آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو

دانلود روش تحقیق بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو

بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو
فهرست مطالب
پیشگفتار ۴
چکیده تحقیق ۵
فصل اول ۶
مقدمه ۷
بیان مسئله ۸
تعریف موضوع تحقیق ۹
نیازهای اساسی مازلو: ۹
اهداف تحقیق ۱۰
ب: اهداف اختصاصی: ۱۰
سؤالات تحقیق ۱۱
فرضیه‌های تحقیق ۱۱
اهمیت موضوع تحقیق ۱۲
روش انجام تحقیق ۱۲
محدودیتهای تحقیق ۱۳
فصل دوم ۱۵
پایه‌های علمی و نظریه‌های مربوط به مساله طرح شده. ۱۵
نگرش مزلو به شخصیت ۱۶
انگیزش شخصیت سالم ۱۷
اول: گسترش مفهوم تعادل حیاتی ۱۸
۳- نیاز به عشق و تعلق و وابستگی: ۲۳
۵- نیاز به خودشکوفایی: ۲۶
فصل سوم ۳۱
نوع تحقیق: ۳۲
روش آماری: ۳۲
متغیرهای تحقیق: ۳۲
جامعه هدف و حجم نمونه: ۳۳
ابزار سنجش: ۳۳
شیوة نمره‌گذاری: ۳۳
اعتبار و روایی پرسشنامه: ۳۳
روش نمونه گیری: ۳۳
ویژگی نمونه: ۳۴
روش جمع‌آوری اطلاعات: ۳۴
فصل چهارم ۳۴
تحلیل آماری – سؤال شماره یک: ۳۵
فرضیه شماره یک ۳۷
فرضیه شماره ۲ ۳۷
فرضیه شماره ۳ ۳۸
فرضیه شماره ۴ ۳۹
فرضیه شماره ۵ ۳۹
فصل پنجم ۴۰
نتیجه‌گیری سؤال شماره۱ ۴۱
محدودیتهای تحقیق ۴۱
پیشنهادات برای تحقیق بعدی ۴۲
فهرست منابع : ۴۳
پرسشنامه ۴۴
پیشگفتار
اکثر نیازهای آدمی عمدتاَ از طریق روابط انسانی و تعامل با دیگران برآورده می‌شود اینکه در این روابط تا چه حد نیازهای ما برآورده می‌شود بستگی به نوع کیفیت روابط دارد. نحوه برآوردن نیازهامبنای طرز زندگی هرکسی را تشکیل می‌دهد شرایط محیط و وراثت فرصتهاو امکاناتی برای ارضاء نیازهای انسان فراهم می‌کند ولی چگونگی ارضای نیازها بسته به روابط انسانی است. روابط انسانی برای ارضای نیازهای اساسی ما ضروری‌اند داشتن روابط مثبت با دیگران کلید رشد و کمال آدمی است آنچه که امروزه هستیم و آنچه خواهیم بود هردو معلول روابط ما با دیگران است. روابط رفتار ما را بصورت یک انسان اجتماعی شکل می‌دهد همچنین درمنحصر به فرد بودن شخصیت و هویت و مفهوم خویشتن ما نقش عمده دارند.
پژوهش حاضر به بررسی نیازهای پنجگانه انسان می‌پردازد که جز در سایه روابط ما با دیگران و تعامل با آنها امکان پذیر نیست و همین نیازها است که‌ اگر اثر بخوبی برآورده شود سبب می‌شود که فرد از پایین ترین نیاز به بالاترین مرتبه نیاز که همانا تحقق خویتن است دست یابد امام اگر به خوبی برآورده نشود هسته مرکزی اکثر مشکلات و اختلافات و ناراحتیهای روانی افراد را شکل می‌دهد.
در اینجا بر خود لازم می‌دانم از زحمات و راهنمائیهای استاد گرانقدر جناب آقای دکتر رحال‌زاده که در به ثمر رسیدن این تحقیق کمال همکاری را داشته‌اند تشکر و قدردانی کنم و راهنمائیها و ارشادات دلسوزانه و بیدریغ ایشان را در طول دوران چهارساله تحصیل ارج بگذارم.
توفیق جویندگان حقیقت را از خداوند متعال خواهانم.
چکیده تحقیق
پژوهش حاضر جهت بررسی و مقایسه سطح ارضای روانی پنج‌گانه مازلو بر روی ۶۰ نفر از دانشجویان شاهد و ۶۰ نفر از دانشجویان عادی انجام شده‌است. هردوگروه شاد و عادی از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران واحد حصارک هستند ابزار تحقیق در این پژوهش پرسشنامه شخصیتی مازلو می‌باشد که توسط دیوید لستر تهیه شده‌است دانشجویان شاهد و عادی بااستفاده از آزمون آماریt مستقل در نیازهای پنجگانه مازلو مورد مقایسه قرار گرفتند.
مقدار t مشاهده شده و سطح معنی‌داری نیازهای پنجگانه به شرح زیر به دست آمد.
۱- نیاز فیزیولوژیست ۴۵/۰=t مشاهده شده درسطح ۱/۰ تفاوت معنی‌دار نمی‌باشد.
۲- نیاز به امنیت ۹۲/۰=t مشاهده شده در سطح ۱/۰ تفاوت معنی‌دار نمی‌باشد.
۳- نباز به تعلق و وابستگی ۰۹/۱=t مشاهده شده در سطح۱/۰ تفاوت معنی‌دار نمی‌باشد.
۴- نیاز به احترام ۳۸/۰=t مشاهه شده در سطح۱/۰ تفاوت معنی‌دار نمی‌باشد.
۵- نیاز به تحقق خویشتن( خود شکوفایی) ۵۸/۳=t مشاهده شده در سطح ۱/۰ تفاوت معنی‌دار می‌باشد..
بنابراین براساس این تحقیق بین دوگروه دانشجویان شاهد و عادی فقط از نظر ارضاء نیاز به تحقق خویشتن تفاوت وجود دارد و گروه عادی از نظر تحقق خویشتن در سطح بالاتری قرار دارد.
فصل اول
طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
تعریف موضوع تحقیق
هدفها- سوالها و فرض‌های ویژه تحقیق
روش انجام تحقیق
محدودیتهای تحقیق
پیشینه مختصری از تحقیقات انجام شده در ایران
مقدمه
یک خانواده که شامل زن وشوهر و اطفال است بطورکلی اساس طبیعی اجتماع بشری را تشکیل می‌دهد کودکان که ثمرة این ازدواجها هستند در بدو تولد دارای اجتماعات و نیازهای مختلف و متفاوت هستند که به تنهایی قادر به ارضاء آنها نبوده و پدر و مادر و بطور کلی خانواده عامل مهمی در ارضای نیازهای او می‌باشند. همچنین خانواده یکی از محیط‌های سه گانه( خانواده، مدرسه، اجتماع) برای رشد و تکوین شخصیت هر فرد می‌باشد. وانقص بودن سازمان خانواده در انحراف شخصیت و بروز اختلالات عاطفی دارد. بدون تردید در محیط خانواده است که کودک کم‌کم اعتماد به نفس، مهرت . مهرو محبت، مسئولیت و تفاهم را کسب می‌نماید. بنابراین روانشناسان و جامعه‌شناسان آموزش و پرورش معتقدند که خانواده شایسته‌ترین محیط‌ها برای تربیت کودک بویژه در سالهای اوائل زندگی است. در میان پیشرفتهای روز افزونی که روانشناسان و دوران پزشکی در طول یک ربع قرن گذشته داشته‌است، این حقیقت روز به روز روشنتر شده که کیفیت و مراقبت پدر و مادر در اولین سالهای زندگی طفل در سلامت روحی آینده او اهمیت حیاتی دارد. همچنین بخش عظیمی از نیازهای کودک یا نوجوان توسط والدین مرتفع می‌شود که در این میان نقش پدر از اعتبار و ارزش خاصی پس از سنین نوزادی برخوردار است.
هر کودکی پس از اتمام دوران شیرخوارگی ارتباط تازه‌ای را با فرد دیگر که پدر باشد آغاز می‌کند. و این ارتباط تا پایان عمر باقی است. اما در برخی مواقع به دلائلی چون جنگ، سیل، زلزله و …کودک یا نوجوان پدر خویش را از دست می‌دهد. عدم وجود پدر در منزل و در طول حیات او موجب خلاء عاطفی برای او می‌گردد. که این خلاء برای نوجوان بسیار سنگین و غیرقابل تحمل است. و جامعه باید به یاری این کودک بشتابد و آنان را شناسایی و هدایت و همسو با سایر افراد جامعه قرار دهد.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق