آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد

دانلود روش تحقیق بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات
مقدمه
اهمیت و ضرورت تحقیق
هدفهای پژوهش
سوالات پژوهش
تعریف اصطلاحات و مفاهیم کلیدی
حل مساله
فشار روانی
افیون یا مواد مخدر
متغیرهای تحقیق
وابستگی به مواد مخدر
سبکهای حل مساله
مقابله
فصل دوم: بررسی مطالعات پیشین
۱- چشم انداز تاریخی سود مصرف مواد
۲-جنبه های اجتماعی اعتیاد
۳- میزان شیوع
۴- دیدگاهای مربوطه به سوء مصرف مواد
۵- دیدگاه زیست شناختی و پژوهشی
۶- دیدگاه اجتماعی
۷- دیدگاه روان تحلیلی
۸-دیدگاههای یادگیری و شناختی رفتاری
۹- استرس یا فشار روانی
۱۰- تحول تاریخی تعریف فشار روانی
۱۱- تعریف استرس
۱۲- از استرس تا مقابله
۱۳- تاریخچه مقابله
۱۴- تعریف مقابله
۱۵- حل مساله
۱۶- تعریف حل مساله و کاربرد های آن
۱۷- پیشینه پژوهشهای انجام یافته
۱۸- استنتاج کلی از پژوهشهای انجام یافته.
فصل سوم:
۱- روش پژوهش
۲- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه
۴- مقایسه شیوه حل مساله
۵- روشهای آماری
۶- شیوه اجرای پژوهش
فصل چهارم: نتایج
۱-تحلیل تی تست نمرات آزمودنی ها
۲- همبستگی بین متغیرها
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری وپیشنهادها
۱- نتیجه گیری و بحث
۲- نتیجه گیری کلی و پیشنهادهایی برگرفته از یافته های پژوهش
۳- محدودیت های پژوهش
۴- پیشنهاداتی برای انجام پژوهشهای دیگر
ضمائم
مقایسه شیوه حل مساله
پرسشنامه راه های مقابله
منابع فارسی
منابع انگلیسی
فهرست جداول:
فصل چهارم
جدول۱-۴ ویژگیهای جمعیت شناختی کرده معتادین و گروههای عادی
جدول ۲-۴ ضریب آلفای زیر مقیاسهای پرسشنامه شیوه های مقابله لازاروس و فولکمن ۱۹۸۵)
جدول ۳-۴ میانگین همبستگی های مقیاسهای مقابله ای
جدول ۴-۴ آماده های مواد پرسشنامه راههای مقابله ای
جدول ۵-۴ ضریب آلفای کرونباخ و میانگین همبستگی درونی، آیتم ها برای زیر مقیاسهای پرسشنامه راههای مقابله در مصالحه حاضر
جدول ۶-۴ ضرایب آلفای کرونباخ و میانگین همبستگی درونی آیتم ها برای زیر مقیاسهای شیوه حل مساله
جدول ۷-۴ ضرایب آلفای کرونباخ، میانگین همبستگی درونی، آیتم ها برای زیر مقیاسهای شیوه حل مساله در مطالعه حاضر
فصل پنجم
جدول ۱-۴ مقایسه میانگین نمرات، انحراف معیار و نمرات T گروه معتاد و گروه غیر معتاد
جدول۲-۴ مقایسه نمرات t میانگین و انحراف معیار دو گروه معتاد و غیر معتاد.
جدول ۳-۴۵ ضرایب همبستگی پیرسون بین عوامل شیوه حل مساله و مقیاسهای شیوه های مقابله و ضرایب اطمینان آنها.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق