آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق علل گرایش جوانان به مد و مدپرستی

دانلود روش تحقیق علل گرایش جوانان به مد و مدپرستی

علل گرایش جوانان به مد و مدپرستی

چکیده :
سعی ما در این تحقیق بر آن است به بررسی علل گرایش جوانان به مد و مدپرستی بپردازیم. هدف ما از این تحقیق این است که بدانیم چه عواملی در کم و کیف این علل گرایش جوانان به مد و مدپرستی تأثیر دارد. جامعه آماری ما ۶۰ نفر از جوانان منطقۀ ابهر می باشند. گروه نمونه ۳۰ نفر شامل جوانان باشگاه توحید ابهر و ۳۰ نفر شامل دانشجویان دانشگاه پیام نور ابهر بودند.
روش ما در این تحقیق :
براساس هدف کاربردی است و از آمار توصیفی استفاده شده است.
مقدمه :
در عصر ما کشورهای در حال توسعه، آگاهانه و ناخودآگاه تحت تأثیر شدید جهان غرب قرار گرفته و اغلب در مقابل سلطۀ علمی و قدرت صنعتی مغرب زمین خودباخته و مرعوب شده اند، استقلال فکری خویش را از دست داده اند و شخصیت معنوی خود را فراموش کرده اند مسائل را از دیدگاه غرب می بینند نیک و بد را با معیارهای غرب می سنجند و به رفتار غریبان چشم دوخته و به گفتارشان گوش فرا داشته و از اعمال و روشهای آنان پیروی می کنند.
کسانیکه الگوهای غربی برای آنها الگوهای مطلوب قرار می گیرد ابتدا به تقلید و همانندسازی با ظاهر و قیافۀ مشهود غربی می پردازند. در این حالت فراتر از تقلی ظواهر فردی که خود را همانند او می سازند و با او احساس یگانگی می کنند. به این هماهنگی و تقلید همه جانبه را نشانۀ روشنفکری و مایۀ سربلندی و افتخار خود می پندارند «غر بزرگی» در کشورهای جهان سوم و از جمله ایران نمونه ای از خود باختگی است. خود باختگان در برخورد با غرب چنان شیفته مزایای قدرت و ثروت آن می شوند که هویت خود را فراموش می کنند و فقط به این می اندیشند که همانند غربیها شوند بی آنکه به اقتضای جامعۀ خود توجه داشته باشند.
فصل اول : کلیات تحقیق
چکیده
مقدمه
طرح مساله
اهمیت مساله
اهداف تحقیق
فرضیه ها
فصل دوم
ادبیات تحقیق
پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیق در ایران
فصل سوم : جامعه آماری
ابزار تحقیق
روش نمونه گیری
روش آماری
فصل چهارم : بیان داده ها
فصل پنجم : ارتباط نتایج آزمونها با فرضیه ها
نتیجه گیری
پیشنهادات و تحقیق
محدودیت ها تحقیق
منابع و ماخذ

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق