آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق بررسی مقایسه ی بهداشت روانی در زنان و مردان شاغل

دانلود روش تحقیق بررسی مقایسه ی بهداشت روانی در زنان و مردان شاغل

فهرست مطالب

فصل اول ، موضوع پژوهش

مقدمه ۲
بیان مسئله ۴

موانع اشتغال زنان ۸
۱-موانع اجتماعی ۸
۲-موانع آموزشی ۸
اهمیت موضوع ۱۰
اهداف تحقیق ۱۱
اهداف جزئی ۱۱
تعریف نظری و عملیاتی متغیرها ۱۲
تعریف عملیاتی بهداشت روانی ۱۲

فصل دوم : پیشینه پژوهش
تحقیقات داخل کشور ۱۵

فصل سوم : روش تحقیق
پایایی پرسشنامه ۱۹

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها ۲۱
۱-۴-آمار توصیفی ۲۱
۱-۱-۴-توصیف وضعیت پاسخگویان براساس جنسیت ۲۱
۲-۱-۴-توصیف وضعیت تحصیلی پاسخگویان ۲۲
۳-۱-۴-توصیف وضعیت سابقه اشتغال پاسخگویان ۲۳
۴-۱-۴-توصیف وضعیت سنی پاسخگویان ۲۴
۲-۴-آمار استنباطی ۲۶
۱-۲-۴-بررسی سوال اول پژوهش ۲۶
۲-۲-۴-بررسی سوال دوم پژوهش ۲۸
۳-۲-۴-بررسی سوال سوم پژوهش ۳۰

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری ۳۲
منابع و ماخذ

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق