آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی

دانلود روش تحقیق بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول

گسترده علمی موضوع مورد پژوهش

۱-موضوع پژوهش

۲- ابعاد موضوع پژوهشی

۳- هدف پژوهش

۴- امکان بررسی موضوع اهمیت آن از لحاظ علمی و نظری

۵- سوالهای پژوهش

۶- فرضیه های تحقیق

۷- متغیر پژوهش و تعریف عملیاتی و اطلاعاتی

۶-۷-۱- متغیر پیش بینی کننده

۷-۲- متغیر پیش بینی شونده

۷-۳- هوش هیجانی

۷-۴- هیجان

۷-۵- سلامت روانی

۷-۶- علائم جسمانی

تعریف نظری

تعریف عملیات

۷-۷- اضطراب و اختلال در خواب

تعریف نظری

تعریف عملیاتی

۸-۷- اختلال در کنش اجتماعی

تعریف نظری

تعریف عملیاتی

۹-۷- افسردگی شدید یا اساسی

تعریف نظری

تعریف عملیاتی

چکیده فصل

 فصل دوم

مرور و تحلیل یافته های پیشین

در قلمرو و موضوع

تاریخچة هوش هیجانی

تعریف و پیشینه هوش هیجانی

پیشینه مطالعه هوش غیر شناختی

تعریف هوش و انواع آن از نظر گاردنر

هوش میانی فردی

هوش انتزاعی

هوش عینی

هوش هیجان و مؤلفه های آن

خود آگاهی

خود کنترلی یا مدیریت خود

شعور اجتماعی

خود انگیزی

۴- مهارتهای اجتماعی

اساس فرهنگی هوش هیجانی

تفاوت IQ با هوش هیجانی

زمینه های بحث هوش هیجانی

۹- کالبد شکافی یک تسخیر هیجانی

۹-۱ مقدمه

۹-۲- سیستم ارتباط عصبی

۹-۳- قراول هیجانی

۹-۴- متخصص حافظه هیجانی

۹-۵- هماهنگی فکر و هیجان

۱۰- مختصری درباره بهداشت روانی

۱۱- تعریف مفاهمی بداشت روانی

۱۲- صلامت روان از نظر آلپورت

۱۳- سلامت روان از نظری رل راجرز از یک فرم

۱۴- ملاکهای مهم از نظر فیشن

۱۵- عوامل مؤثر بر بهداشت روانی

۱۴- ملاکهای مهم از نظر فیشن

۱۵- عوامل مؤثر بر بهداشت روانی

تأمین نیازهای جسمانی

تأمین نیازهای روانی

احساس ایمنی

احساس ارزشمندی

میل به موقعیت

واقع بینی

یادگیری گذشته

عوامل اجتماعی

نمادهای اجتماعی

شرایط محیطی

اصلاح و سبک روش زندگی

۱۷- نقش مذهب و فلسفة زندگی در بهداشت روانی

۱۸- انسان سالم

۱۱- ویژگیهای انسان سالم از نظر راجرز

فصل سوم

فرآیند روش شناختن و بررسی تجربی موضوع

روش تحقیق

جامعه مورد بررسی

نمونه منتخب

روش نمونه گیری

ابزار و روش اجرای پژوهش

۵-۱- آزمون هوش هیجانی (سیبر یا شرینگ)

روش اجرای آزمون

روش نمره گذاری

جدول مربوط به هر کدام از سؤالات در مؤلفه های هیجانی در آزمون سیریا شرینگ است

۵-۲- پرسشنامه سلامت روانی( GHE )

روایی و اعتبار

روش اجرای آزمون

روش نمره گذاری

روش قراردادی

۵-۳- روشهای آماری و منطق استفاده از آن

 فصل چهارم

ارائه و تحلیل نتایج

یافته های توصیفی

جداول داده های توصیفی مربوط به الگوهای هوشی هیجانی و سلامت عمومی

محاسبات مربوط به میانگین فرضیه اول

محاسبه انحراف استاندارد

محاسبه شریب همبستگی

محاسبه آزمون معناداری همبستگی

جدول سطح معنادار بودن

محاسبات مربوط به فرضیه دوم

رابطه هوش هیجانی و رابطه کار جسمانی

محاسبات مربوط به فرضیه سوم هوش هیجانی با اضطراب

محاسبات مربوط به فرضیه چهارم هوش  هیجانی با به کارکرد اجتماعی

محاسبات مربوطه به فرضیه پنجم رابطه هوش هیجانی با افسردگی

 فصل پنجم

بحث ونتایج کلی

 فهرست منابع و مآخذ

پیوست

پرسشنامه

پرسشنامه سلامت عمومی

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق