آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریاکواس برای کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی

دانلود روش تحقیق هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریاکواس برای کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی

فهرست مطالب

چکیدة
عنوان
هنجار یابی پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس بر روی کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهرستان تربت حیدریه در سال ۸۴ ـ ۸۳
جامعه آماری :
جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش آموزان راهنمایی شهرستان تربت حیدریه در سال ۸۴ ـ ۸۳ که در مجموع حدود ۱۰۰۳۵ دانش آموز بود و از این تعداد ۵۱۱۲ نفر پسر و ۴۹۲۳ دانش آموز دختر که در سطح ۳۵ مدرسه دخترانه و پسرانه توزیع شده اند.
نمونه
گروه نمونه ۵۰۰ نفر از دانش آموزان راهنمایی می‌باشد که ۲۴۸ نفر از آنها دختر و ۲۵۲ نفر از آنها دانش آموز پسر می‌باشند که در پایه‌های اول و دوم و سوم راهنمایی تحصیل می‌کنند
ابزار مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از :
۱ ـ پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس ۲ ـ پرسشنامه افسردگی بک در آزمون اول پرسشنامه
یافتهای پژوهشی :
۱ ) آیا آزمون افسردگی ماریا کواس از پایایی لازم برای اجرا در جامعه مرجع مورد نظر برخوردار می‌باشد ؟
در این پژوهش پایایی آزمون از روش دو نیمه کردن آزمون ۵۹ / ۰ بدست آمد. چون همبستگی بین دو نیمه آزمون، همبستگی بالایی است با اطمینان می‌توان از پایا بودن آزمون برای جامعه مرجع آن را اجرا و در این جامعه به کار برد. و این خود مبین ثبات و اعتبار آزمون در امور تشخیصی برای جامعه مرجع می‌باشد.
۲ ) آیا آزمون افسردگی ماریا کواس از روایی لازم برای اجرا جامعه مرجع مورد نظر برخوردار می‌باشد ؟
در این پژوهش روایی آزمون از روش روایی ملاکی ۵۲ / ۰ بدست آمد چون هبستگی بین آزمون ماریاکواس و آزمون ملاک ( بک ) از همبستگی بسیار بالایی برخوردار است با اطمینان می‌توان از روایی آزمون ماریا کواس برای جامعه مرجع آنرا اجرا و مورد استفاده قرار داد و این خود مبین مناسب و روایی آزمون در امور تشخیص برای جامعه مرجع می‌باشد.
‹‹ فهرست مطالب ››
فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه :
بیان مسئله :
اهمیت پژوهش :
اهداف تحقیق :
اهداف کلی :
تعاریف نظری واژه‌ها و مفاهیم :
تعاریف عملیاتی واژه‌ها و مفاهیم :
سؤالات تحقیق :
فرضیه‌های تحقیق :
فصل دوم : پیشینه پژوهش
مقدمه :
سلامتی و تعریف آن :
عوامل تأثیرگذار بر سلامت:
انواع سلامتی :
سلامت روانی و تعریف آن :
عوامل موثر بر سلامت روانی :
اختلالات روانی و تعریف آن :
تاریخچه بررسی اختلالات روانی :
طبقه بندی اختلالات روانی :
اختلالات خلقی و تعریف آن :
تاریخچه بررسی اختلالات خلقی :
طبقه بندی اختلالات خلقی :
اختلالات افسردگی :
اختلالات دو قطبی :
اختلال افسردگی و تعریف آن :
نظریه‌های روان شناختی در مورد افسردگی :
نظریه زیست شناختی : ۴۸
نظریه روان پویایی :
نظریه یادگیری :
نظریه شناختی :
علایم و نشانه‌های اختلال افسردگی :
سبب شناسی اختلال افسردگی :
انواع افسردگی :
اختلال افسردگی و سن :
اختلال افسرگی و جنس :
روشهای تشخیص و ارزیابی افسردگی در کودکان :
انواع آزمونهای ارزیابی افسردگی :
پرسشنامه افسردگی کودکان CDI :
۲ ـ پرسشنامه افسردگی بک :
مقیاس افسردگی اصلی برای مطالعات همه گیر شناسی ( CES _ D ) :
آزمون و تعریف آن :
سابقه تاریخی آزمونهای روانی :
ویژگیهای آزمونهای روانی :
الف ) ویژگیهای اصلی :
الف ) روش باز آزمایی :
ب ) روش فرمهای همتا یا موازی :
ج ) روش دو نیمه کردن آزمون :
د ـ روش کودر ـ ریچاردسون :
الف ) روایی محتوا :
ب ) روایی صوری یا ظاهری :
ج ) روایی ملاکی : ۷۷
د ) روایی سازه :
۳ ـ حساسیت یا ظرافت تشخیص :
ب ) ویژگیهای فرعی :
مفهوم نرم یا هنجار و تعریف آن :
انواع نرم یا هنجار :
۱ ـ هنجارهای سنی:
۲ ـ هنجارهای کلاسی:
۳ ـ هنجارهای رتبه درصدی :
۴ ـ هنجار مربوط به نمرات معیار :
پژوهشهای خارجی :
پژوهشهای داخلی :
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه :
روش تحقیق :
جامعه آماری :
نمونه و روش نمونه گیری :
روش اجرای تحقیق :
ابزارهای گرد آوری اطلاعات :
روایی و پایایی آزمون ماریاکواس :
روایی و پایائی آزمون افسردگی بک :
روشهای آماری مورد استفاده در این پژوهش :
سؤالات پژوهش :
فرضیه‌ها پژوهش :
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه :
محاسبه پایایی آزمون :
تحلیل نتایج :
محاسبه روایی آزمون :
فرضیه اول :
فرضیه دوم :
فرضیه سوم :
اداری
فرضیه چهارم :
فرضیه پنجم :
فرضیه ششم :
فرضیه هفتم :
فرضیه هشتم :
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه :
بحث و نتیجه گیری :
پیشنهادات
پیشنهادات کاربردی :
پیشنهادات پژوهشی :
محدودیت‌ها :
ضمائم
فهرست منابع و مأخذ :

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق