آخرین مقالات

خانه » طرح توجیهی » دانلود طرح توجیهی بسته بندی و فرآوری زیتون و روغن زیتون

دانلود طرح توجیهی بسته بندی و فرآوری زیتون و روغن زیتون

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود طرح توجیهی بسته بندی و فرآوری زیتون و روغن زیتون :
فهرست مطالب
چکیده ١
١- معرفی محصول ٢
١- مشخصات کلی محصول ٢ -١
٢- شماره تعرفه گمرکی ٣ -١
٣- شرایط واردات و صادرات ٣ -١
۴- استانداردهای ملی وجهانی ۴ -١
۵- قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ١٠ -١
۶- موارد مصرف و کاربرد ١١ -١
٧- کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ١٢ -١
٨- اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز ١٢ -١
٩- کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول ١٣ -١
٢- وضعیتعرضه و تقاضا : ١۴
٢- بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای – ١و ٢ -٢
توسعه
و در دستاجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون ١۴
٣- بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ٨۵ -٢
۴- بررسی روند مصرف از آغاز برنامه ٢٣ -٢
۵- بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن -٢
۶- بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم ٣١ -٢
١و ٢- بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف
تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول :
١-کنسرو زیتون ٣٢
٢-روغن زیتون ٣٧
٣- بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری
ثابت ۴٨
١- محوطه سازی ۴٩ -٣
٢- ساختمان ۵٠ -٣
٣- ماشین آلات ۵١ -٣
۴- تاسیسات ۵٢ -٣
۵- وسائط نقلیه ۵٣ -٣
۶- تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی ۵٣ -٣
٧- هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده ۵۴ -٣
٨- هزینه های قبل از بهره برداری ۵۵ -٣
٩- سرمایه در گردش ۵۶ -٣
١٠ – برآورد حقوق و دستمزد ۵٧ -٣
١١ – برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات ۵٩ -٣
١٢ – هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک ۶٠ -٣
١٣ – هزینه های متفرقه و پیشبینی نشده تولید ۶٠ -٣
١۴ – هزینه های توزیع و فروش ۶١ -٣
١۵ – جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید ۶١ -٣
١۶ – نتیجه گیری ۶٢ -٣
۴- میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن ۶٣
۵- پیشنهاد منطقه مناسببرای اجرای طرح ۶۴
۶- وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال ۶۵
٧- بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و
چگونگی
امکان تامین آنها در منطقه مناسبب رای اجرای طرح ۶۵
٨- وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و
حمایتهای مالی ۶۵
٩- تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد
های جدید
١٠ – در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها
چگونه خواهد بود
مراجع

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق