آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی د رمدارس راهنمایی

دانلود روش تحقیق بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی د رمدارس راهنمایی

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول : بیان مسئله

بیان مسئله

اهداف تحقیق

اهمیت و ضرورت

سوالات پژوهشی

فصل دوم : پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق

فصل چهارم : یافته های تحقیق

پاسخ به سوالات پژوهشی

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری و بحث

پیشنهادات

یادداشت ها

منابع مورد استفاده

پیوست

فهرست جداول

«چکیده»

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی بر روی دانش آموز و معلم انجام گرفته است.

جهت گردآوری داده ها، عدد پرسشنامه شامل سئوالات محقق ساخته، یکی ویژه دانش آموزان با تعداد سئوال و دیگری ویژه معلم با تعداد سئوال تهیه و اجرا شد، که بعد از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج حاصل به شرح زیر می باشد:اکثر دانش آموزان و معلّمان دوست دارند امتحانات به صورت کتبی برگزار شود زیرا این روش اضطراب دانش آموز را کاهش داده و نمره گذاری برای معلم را راحت تر می کند.آنها معتقدند که ارزشیابی به شیوه ی کیفی و توصیفی بهتر است و برگزاری روش عملی و شفاهی ارزشیابی با مشکلاتی مواجه است. اکثر معلّمان از وضع موجود ارزشیابی راضی هستند که دلایل متفاوتی را برای آن می توان بیان کرد. ارزشیابی به صورت عملی و شفاهی در تشخیص مشکلات یادگیری فراگیران و رفع ابهامات جزئی آنها می تواند بسیار مؤثر باشد.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق