آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق تاثیر رنگ بر حافظه کودکان

دانلود روش تحقیق تاثیر رنگ بر حافظه کودکان

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه
مقدمه ۱
بیان مسئله ۴
هدف پژوهش ۴
اهمیت موضوع ۴
فرضیات پژوهش ۵
متغیرهای اساسی پژوهش ۵
تعاریف عملیاتی ۶

فصل دوم : پیشینه تحقیق
مفهوم رنگ ۸
پیدایش رنگها ۱۱
دسته بندی رنگها ۱۴
رنگ شناسی کودکان ۲۱
رویت رنگ ۲۵
طبیعت رنگها ۲۶
آمیزش رنگها ۲۷
اختلالات رویت رنگ ۳۰
فیزیولوژی رنگ ۳۲
تقویت درک رنگ ۳۳
حافظه ۳۴
رشد حافظه در نوباوگی ۴۰
حافظه چیست ؟ ۴۲
انواع حافظه ۴۶
حافظه کوتاه مدت ۴۷
حافظه بلند مدت ۴۹
اندازه گیری حافظه (یادآوری با فرایندشناسی بازآموزی) ۵۳
حافظه سازنده ۵۶
عوامل موثر بر یادگیری وتقویت حافظه ۵۷
تداعی اندیشه ها ۵۹
درباره فرایند به خاطر سپردن ۶۱
حافظه و فراگیری ۶۳

فصل سوم : روش اجرای تحقیق
جامعه آماری ۶۹
روش تحقیق ۶۹
نمونه ۶۹
حجم نمونه ۶۹
روش نمونه گیری ۷۰
عنوان صفحه
ابزار تحقیق ۷۰
روش و چگونگی اجرا ۷۰
روش آماری ۷۱

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل
جدول شماره ۱ و ۲ برای گروه رنگی و بازشناسی همراه با نمودار ۷۳
جدول شماره ۳ برای گروه سیاه و سفید همراه با نمودار ۷۴
جدول شماره ۴ برای بازشناسی گروه سیاه و سفید همراه با نمودار ۷۵

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
خلاصه مطالب ۸۲
محدودیتهای پژوهش و پیشنهادات
منابع
چکیده

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق