آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان

دانلود روش تحقیق بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان

مقدمه

پژوهش یکی از نماد های مهم اجتماعی که به لحاظ اهمیت نقش و کارکردهای مختلف مورد توجه علمای مذهبی اخلاقی و صاحبنظران تعلیم و تربیت جامعه شناسی و روانشناسی قرار گرفته است . نهاد خانواده می باشد نهادی که بر اثر ازدواج یک زن و مرد پدید می آید و وجود فرزندان آن را تکمیل می کند . خانواده عبارت است از کوچکترین مسیله اجتماعی که از زن و مرد و فرزندان آنها تشکیل میشود . خانواده هسته کوچکی از اجتماع در همه جوامع بشری بوده و در انتقال مواریث اجتماعی تاثیر زیادی داشته است . خانواده اولین پایگاه انتقال عناصر فرهنگی به نسل جدید است و عاملی موثر در رشد و شکوفایی استعداد های آدمی و گسترش فرهنگ بشری به شمار می رود . در فرآیند زندگی مواردی است که فرد باید از بین چند راه یک راه را انتخاب نماید گزینش یک راه از بین چند راه چنانچه با مطالعه و بصیرت انجام نگیرد ممکن استا نتایج مطلوبی در بر نداشته باشد. لذا کمک گرفتن از مشاور در انتخاب مناسب می تواند در توفیقات بعدی اثرات مفیدی داشته باشد .

فهرست مطالب

چکیده تحقیق ۱

فصل اول ۲

مقدمه ۳

نظریه پژوهش ۴

اهمیت و ضرورت تحقیق ۶

اهداف کلی۸

اهداف جزئی ۸

فرضیه های پژوهش ۹

سوالات پژوهش ۹

مفاهیم ۱۰

تعاریف نظری واژه ها ۱۰

فصل دوم – بررسی پیشینه یا ادبیات موضوع ۱۱

فلسفه ازدواج ۱۲

انتخاب همسر ۱۲

آثار ازدواج ۱۳

وظیفه مسئولان در قبال ازدواج جوانان ۱۵

معیار های گزینش امثال ۱۶

هدف ازدواج۱۷

منشاء خانواده و تحولات تاریخی آن ۲۱

ضرورت در نظر گرفتن ملاک ها و معیار ها در انتخاب همسر ۲۲

معیار و ملاک های مشترک ۲۴

اشکال مختلف خانواده و خصوصیات آنها به اختصار ۲۸

فصل سوم – روش و متالوژی پژوهش ۲۹

روش تحقیق ۳۰

جامعه آماری ۳۰

نمونه آماری ۳۰

روش نمونه گیری ۳۰

ابزار تحقیق ۳۱

روش استخراج داده ها ۳۱

فصل چهارم – ارائه یافته های پژوهش ۳۲

پرسشنامه ۳۳

فصل پنجم – تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش ۶۴

بیان مسئله پژوهش ۶۵

مشکلات و محدودیت تحقیق ۶۵

خلاصه تحقیق ۶۶

منابع ۶۸

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق