آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد

دانلود روش تحقیق مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه ۳

بیان مسئله ۵

سئوال مسئله ۶

اهمیت و ضرورت تحقیق ۶

متغیرهای تحقیق ۷

فرضیه تحقیق ۷

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

ویژگیهای شخصیتهای ضد اجتماعی ۱۰

علل رفتار ضد اجتماعی ۱۲

بررسی دوقلوها ۱۷

بررسی فرزند خواندگی ۱۸

اضافه بودن کروموزومy ۱۹

بد عملکرد فیزیرلوژیائی ۲۰

مثال وحشتناک از اختلال شخصیت ضد اجنماعی ۲۲

خلاصه ای از بحث و بررسی اختلال شصیت زا اجتماعی ۲۷

اختلال سلوکی ۲۹

نمونه هایی از اختلال سلوکی ۳۰

نوجوان آشفته ۳۳

درماندگی آموخته شده ۴۰

یادگرفتن در ماندگی ۴۱

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه مورد مطالعه ۴۴

حجم نمونه ۴۴

روش نمونه گیری ۴۴

ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر ۴۵

روش تحقیق ۴۷

روش آماری مربوط به زمینه ۴۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

مقدمه و فصل چهارم ۴۹

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری ۵۵

پیشنهادات ۵۸

محدودیت های پژوهش ۵۹

ضمائم پزسش نامه M.M.PI و بررسی مقیاس رفتار ضد اجتماعی۶۰

منابع و ماخذ

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق