آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق مقایسه دبیرستان های دخترانه دولتی و غیرانتفاعی منطقه ۲ تهران از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده

دانلود روش تحقیق مقایسه دبیرستان های دخترانه دولتی و غیرانتفاعی منطقه ۲ تهران از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق ۱
تعریف و بیان مسأله ۲
اهمیت مسأله ۵
هدف تحقیق ۹
سوالات تحقیق ۹
تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ۱۰
فصل دوم: ادبیات تحقیق ۱۴
بخش اول: پیشینه نظری تحقیق ۱۸
سیر تحولات نظریه‌های سازمان ومدیریت ۱۸
سابقه سازمان یادگیرنده ۲۱
تئوری یادگیری سازمانی ۲۴
تعاریفی از یادگیری سازمانی ۲۵
سازمان یادگیرنده ۲۸
یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده ۳۴
نقش مکاتب فکری در سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی ۳۷
اصول سازمان‌های فراگیر از نظر «پیترسنج» ۴۰
تفاوت سازمانهای یادگیرنده با سازمان‌های سنتی ۵۴
بررسی و مقایسه نظریه پیترسنج با نظریه صاحبنظران دیگر ۵۸
چگونه یک سازمان یادگیرنده با سازمان‌های دیگر متفاوت است؟ ۶۰
اجزای سازنده سازمان یادگیرنده ۶۶
سازمان یادگیرنده در آینده ۶۹
راهبردهای ایجاد و گسترش سازمان یادگیرنده ۷۰
راهکارهای اجرایی سازمان‌های یادگیرنده ۷۵
مزایای ایجاد سازمان یادگیرنده ۷۶
تغیرات ساختاری لازم براساس سازمان یادگیرنده در درون سازمان موجود (مدارس) ۷۸
مدارس یادگیرنده ۸۰
ویژگی‌های مدرسه یادگیرنده ۸۹
مقایسه‌ مدارس دولتی و غیرانتفاعی ۹۶
بخش دوم: بررسی پیشینه تحقیق ۹۹
نتیجه‌گیری ۱۱۴
فصل سوم: روش تحقیق ۱۱۸
روش تحقیق ۱۱۹
جامعه آماری ۱۲۰
نمونه و روش نمونه‌گیری ۱۲۰
روش جمع‌آوری اطلاعات ۱۲۱
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۲۲
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته‌ها ۱۲۳
اطلاعات توصیفی گروه نمونه ۱۲۴
جمع‌بندی ۱۳۱
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۱۳۲
بحث و نتیجه‌گیری ۱۳۳
محدودیت‌های پژوهشی ۱۳۴
فهرست منابع ۱۳۷
ضمائم ۱۴۲

چکیده:
امروزه مفهوم نوینی که با پیچیده شدن محیط سازمان‌ها مطرح می‌شود، مفهوم «سازمان یادگیرنده» می‌باشد. هر چقدر عدم اطمینان محیطی (پیچیدگی وتغییرات محیطی) بالا باشد، سازمان‌ها نیاز بیشتری به دانستن و آگاهی گسترده از عوامل محیطی دارند تا بتوانند خود را با تغییرات و تحولات محیطی تطبیق دهند. سازمان یادگیرنده را نوعی از سازمان به شمار می‌آورند که هدف اصلی آن یادگیری است و آموزش و یادگیری در آن نهادینه شده است..
«سازمان یادگیرنده» در طول زمان می‌آموزد، تغییر می‌کند و عملکردش را متحول می‌سازد. «سازمان یادگیرنده» سازمانی است که عملکردهایش از طریق آگاه شدن و درک بهتر بهبود می‌یابد و اصلاح می‌شود (الوانی، ۱۳۷۸-ص۳)
برای ایجاد و توسعه سازمان‌های یادگیرنده لازم است گام‌های اولیه را از مدارس و ایجاد عادت به تفکر خلاق و یادگیری دائمی در تربیت شوندگان آغاز کنیم. کسب اطلاعات درست یادگیری در سنین خردسالی و در سالهای نخستین مدرسه شکل می‌گیرد و در طول حیات ادامه می‌یابد. مهارت‌های شناختی درست لازمه پیشرفت تحصیلی و ایجاد رغبت و انگیزه برای یادگیری می‌باشد. یادگیری تنها به سالهایی که در مدرسه می‌گذرد اختصاص ندارد ایجاد فرهنگ یادگیری و تبدیل مدارس به سازمان‌های یادگیری مستلزم نگاهی دیگر به آموزش وبرنامه‌ریزی آن است. (مشایخ، ۱۳۸۰- ص۱۳۵-۱۶۴)
در تحقیق حاضر، حجم نمونه تحقیق ۹۴نفر شامل ۷۵ دبیر و ۱۹ مدیر بوده که البته این افراد از ۷ دبیرستان یعنی ۲ دولتی و ۵ غیرانتفاعی با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای از جامعه‌ ۲۵ مدرسه‌ای انتخاب شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی و به کاربردن پرسشنامه‌ای که حاوی ۳۰ سوال ۵ گزینه‌ای بود، دیدگاه دبیران ومدیران دبیرستانهای دخترانه منطقه ۲ شهرتهران، نسبت به یادگیرنده بودن سازمانشان (مدرسه) سنجیده شد.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق