آخرین مقالات

خانه » کارآفرینی » دانلود طرح کارآفرینی پرورش گل وگیاه زینتی

دانلود طرح کارآفرینی پرورش گل وگیاه زینتی

پیشگفتار …………………………. ۱
مقدمه ……………………………. ۲
فصل اول : کلیات
الف : تعاریف مفاهیم و اصطلاحات……….. ۴
ب: تعریف و تشریح موضوع تحقیق………… ۱۳
ج : اهداف پروژه…………………… ۱۴
فصل دوم : جمع آوری مقدماتی اطلاعات ( پیشینه طرح )
تاریخچه تولید و پرورش گل و گیاه در ایران ۱۸
فصل سوم : برنامه عملیاتی
الف : تهیه و تبدیل مواد اولیه ………. ۲۰
ب : خدمات شرکت ……………………. ۲۷
ج : روشهای بازار یابی و تبلیغات …….. ۲۷
فصل چهارم : نیروی انسانی
کروکی کارگاه ……………………… ۲۹
چارت تشکیلاتی ……………………… ۳۰
فصل پنجم : منابع مالی
الف : ضوابط جواز تاسیس و گذفتن مجوز …. ۳۲
ب : توجیه اقتصادی طرح : ……………. ۳۷
فهرست منابع ………………………. ۵۲

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق