آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی

دانلود روش تحقیق مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی

فهرست مطالب

طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
محدودیت های تحقیق
واژه ها و اصطلاحات
مبانی نظری و ادبیات تحقیق
تعریف توجه
تاریخچۀ توجه
نظریه های توجه
کانون توجه
شیوه های توجه
ویژگی های توجه
هوشیاری و توجه
توجه انتخابی
توجه و سطح مهارت
رابطۀ توجه و اجرا
دستورالعمل های آموزشی و توجه
تصویرسازی ذهنی چیست
چگونگی انجام تصویرسازی ذهنی
انواع تصویرسازی ذهنی
موارد استفاده از تصویرسازی ذهنی و آثار آن
نظریه های تصویرسازی ذهنی
شیوه های توسعۀ برنامه تمرین تصویرسازی ذهنی
کاربردهای تصویرسازی ذهنی
افزایش مهارت های روان شناختی
تحقیقات مربوط به توجه
تحقیقات مربوط به تصویرسازی ذهنی
تحقیقات مربوط به تصویرسازی کانون توجه
نتیجه گیری
روش تحقیق
جامعه و نمونۀ آماری
متغیرهای تحقیق
ابزار اندازه گیری و روش جمع آوری اطلاعات
شیوۀ اجرای تحقیق
روش آماری و شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته های تحقیق
بررسی توصیفی داده ها
آزمون فرضیۀهای آماری
فرضیۀ اول
فرضیۀ دوم
فرضیۀ سوم
فرضیۀ چهارم
فرضیۀ پنجم
فرضیۀ ششم
بحث ونتیجه گیری
یافته های تحقیق
نتیجه گیری داده های تحقیق
پیشنهادات پژوهشی
پیشنهادات آموزشی
فهرست جداول
نوع فعالیت های گروه های سه گانه پژوهش
طرح کلّی روش اجرای تحقیق
اطلاعات توصیفی گروهها در تکلیف ردیابی
اختلاف نمرۀ پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی توجّه درونی در مرحلۀ
فراگیری
اختلاف نمرۀ پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در مرحلۀ
فراگیری
نمرۀ تفاضل پیش آزمون از پس آزمون گروه های سه گانه
اختلاف نمرۀ پس آزمون و آزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه درونی در
مرحلۀ یادداری
اختلاف نمرۀ پس آزمون و آزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در
مرحلۀ یادداری
نمرۀ تفاضل پس آزمون از آزمون یادداری گروه های سه گانه
فهرست نمودارها
نمودار میانگین سن آزمودنی ها در گروه های سه گانه
نمودار میانگین نمرۀMIQ R آزمودنی ها در گروه های سه گانه
اختلاف نمرۀ پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی توجه درونی در مرحلۀ
فراگیری
اختلاف نمرۀ پس آزمون وآزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه درونی در مرحلۀ
یادداری
اختلاف نمرۀ پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی توجه بیرونی در مرحلۀ
فراگیری
اختلاف نمرۀ پس آزمون وآزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در مرحلۀ
یادداری
رونـد پـیشرفت گـروه‌ها در طی مراحل پیش آزمون و پس آزمون در تکلیف ردیابی
رونـد پـیشرفت گـروه‌ها در طی مراحل پس آزمون و آزمون یادداری در تکلیف ردیابی
فهرست شکل ها
استفاده از توجّه در مراحل مختلف پردازش بر اساس تئوری های مختلف تک کانالی
مقدار بالقوۀ منابع پردازش و ساختار آن¬ها از منابع پردازشی در توجّه ویکنز و
همکاران ۱۹۸۴
صفحۀ نمایش نرم افزار با امکانات مربوط
وارد کردن مشخصات فردی آزمودنی ها
مشخصات کامل آزمون ایجاد شده
ایجاد مراحل مختلف (فراگیری یادداری)
اجرای آزمون و نتیجۀ پایانی آن
انتقال و ذخیرۀ اطلاعات به دست آمده در نرم افزار
تصویر دستگاه تعقیب سنج

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق