آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق روشهای علمی آشنا سازی کودکان با پژوهش

دانلود روش تحقیق روشهای علمی آشنا سازی کودکان با پژوهش

فهرست مطالب

فصل اول :‌مقدمه

۱- بیان مقدمه، مسأله و اهداف پژوهشی : ۶

منابع فصل اول ۱۳

فصل دوم : بررسی آثار و نظریات موجود

۲- نگاهی تاریخی ۱۵

۱-۲- آئین مدرسی مانع کنجکاوی علمی ۱۹

۱-۱-۲- سنت گرایی و یکسونگری مانع تحقیق و پژوهش علمی ۲۰

۳-۲- محیط خانواده وروحیه تحقیق و پژوهش ۲۴

۱-۳-۲- عوامل بازدارنده روحیه تحقیق و پژوهش در محیط خانواده ۲۴

۲-۳-۲- عوامل تقویت کننده روحیه تحقیق و پژوهش در محیط خانواده ۲۵

۴-۲- عوامل ابزدارنده روحیه تحقیق و پژوهش در نظام آموزشی ۲۷

۱-۴-۲- روش تدریس قالبی ۲۸

۲-۴-۲- تعلیم و تربیت نقلی ۲۸

۳-۴-۲- تعلیم و تربیت بانکی ۲۹

۴-۴-۲- فقدان روح پرسشگری ۳۰

۵-۴-۲- مطرح نشدن مجهولات : ۳۲

۶-۴-۲- روش تدریس معلم محوری ۳۲

۷-۴-۲- فقدان آموزش روشهای تحقیق در مدارس ۳۴

۸-۴-۲- وضع نامطلوب کتابخانه‌های مدارس ۳۵

۹-۴-۲- فقدان روحیه تحقیق در بین معلمان ۳۸

۱۰-۴-۲- فقدان نشریات علمی و تحقیقی به زبان دانش‌آموزی : ۴۰

۵-۲- عوامل تقویت کننده روحیه تحقیق و پژوهش در نظام آموزشی ۴۱

۱-۵-۲- ترویج روحیه اکتشاف و مشاهده‌گری : ۴۲

۲-۵-۲- روش تعلیمی حل مسأله : ۴۶

۳-۵-۲- هماهنگی روش تعلیمی حل مسأله با چگونگی شکل‌گیری رشته‌های علمی ۵۸

۴-۵-۲- انتخاب الگوی تدریس متناسب با شرایط رشد دانش‌آموزان ۶۰

۵-۵-۲- دادن کار پروژه‌ای به دانش‌آموزان : ۶۱

۶-۵-۲- توسعه و تجهیز کتابخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها ۶۶

۷-۵-۲- اجتناب از مطالعه بی‌هدف ۶۸

۸-۵-۲- مدرسه و نماد هویت پژوهشی ۷۰

جمع بندی و تلفیق آثار و نظرات موجود ۷۱

منابع فصل دوم ۷۷

منابع فارسی ۷۷

منابع لاتین ۸۰

فصل سوم : چارچوب نظری

۱-۳- نظریه گشتالت ۸۲

۲-۳- نظریه میدانی ۸۴

۳-۳- نظریه یادگیری اجتماعی ۸۷

۴-۳- نظریه انتقادی و دیالکتیکی ۸۸

۵-۳- نظریه سیستمها ۹۰

۶-۳- نظریه زیست بوم خلاقیت و پژوهش ۹۲

۷-۳- نظریات انگیزشی روحیه تحقیق و پژوهش ۹۶

۸-۳- چارچوب نظری ۱۰۰

منابع فصل سوم

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق