آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق بررسی روشهای آموزشی ناشنوایان و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی شان

دانلود روش تحقیق بررسی روشهای آموزشی ناشنوایان و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی شان

فـهـرسـت مـطـالـب

پیشگفتار ۱
خلاصه تحقیق ۳
فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه ۵
بیان مسئله ۷
اهمیت مسئله ۹
اهداف تحقیق ۱۱
فرضیه ۱۲
محدودیتها ۱۳
تعریف اصطلاحات و مفاهیم خاص ۱۴

فصل دوم : بررسی ادبیات تحقیق ۱۶
تاریخچه
سابقه تعلیم و تربیت ناشنوایان در ایران ۱۸
سابقه تاریخی تعلیم و تربیت ناشنوایان ۲۱
تعریفی بر ناشنوایی ۲۳
علل ناشنوایی ۲۴
طرق های سنجش شنوایی ۳۲
انواع ناشنوایی ۳۵
روش های آموزش زبان به ناشنوایان ۳۷
چند نکته در مورد لب خوانی ۴۱
شیوع ناشنوایی ۴۳
مشاوره با والدین کودکان ناشنوا ۴۴

فصل سوم : روش پژوهش ۴۶
جامعه و نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری روش گردآوری داده ها ۴۶

فصل چهارم : یافته های پژوهش ۴۸

فصل پنجم : بحث و تفسیر ۵۲
بحث و نتیجه گیری ۶۱
پیشنهادها ۶۳
پرسشنامه ۶۴
فهرست منابع

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق