آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق تناسبات در معماری مسکونی ایران

دانلود روش تحقیق  تناسبات در معماری مسکونی ایران

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول
مقدمه
فصل دوم
ادبیات پژوهش
Scale، مقیاس، تناسب
کاربرد مقیاس برای بر هم زدن تصورات:
استفاده از مقیاس برای بیان مفهوم:
اصول کلاسیک معماری ایران:
پرهیز از بیهودگی:
نیارش:
خود بسندگی:
درونگرایی:
شناخت معماری سنتی ایران:
مطالبی پیرامون تناسبات طلایی و انسانی در معماری:
تناسبات طلائی:
تناسبات در یونان:
تناسبات طلائی از نظر هندسی:
تناسبات انسانی:
مقیاس عمومی:
مقیاس انسانی :
پیمون در ایران:
کن در ژاپن:
لوکوربوزیه:
گذری بر تاریخ شهرسازی و معماری ایران در دوره جدید:
فصل سوم:
متدها و روش های جمع آوری اطلاعات
فصل چهارم:
نتیجه گیری
منابع و مآخذ:

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق