روم. ۶۹
ج- اغلب اگر وقت داشته باشم به رؤیا فرو می روم. ۶۹
۱۸- در بیان مطالب خود با چه سهولتی از کلمات استفاده می کنید؟ ۶۹
الف-معمولاً اشکال دارم. ۶۹
ب- گاهی اشکال دارد. ۶۹
ج- به ندرت،اشکال دارد. ۶۹
۱۹- بیان شما چه اندازه خوب است؟ ۶۹
الف – مطالب را به خوبی بیان نمی کنم. ۶۹
ب- گهی مطالبم را به خوبی بیان نمی کنم. ۶۹
ج- اغلب مطالبم را به خوبی بیان می کنم. ۶۹
۲۰- نوشتن شما تا چه اندازه خوب است؟ ۶۹
الف- در نوشتن نظراتم اشکال دارم. ۶۹
ب- شاید بتوانم نظراتم را بنویسم. ۶۹
ج- کاملاً می توانم نظراتم را بنویسم. ۶۹
۲۱ ۶۹
الف- از عهده اش بر نخواهیم آمد زیرا برای آن آمادگی نداشته ام. ۷۰
ب- نهایت سعی خود را خواهم کرد تا از عهده آن برآیم. ۷۰
ج- به خوبی از عهده آن بر خواهم آمد. ۷۰
۲۲-برای توصیف چیزی با چه سهولتی به کلمات دست پیدا می کنید؟ ۷۰
الف- معمولاً این کار برایم دشوار است. ۷۰
ب- گاهی این کار برایم آسان است. ۷۰
ج- اغلب این کار برایم آسان است. ۷۰
چکیده
پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر کلاس پنجم دو تا از مدارس کرج انجام شده است.
جامعه پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان سال پنجم ابتدایی در شهرستان کرج که از بین آنها ۱۰۰ آزمودنی با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.
ابزار اندازه گیری در این تحقیق عبارت است از آزمون مداد کاغذی چند جوابی برای سنجش خلاقیت (MPPT ) و همین طور برای سنجش عملکرد تحصیلی آزمودنیها ازمعدل نیم سال گذشته آنها استفاده شد که پس از جمع آوری داده ها با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون به تحلیل داده ها پرداخته شد که ضریب همبستگی (%۲۹r= )به دست آمد و معلوم شد که بین خلاقیت و پیشرفت تحصیلی آزمودنیها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

فصل اول
مقدمه :
کنجکاوی و تفکر پیرامون افراد سرآمد و با استعداد سابقه ای بس طولانی،در حدود دو هزار سال دارد و احتمالاً به زمانی برمی گردد که برای اولین بار انسان علاقه مند شد بداند چرا افراد با هم تفاوت دارند.در جوامع مختلف همیشه افرادی بوده اند که از خود توانایی ها وبرجستگی خاص نمایان می ساختند که این امر موجب تحریک حسن کنجکاوی دیگران می گردید و سوء ظن،نفرت و یا ترغیب و تشویق آنها را در پی داشت.اشخاصی بوده اند که با استعداد فراوان و نبوغ فوق العادة خویش در طول زندگی توجه و تحسین همه را به خود جلب نموده اند و یا بدون توجه مردم،زندگی کرده اند و گاه پس از مرگشان به نبوغ آنها پی برده شده است.گرچه تمدن و فرهنگ انسانی نتیجه تلاش تمام افراد بشر است اما غنا و عظمت آن مدیون افراد خلاق،متفکران،نوابغ،کاشفان و مخترعان بوده است.از این رو،اهمیت شناخت و پرورش این افراد آشکار می شود.بنابراین در دنیای پیچیدةکنونی که شاهد رقابتهای بسیارفشرده جوامع مختلف برای دستیابی به جدیدترین تکنولوژی ها و منابع قدرت هستیم.افراد تیزهوش و خلاق و صاحبان اندیشه های نو و متکبر همانند گرانبهاترین سرمایه ها از جایگاه بسیار بالایی برخوردار هستند.زیرا هرقدر جهانی که در آن زندگی می کنیم پیچیده تر شود نیاز به شناسایی و پرورش ذهنهای خلاق و آفریننده محسوس و روشن تر می گردد.در همین رابطه توین بی معتقد است که شانس برای به دست آوردن خلاقیت بالقوه می تواند موضوع زندگی و مرگ هر جامعه ای باشد.همچنین تورنس (۱۹۵۹)نقل از نیسان و دیگران(۱۳۷۷)استدلال می کند که تصاویر آگاه و ناخودآگاه ازآینده نیروی محرکة مهمی در پس دستاوردهای آینده اند.تصاویر مثبت آینده نیروهای پرتوان مغناطیسی هستند که ما را به تحرک واداشتند و به ما انرژی لازم را برای حرکت به پیش،به سوی امکانات،راه حل ها و دستاوردهای خلاق و جدید – می دهند،ازطرفی برای آنکه بتوانیم قدرت تصور خود را پرورش دهیم و تصاویر مثبتی از آینده خلق کنیم باید خلاقیت خود را پرورش دهیم.چه نیاز به خلاقیت اجتناب ناپذیر است(نیسان،حیدری پاک نیکرو ۱۳۷۷)
به همین دلیل امروزه جامع ما بیش از هر زمان دیگر به افراد هوشمند و خلاق نیاز دارد و در شرایط کنونی مسأله خلاقیت از مهمترین مسائل در قلمرو روانشناسی آموزشگاهی است.به طوری که در اصل ۲۵ کلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای تغییر بنیادهای نظام آموزش و پرورش (۱۳۶۷) تحت عنوان پرورش توان تفکر،نقد و ابتکار آمده است که:در تدوین و اجرای برنامه های آموزش و پرورش باید از شیوه هایی استفاده شود که توان تفکر،تحلیل و نقد،ابتکار و خلاقیت را تقویت کنند و زمینة مناسب را برای خودآموزی دانش آموزان فراهم نمایند.همچنین این اصل می افزاید که … برنامه ریزی آموزشی و درسی باید به گونه ای باشد که به دانش آموزان مجال تفکر داده شود و آنان را به اندیشیدن و تفکر ترغیب نماید…تعلیمات باید به گونه ای باشد که در دانش آموزان رشد فکری وقوّة تجزیه و تحلیل را تقویت بنماید…
در تنظیم و محتوا و مواد درسی و تدریس باید ازشیوه هایی استفاده شود که متکی بر مشارکت فعال دانش آموزان در درس و بحث باشد و به دانش آموزان فرصت کافی جهت ارائه یافته های خود،راه حل های مختلف برای حل مسایل و شیوه های ابتکاری داده شود در کلیه فعالیتهای فوق برنامه باید برای دانش آموزان میدان عمل جهت بروز و پرورش ابتکارات و خلاقیت داده شود و از جاذبة این گونه فعالیتها جهت پرورش روح تفکر و تحقیق در دانش آموزان استفاده شود…همچنین در برنامه های تربیت معلم،روش های پرورش استعداد ابداع و خلاقیت به معلمین در مراحل مختلف تحصیلی تعلیم داده شود.در مورد خلاقیت و شناخت کودکان خلاق باید خاطر نشان سازیم،قبل از اینکه کودکی بتواند خلاق شود به شرایط و یا محیط مناسب نیاز دارد.سیاستی که اکنون در آمریکا دنبال می شود و دارای ابعاد جهانی می باشد مؤید این نکته است،یعنی به دنبال افراد تیزهوش و خلاق در سطح جهان هستند تا با فراهم ساختن زندگی بسیار مطلوب،آنها را به کشور خود فراخوانده وبا آموزش های مناسب و با امکانات بسیار پیشرفته زمینه را برای بروز خلاقیت ها در آنها آماده کرده تا درآینده کشورشان را صاحب قدرت و مشعل دار علم و تکنولوژی کنند.اگر به آمار محققان و مکتشفان این کشور نگاه کنیم می بینیم که شمار بسیاری از آنها از کشورهای دیگر و از جمله کشور ما ایران می باشند.البته باید توجه داشت که عوامل ژنتیک،پیدایش استعداد خلاقیت را در افراد ممکن می سازد ولی با وجود آن بروز و رشد این استعداد به شدت تحت تأثیر محیط غنی و والدین و مربیانی آگاه می باشد.
به طوری که می توان گفت خلاقیت به عنوان یک استعداد،حاصل تعامل پیچیده وراثت و محیط است (افروز ۱۳۷۱) بنابراین ، خلاقیت موضوع بسیار پیچیده‌ای است و شناخت و شکوفا سازی آن به عنوان یک استعداد نیازمند فراهم آوردن روش های تربیتی نوین است و اهمیت این موضوع در جامعة صنعتی امروز به ویژه در دنیای رایانه ها مملوس تر می شود.همچنین نقش مدرسه و مربیان در جهت پرورش افکارخلاق و رشد توانایی های این گونه افراد از اهمیت بسزایی برخوردار است.(افروز ۱۳۷۱)
با توجه به مطالب فوق در این پژوهش برآنیم تا مشخص کنیم که خلاقیت به عنوان یک استعداد چه ارتباطی با پیشرفت تحصیلی دارد.و راههای پرورش ورشد خلاقیت در کودکان چیست و چه عواملی مانع رشد خلاقیت در کودکان می شود.

مسأله پژوهشی
آیا بین خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد؟
فرضیه پژوهشی
بین خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی رابطه مثبت وجود دارد.

اهداف تحقیق
با توجه به نیاز جوامع بشری خصوصاً کشور ما به استعدادها و ذهن های خلاق خصوصاً‌ در دفع تنگناهای موجود و ابداع و خلق روش ها و فنون نو،هدف از انجام این پژوهش بهادادن و اهمیت گذاشتن به این ذهنهای خلاق و آگاهی دادن به جامعه خصوصاً‌ والدین و معلمان در رابطه با چگونگی برخورد با این استعدادهای خدادادی و راههای پرورش و رشد خلاقیت آنها می باشد.و همین طور بر آنیم تا مشخص کنیم که خلاقیت با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد و به عبارتی دیگر دانش آموزانی که خلاق هستند از پیشرفت تحصیلی خوبی نیز برخوردارند.
فهرست مطالب
بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی۱
چکیده۵
فصل اول۶
مقدمه :۷
آیا بین خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد؟۱۰
فرضیه پژوهشی۱۰
بین خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی رابطه مثبت وجود دارد.۱۰
اهداف تحقیق۱۰
تعریف اصطلاحات۱۱
الف)تعایف سازنده و مفهومی۱۱
ب)تعاریف عملیاتی اصطلاحات۱۲
خلاقیت:در این پژوهش برای سنجش خلاقیت از آزمون مداد کاغذی چند جوابی سنجش خلاقیت (MPPT ) استفاده شد.۱۲
پیشرفت تحصیلی:برای اندازه گیری یا سنجش پیشرفت تحصیلی از معدل ترم قبل از دانش آموزان استفاده شد.۱۲
فصل دوم۱۳
خلاقیت۱۴
اشراق۱۸
۳-: این مرحله ای است که طی آن ایدة فرخنده به وقوع می پیوندد.ایده ای که آن را پدیده آها نیز نامیده اند.در این مرحله فرد خلاق ایدة مفهوم یا راه حل مسأله را به طور ناگهانی در می یابد.۱۸
اثبات۱۸
احترام به تخیلات کودک۲۴
نقش مدرسه در بارور کردن خلاقیت۲۵
درباره رفتار مناسب با دانش آموزان خلاق،کارشناسان آموزشی توصیه های زیر را داشته اند:۲۵
۱-بهتر است پیشنهادات و اندیشه های جدید دانش آموزان مورد انتقاد و یا ارزشیابی قرار نگیرند تا عقاید و نظریات علمی به راحتی ابراز شود.۲۵
۲۲۵
ویژگیهای کودکان خلاق۲۷
۱- کنجکاوی ۲- پشتکار ۳- نیاز به استقلال۲۸
شوخ طبعی۳۱
۵ ساختگی و نادرست را به تمسخر می گیرند.(بهروزی ۱۳۷۵)۳۱
نظریه های مربوط به خلاقیت۳۲
خلاقیت به عنوان نبوغ شهودی۳۳
نظریه تداعی گرایی۳۴
روانکاوی جدید۳۹
سهم عمده نوفرویدی ها در روانکاوی این است که خلاقیت محصول ذهن نیمه آگاه۴۰
روشن است که اگر این گفتگوها دو جانبه و دوستانه باشد،کودک را جذب خواهد کرد.۴۴
فصل سوم۴۹
جامعه۵۰
جامعه عبارت است از کلیه دانش آموزان دختر کلاس پنجم ابتدایی۵۰
نمونه۵۰
طرح تحقیق۵۰
آزمون مداد کاغذی چند جوابی سنجش خلاقیت(MPPT):51
الف- از تجارب تازه لذت نمی برم۵۱
ب- گاهی از تجارب تازه لذت می برم۵۱
ج- از تجارب تازه لذت می برم.۵۱
الف- دریافتن دلایل متقاعد کننده اشکال دارم۵۱
ب- سعی می کنم برای متقاعد کردن آنان چند دلیل مختلف بیاورم۵۱
ج- برای متقاعد کردن آنان دلایل بسیار می یابم.۵۱
پایانی آزمون MPPT52
روش آماری۵۳
برای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از روش های آماری زیر استفاده شد.۵۳
فصل چهارم۵۴
تجزیه و تحلیل داده ها۵۵
فصل پنجم۵۷
محدودیتهای تحقیق۵۸
خلاصه تحقیق:۵۹
منابع۶۲
۱-افروز،غلامعلی (۱۳۷۱) نوجوانان،استقلال،شخصیت و خلاقیت،نشریه ماهانه پیوند،انتشارات انجمن اولیاء و مربیان شماره ۱۵۸۶۲
۲-افروز،غلامعلی (۱۳۷۱) نقش اعتماد به نفس در خلاقیت نوجوانان و جوانان،نشریه ماهانه پیوند،انتشارات انجمن و اولیاء و مربیان شماره ۱۵۹۶۲
تعدادی از سئوالات۶۵
آزمون مدد کاغذی چند گزینه ای سنجش خلاقیت (MPPT)65
1الف- گریه می کنم،چون فکر نمی کنم بتوانم مسئله را حل کنم.۶۵
ب- گریه نمی کنم،اما ناراحت می شوم.۶۵
ج- سعی می کنم راه مناسب برای حل مسئله بیابم.۶۵
الف- کار را متوقف می سازم۶۵
ب- گاهی دوست دارم حدس بزنم دیگران دربارة چه چیز بحث می کنند.۶۵
ج- همیشه دوست دارم حدس بزنم دیگران دربارة چه چیزی بحث می کنند.۶۵
الف- خیر از حل مسائل دشوار لذت نمی برم.۶۶
ب- به ندرت از حل مسائل دشوار لذت می برم.۶۶
ج- اغلب از حل مسائل دشوار لذت می برم.۶۶
الف- خودم کاری نمی کنم و نمی گذارم اعضای دیگر گروه مسئله را حل کنند.۶۶
ب- گاهی در آنچه گروه انجام می دهد،شرکت می کنم.۶۶
ج- به طور فعال در آنچه گروه انجام می دهد شرکت می کنم.۶۶
الف- از یک معلم یا شخص دیگر می خواهم که به من کمک کند.۶۶
ب- یک کتاب ریاضی مربوط به مسئله را می خوانم.۶۶
ج- از همه منابعی که در دسترس دارم،استفاده می کنم.۶۶
الف- به ندرت از نظرات مبتکرانه من استفاده می کنند.۶۷
ب- گاهی از نظرات مبتکرانه من استقبال می کنند.۶۷
ج- اغلب از نظرات مبتکرانه من استقبال می کنند.۶۷
الف- اغلب،از کسی کمک می گیرم.۶۷
ب- قبل از اینکه از کسی کمک بگیرم مدت کوتاهی تلاش می کنم تا خودم آن را حل کنم.۶۷
ج- مدتی بسیار طولانی تلاش می کنم تا خودم آن را حل کنم.۶۷
۱۰-آیا به نظر دیگران شما سئوالات مشکلی طرح می کنید؟۶۷
الف- خیر،این طور فکر نمی کنند.۶۷
ب- گاهی این طور فکر می کنند.۶۷
ج- اغلب این طور فکر می کنند.۶۷
۱۱-آیا معمولاً دوست دارید به کارهای تازه دست بزنید؟۶۷
الف- معمولاً به کارهای تازه دست نمی زنم.۶۷
ب- گاهی به کارهای تازه دست می زنم.۶۷
ج- اغلب به کارهایی تازه دست می زنم.۶۷
۱۲- وقتی با مسئله پیچیده ای روبه رو می شوید چه می کنید؟۶۷
الف- سعی می کنم خود را درگیر حل آن نکنم.۶۷
ب- ممکن است کوتاه زمانی برای حل آن تلاش کنم.۶۷
ج- زمانی بسیار طولانی برای حل آن تلاش می کنم.۶۸
۱۳- آیا از تجارب تازه لذت می برید؟۶۸
الف- از تجارب تازه لذت نمی برم.۶۸
ب- گاهی از تجارب تازه لذت می برم.۶۸
ج- از تجارب تازه لذت می برم.۶۸
۱۴-وقتی در موقعیتی قرار می گیریم که از عهدة آن بر نمی آیید چقدر به دیگران متوسل می شوید؟۶۸
الف- اغلب به دیگران متوسل می شوم.۶۸
ب- گاهی به دیگران متوسل می شوم.۶۸
ج- معمولاً ترجیح می دهم به خودم متکی باشم.۶۸
۱۵- آنچه مستقلاً‌انجام می دهید،چقدر اطمینان دارید؟۶۸
الف- به آنچه خودم مستقلاً انجام می دهم اطمینان زیادی ندارم.۶۸
ب- به آنچه خودم مستقلاً انجام می دهم تا حدودی اطمینان دارم.۶۸
ج- به آنچه خودم مستقلاً انجام می دهم اطمینان زیادی دارم.۶۸
۱۶- آیا از انجام آزمایشات علمی لذت می برید؟۶۸
الف- از انجام آزمایش لذت نمی برم.۶۸
ب- ازانجام آزمایش تا حدودی لذت می برم.۶۸
ج- از انجام آزمایش خیلی لذت می برم.۶۸
۱۷- هرگز به رؤیا فرو می روید؟۶۹
الف- خیر من به رؤیا فرو نمی روم.۶۹
ب- گاهی اگر وقت داشته باشم به رؤیا فرو می روم.۶۹
ج- اغلب اگر وقت داشته باشم به رؤیا فرو می روم.۶۹
۱۸- در بیان مطالب خود با چه سهولتی از کلمات استفاده می کنید؟۶۹
الف-معمولاً اشکال دارم.۶۹
ب- گاهی اشکال دارد.۶۹
ج- به ندرت،اشکال دارد.۶۹
۱۹- بیان شما چه اندازه خوب است؟۶۹
الف – مطالب را به خوبی بیان نمی کنم.۶۹
ب- گهی مطالبم را به خوبی بیان نمی کنم.۶۹
ج- اغلب مطالبم را به خوبی بیان می کنم.۶۹
۲۰- نوشتن شما تا چه اندازه خوب است؟۶۹
الف- در نوشتن نظراتم اشکال دارم.۶۹
ب- شاید بتوانم نظراتم را بنویسم.۶۹
ج- کاملاً می توانم نظراتم را بنویسم.۶۹
۲۱۶۹
الف- از عهده اش بر نخواهیم آمد زیرا برای آن آمادگی نداشته ام.۷۰
ب- نهایت سعی خود را خواهم کرد تا از عهده آن برآیم.۷۰
ج- به خوبی از عهده آن بر خواهم آمد.۷۰
۲۲-برای توصیف چیزی با چه سهولتی به کلمات دست پیدا می کنید؟۷۰
الف- معمولاً این کار برایم دشوار است.۷۰
ب- گاهی این کار برایم آسان است.۷۰
ج- اغلب این کار برایم آسان است.۷۰
چکیده
پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر کلاس پنجم دو تا از مدارس کرج انجام شده است.
جامعه پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان سال پنجم ابتدایی در شهرستان کرج که از بین آنها ۱۰۰ آزمودنی با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.
ابزار اندازه گیری در این تحقیق عبارت است از آزمون مداد کاغذی چند جوابی برای سنجش خلاقیت (MPPT ) و همین طور برای سنجش عملکرد تحصیلی آزمودنیها ازمعدل نیم سال گذشته آنها استفاده شد که پس از جمع آوری داده ها با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون به تحلیل داده ها پرداخته شد که ضریب همبستگی (%۲۹r= )به دست آمد و معلوم شد که بین خلاقیت و پیشرفت تحصیلی آزمودنیها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فصل اول
مقدمه :
کنجکاوی و تفکر پیرامون افراد سرآمد و با استعداد سابقه ای بس طولانی،در حدود دو هزار سال دارد و احتمالاً به زمانی برمی گردد که برای اولین بار انسان علاقه مند شد بداند چرا افراد با هم تفاوت دارند.در جوامع مختلف همیشه افرادی بوده اند که از خود توانایی ها وبرجستگی خاص نمایان می ساختند که این امر موجب تحریک حسن کنجکاوی دیگران می گردید و سوء ظن،نفرت و یا ترغیب و تشویق آنها را در پی داشت.اشخاصی بوده اند که با استعداد فراوان و نبوغ فوق العادة خویش در طول زندگی توجه و تحسین همه را به خود جلب نموده اند و یا بدون توجه مردم،زندگی کرده اند و گاه پس از مرگشان به نبوغ آنها پی برده شده است.گرچه تمدن و فرهنگ انسانی نتیجه تلاش تمام افراد بشر است اما غنا و عظمت آن مدیون افراد خلاق،متفکران،نوابغ،کاشفان و مخترعان بوده است.از این رو،اهمیت شناخت و پرورش این افراد آشکار می شود.بنابراین در دنیای پیچیدةکنونی که شاهد رقابتهای بسیارفشرده جوامع مختلف برای دستیابی به جدیدترین تکنولوژی ها و منابع قدرت هستیم.افراد تیزهوش و خلاق و صاحبان اندیشه های نو و متکبر همانند گرانبهاترین سرمایه ها از جایگاه بسیار بالایی برخوردار هستند.زیرا هرقدر جهانی که در آن زندگی می کنیم پیچیده تر شود نیاز به شناسایی و پرورش ذهنهای خلاق و آفریننده محسوس و روشن تر می گردد.در همین رابطه توین بی معتقد است که شانس برای به دست آوردن خلاقیت بالقوه می تواند موضوع زندگی و مرگ هر جامعه ای باشد.همچنین تورنس (۱۹۵۹)نقل از نیسان و دیگران(۱۳۷۷)استدلال می کند که تصاویر آگاه و ناخودآگاه ازآینده نیروی محرکة مهمی در پس دستاوردهای آینده اند.تصاویر مثبت آینده نیروهای پرتوان مغناطیسی هستند که ما را به تحرک واداشتند و به ما انرژی لازم را برای حرکت به پیش،به سوی امکانات،راه حل ها و دستاوردهای خلاق و جدید – می دهند،ازطرفی برای آنکه بتوانیم قدرت تصور خود را پرورش دهیم و تصاویر مثبتی از آینده خلق کنیم باید خلاقیت خود را پرورش دهیم.چه نیاز به خلاقیت اجتناب ناپذیر است(نیسان،حیدری پاک نیکرو ۱۳۷۷)
به همین دلیل امروزه جامع ما بیش از هر زمان دیگر به افراد هوشمند و خلاق نیاز دارد و در شرایط کنونی مسأله خلاقیت از مهمترین مسائل در قلمرو روانشناسی آموزشگاهی است.به طوری که در اصل ۲۵ کلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای تغییر بنیادهای نظام آموزش و پرورش (۱۳۶۷) تحت عنوان پرورش توان تفکر،نقد و ابتکار آمده است که:در تدوین و اجرای برنامه های آموزش و پرورش باید از شیوه هایی استفاده شود که توان تفکر،تحلیل و نقد،ابتکار و خلاقیت را تقویت کنند و زمینة مناسب را برای خودآموزی دانش آموزان فراهم نمایند.همچنین این اصل می افزاید که … برنامه ریزی آموزشی و درسی باید به گونه ای باشد که به دانش آموزان مجال تفکر داده شود و آنان را به اندیشیدن و تفکر ترغیب نماید…تعلیمات باید به گونه ای باشد که در دانش آموزان رشد فکری وقوّة تجزیه و تحلیل را تقویت بنماید…
در تنظیم و محتوا و مواد درسی و تدریس باید ازشیوه هایی استفاده شود که متکی بر مشارکت فعال دانش آموزان در درس و بحث باشد و به دانش آموزان فرصت کافی جهت ارائه یافته های خود،راه حل های مختلف برای حل مسایل و شیوه های ابتکاری داده شود در کلیه فعالیتهای فوق برنامه باید برای دانش آموزان میدان عمل جهت بروز و پرورش ابتکارات و خلاقیت داده شود و از جاذبة این گونه فعالیتها جهت پرورش روح تفکر و تحقیق در دانش آموزان استفاده شود…همچنین در برنامه های تربیت معلم،روش های پرورش استعداد ابداع و خلاقیت به معلمین در مراحل مختلف تحصیلی تعلیم داده شود.در مورد خلاقیت و شناخت کودکان خلاق باید خاطر نشان سازیم،قبل از اینکه کودکی بتواند خلاق شود به شرایط و یا محیط مناسب نیاز دارد.سیاستی که اکنون در آمریکا دنبال می شود و دارای ابعاد جهانی می باشد مؤید این نکته است،یعنی به دنبال افراد تیزهوش و خلاق در سطح جهان هستند تا با فراهم ساختن زندگی بسیار مطلوب،آنها را به کشور خود فراخوانده وبا آموزش های مناسب و با امکانات بسیار پیشرفته زمینه را برای بروز خلاقیت ها در آنها آماده کرده تا درآینده کشورشان را صاحب قدرت و مشعل دار علم و تکنولوژی کنند.اگر به آمار محققان و مکتشفان این کشور نگاه کنیم می بینیم که شمار بسیاری از آنها از کشورهای دیگر و از جمله کشور ما ایران می باشند.البته باید توجه داشت که عوامل ژنتیک،پیدایش استعداد خلاقیت را در افراد ممکن می سازد ولی با وجود آن بروز و رشد این استعداد به شدت تحت تأثیر محیط غنی و والدین و مربیانی آگاه می باشد.
به طوری که می توان گفت خلاقیت به عنوان یک استعداد،حاصل تعامل پیچیده وراثت و محیط است (افروز ۱۳۷۱) بنابراین ، خلاقیت موضوع بسیار پیچیده‌ای است و شناخت و شکوفا سازی آن به عنوان یک استعداد نیازمند فراهم آوردن روش های تربیتی نوین است و اهمیت این موضوع در جامعة صنعتی امروز به ویژه در دنیای رایانه ها مملوس تر می شود.همچنین نقش مدرسه و مربیان در جهت پرورش افکارخلاق و رشد توانایی های این گونه افراد از اهمیت بسزایی برخوردار است.(افروز ۱۳۷۱)
با توجه به مطالب فوق در این پژوهش برآنیم تا مشخص کنیم که خلاقیت به عنوان یک استعداد چه ارتباطی با پیشرفت تحصیلی دارد.و راههای پرورش ورشد خلاقیت در کودکان چیست و چه عواملی مانع رشد خلاقیت در کودکان می شود.
مسأله پژوهشی
آیا بین خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد؟
فرضیه پژوهشی
بین خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی رابطه مثبت وجود دارد.
اهداف تحقیق
با توجه به نیاز جوامع بشری خصوصاً کشور ما به استعدادها و ذهن های خلاق خصوصاً‌ در دفع تنگناهای موجود و ابداع و خلق روش ها و فنون نو،هدف از انجام این پژوهش بهادادن و اهمیت گذاشتن به این ذهنهای خلاق و آگاهی دادن به جامعه خصوصاً‌ والدین و معلمان در رابطه با چگونگی برخورد با این استعدادهای خدادادی و راههای پرورش و رشد خلاقیت آنها می باشد.و همین طور بر آنیم تا مشخص کنیم که خلاقیت با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد و به عبارتی دیگر دانش آموزانی که خلاق هستند از پیشرفت تحصیلی خوبی نیز برخوردارند.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق