آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق مدیریت منابع انسانی

دانلود روش تحقیق مدیریت منابع انسانی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول – کلیات
مقدمه
۱-۱ بیان مسئله
۲-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق
۳-۱ اهداف تحقیق
۴-۱ فرضیات و سوالات تحقیق
۵-۱ تعریف عملیاتی متغیرها در تحقیق
۶-۱ قلمرو تحقیق
۷-۱ واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق
فصل دوم – ادبیات موضوع
۱-۲ معرفی شرکت
۲-۲ ماهیت انگیزش
۳-۲ اهمیت انگیزش
۴-۲ چهارچوب انگیزش
۵-۲ دیدگاههای تاریخی در انگیزش
۱-۵-۲ دیدگاههای اولیه انگیزش
۲-۵-۲ دیدگاه مدیریت علمی
۳-۵-۲ دیدگاه روابط انسانی
۶-۲ نظریه های انگیزش
۱-۶-۲ نظریه های محتوایی (تئوری نیازها)
۲-۶-۲ نظریه های فرایندی انگیزش
۳-۶-۲ نظریه های معاصر انگیزش
۷-۲ رابطه بین نیاز و انگیزش
فصل سوم – روش تحقیق
مقدمه
۱-۳ روش تحقیق
۲-۳ جامعه آماری
۳-۳ نمونه و روش نمونه گیری
۴-۳ ابزار گرداوری داده ها
۵-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها
۶-۳ محدودیتهای تحقیق
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته ها
۱-۴ توصیف داده ها
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵ نتیجه گیری
۲-۵ پیشنهادات
مقدمه
نیروی انسانی موجود در هر جامعه عامل اساسی و تعیین کننده ای است که با شرکت مستقیم در تولید و خدمات یا به صورت اعمال تراوشات فکری در انواع فعالیتها موجبات توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی هر کشوری را فراهم می سازد. عملکرد نیروی انسانی به عنوان عامل اساسی بستگی به توانایی و انگیزش وی دارد.
توانایی ها و مهارتها تنها فرد را قادر می سازد، عملکرد نیروی انسانی به عنوان عامل اساسی بستگی به توانایی و انگیزش وی دارد.
توانایی ها و مهارتها تنها فرد را قادر می سازد که وظیفه اش را انجام دهد اما برای اینکه او کارش را به نحو مطلوب انجام دهد نیاز به انگیزش دارد (مقدمی پور، ۱۳۷۸، ۱۸۹)
انگیزش به معنای تحرک درآوردن رفتار فعال برای ارضای نیاز است. بعضی از نیازها مانند احتیاح زیستی به آب و هوا، غذا، خواب، سرپناه جزو نیازهای اولیه است و سایر نیازها را می توان به عنوان نیازهای ثانویه تلقی کرد که مانند نیاز به قدر و منزلت، مقام، وابستگی به دیگران، محبت و. موفقیت و … که درجه شدت این نیازها در اشخاص مختلف متفاوت است. (ایران نژاد، ۱۳۷۶، ۳۷۶) در تحقیق حاضر به دنبال آن هستیم که نیازهای کارکنان شرکت را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم که مهمترین عامل مؤثر بر نظام انگیزش به شمار می رود. در سنجش نیازهای شدید کارکنان از مدل پنج طبقه ای سلسله مراتب نیازهای مازلو که به ترتیب عبارتند از نیازهای فیزیولوژیک، ایمنی، امنیت، اجتماعی و تعلق، احترام و خودشکوفایی و همچنین نیازهای آشکار ماری، تئوری دو عاملی هرزبرگ و تئوری مک کلند به عنوان الگو استفاده شده است.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق