آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی هنرمندان با افراد عادی شهر کرج

دانلود روش تحقیق بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی هنرمندان با افراد عادی شهر کرج

فهرست مطالب

مقدمه ۱

فصل اول : معرفی پژوهش ۲

بیان مساله ۷

اهداف تحقیق ۱۲

اهداف اختصاصی تحقیق ۱۲

ضرورت و اهمیت تحقیق ۱۳

فرضیه تحقیق ۱۵

تعاریف عملیاتی تحقیق ۱۵

فصل دوم : ادبیات تحقیق ۱۷

بخش اول : سابقه تاریخی اضطراب ۱۸

فرضیه هایی راجع به علل اضطراب ۲۰

سبب شناسی اضطراب از دیدگاههای مختلف ۲۳

بیان غیرکلامی اضطراب ۲۶

اختلالات اضطرابی ۲۷

انواع اختلالات اضطرابی ۲۷

درمان اختلالات اضطرابی ۲۸

بخش دوم : سابقه تاریخی افسردگی ۳۱

علل افسردگی از نظر دیدگاهها و مکاتب مختلف ۳۲

سبب شناسی افسردگی ۳۷

بخش سوم : تاریخچه موسیقی ۴۲

پیشینه تحقیقات قبلی ۴۳

چند نمونه پژوهش دیگر ۴۹

فصل سوم : روش اجرای پژوهش و جمع آوری داده ها ۵۱

روش اجرای پژوهش و جمع آوری داده ها ۵۲

ابزار اندازه گیری ۵۳

تست اضطراب کتل ۵۳

دستور اجرای تست ۵۵

تست افسردگی بک ۵۸

دستور اجرای تست ۶۰

روش تصحیح و نمره گذاری تست اضطراب کتل ۶۰

روش تصحیح و نمره گذاری تست افسردگی بک ۶۳

روش آماری و تجزیه و تحلیل داده ها ۶۵

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها ۶۸

تجزیه و تحلیل داده ها ۶۹

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ۷۹

بحث و نتیجه گیری و بررسی تحقیق ۸۰

محدودیتهای تحقیق ۸۵

پیشنهادات ۸۶

منابع ۱۲۸

مقدمه :

هیچ انسانی از افسردگی و اضطراب، تشویش و نگرانی مصون نیست. هر فردی در طول عمر خود بالاخره طعم ناگوار محرومیت، یأس و سرخوردگی و ماتم را مزه مزه می کند، چون هیچ وقت یک بیماری هرقدر هم شایع باشد قادر نخواهد بود همگی افراد یک جامعه را مبتلا کند. بنابراین حالات فوق به هیچ وجه نمی تواند بیماری تلقی شوند، بلکه در مواقع نوع واکنش در مقابل حوادث ناگوار زندگی به حساب می آیند. تا آنجا که حالا یأس، سرخوردگی و اضطراب به عنوان واکنش محسوب می شوند، بسیار سالم و مفید می باشند. زیرا مثل یک دریچه اطمینان شرایط سخت و دشوار محیط را به فرد گوشزد می کنند تا بدین وسیله شخص بتواند خود را از صدمه و گزند بیشتر حفظ نماید.حالات سرخوردگی، اضطراب و افسردگی در زندگی روزمره، همانند درد، سوزش، و تورم زخمی می باشند که وسیله آنها زخم پوشیده و محافظت شده و از گسترش آن جلوگیری به عمل آمده و فرصت التیام پیدا نمی نماید، یأس و سرخوردگی، افسردگی و اضطراب و تشویش هم اموری غیرقابل اجتناب می باشند. (معانی ۱۳۷۱ ، ص ۱۸)

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق