آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود مجموعه کامل گزارش کارآموزی مشاوره حقوقی

دانلود مجموعه کامل گزارش کارآموزی مشاوره حقوقی

عنوان :

فصل اول : موضوعات حقوقی

ابطال تقسیم نامه ………………………   ۱

تأدیه حقوقی سر قفلی و حق سبک و پیشه ……..  ۷

توقیف عملیات اجرایی…………………….     ۱۴

تخلیه…………………………………     ۱۸

رفع تصرف………………………………     ۲۹

ابطال قرار داد ………………………..      ۳۵

تعدیل اجاره بها   …………………….. ۳۹

ابطال قولنامه …………………………      ۴۷

ابطال مبایعه  نامه …………………….      ۵۲

صحت معامله ……………………………      ۵۹

اثبات مالکیت و پرداخت اجرة المثل          .. ۶۵

اثبات عقد بیع   ………………………. ۷۰

فسخ معامله  ………………………….. ۷۳

فسخ معامله……………………………. ۷۷

فسخ معامله  …………………………..   ۸۲

تحویل زمین  …………………………..  ۸۵

مطالبه وجه ……………………………      ۸۹

مطالبه وجه ……………………………     ۹۱

مطالبه وجه…………………………….      ۹۴

مطالبه وجه…………………………….      ۹۷

تقسیم ترکه    ………………………… ۱۰۰

تجدید نظر از رای شورا ………………….      ۱۰۵

مطالبه حق بیمه عمر …………………….      ۱۰۹

اعتراض ثابت …………………………..       ۱۱۵

اعتراض ثابت ………………………….. ۱۱۹

وا خواهی    ………………………….. ۱۲۳

اعتراض بر ثبت …………………………      ۱۲۷

خلع ید ………………………………. ۱۳۱

قلع و قمع …………………………….   ۱۳۴

تغییر نام …………………………….       ۱۳۸

ابطال آراء ……………………………      ۱۴۰

اصلاح شناسنامه …………………………      ۱۴۹

تخلیه به لحاظ انتقال به غیر …………….      ۱۵۲

الزام به تنظیم سند …………………….       ۱۵۸

الزام به تنظیم سند    …………………. ۱۶۳

انجام تعهد  …………………………..      ۱۶۶

تقسیم ترکه  …………………………..      ۱۷۳

ابطال قولنامه ، اثبات عقد بیع …………..      ۱۷۷

فصل دوم : موضوعات خانواده

استرداد جهیزیه ……………………….. ۱۸۳

فسخ نکاح   …………………………… ۱۸۷

حکم تمکین ……………………………. ۱۸۹

تقلیل اقساط مهریه……………………… ۱۹۳

وا خواهی   ……………………………  ۱۹۵

ملاقات فرزند  ………………………….      ۱۹۸

مطالبه اجرة المثل ……………………..     ۲۰۰

مطالبه یک برگ قبض اقساطی بابت خریدی ……..      ۲۰۵

تجدید نظر خواهی ……………………….      ۲۱۱

استرداد جهیزیه     ……………………. ۲۱۵

طلاق  …………………………………      ۲۱۸

افزایش اجاره بها  ……………………..      ۲۲۱

اثبات نسب …………………………….       ۲۲۹

تعیین تکلیف…………………………… ۲۳۱

تهی ولد و اثبات نسب     ……………….. ۲۳۳

ثبت واقعه ازدواج  ……………………..      ۲۳۵

فصل سوم :‌موضوعات اطفال

تصادف منجر به فوت   ……………………   ۲۳۷

ایراد ضرب وشتم   ………………………  ۲۴۰

ایراد ضرب عمدی  ……………………….      ۲۴۱

رابطه نا مشروع  ……………………….     ۲۴۵

قتل غیر عمدی ………………………….      ۲۴۸

فصل چهارم :‌موضوعات اجرای احکام مدنی

فسخ قرارداد و مطالبه اجور معوقه     …….. ۲۵۱

خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی  …………      ۲۵۴

مطالبه سهم الارث ……………………….      ۲۵۸

الزام به ثبت نکاح  …………………….       ۲۶۲

خلع ید یک باب مغازه  ………………….. ۲۶۵

الزام به تنظیم سند     ………………… ۲۷۰

الزام به تنظیم سند  ……………………      ۲۷۲

خلع ید و مطالبه اجرة المثل  ……………. ۲۷۷

الزام به تنظیم سند  ……………………   ۲۷۹

مطالبه مهریه  …………………………       ۲۸۲

اثبات مالکیت  …………………………      ۲۸۵

مطالبه وجه  …………………………..      ۲۸۸

فصل پنجم : موضوعات دادگاه تجدید نظر

زنان غیر محضر  ………………………..       ۲۹۱

تغییر کاربری    ………………………. ۲۹۵

تصرف عدوانی   …………………………      ۲۹۸

تصرف عدوانی   …………………………      ۳۰۲

ایراد ضرب عمدی  ……………………….      ۳۰۴

تخریب و تصرف عدوانی  ………………….. ۳۰۷

شرکت د ر نزاع دسته جمعی   ……………… ۳۱۱

قتل غیر عمدی  ………………………… ۳۱۴

ممانعت از حق ………………………….   ۳۱۷

تظاهر به وکالت   ………………………  ۳۲۰

چک بلا محل   ………………………….. ۳۲۳

شرب خمر  ……………………………..     ۳۲۶

جعل مهر شرکت  …………………………      ۳۲۹

جعل سند ……………………………… ۳۳۲

فروش مال غیر      …………………….. ۳۳۵

انتقال منافع مال غیر  ………………….      ۳۳۹

تهدید و فحاشی  ………………………..      ۳۴۲

اعساراز محکوم به  ……………………..       ۳۴۹

فصل ششم : موضوعات دادگاه جزائی

مصرف مشروبات الکلی   …………………..      ۳۵۵

تخفیف مجازات   ……………………….. ۳۵۷

خیانت در امانت     ……………………. ۳۶۰

اخلال در نظم عمومی    ………………….. ۳۶۳

ممانعت از ورود بازرسان    ………………      ۳۶۵

بی مبالاتی در امور حفار ی  ………………      ۳۶۹

حفاری غیر مجاز  ………………………. ۳۷۲

قواد ی   …………………………….. ۳۷۷

تخریب محصول کشاورزی   …………………. ۳۸۰

عدم ثبت واقعه ازدواج  ………………….   ۳۸۳

ترک انفاق   …………………………..  ۳۸۵

فک پلمپ   ……………………………. ۳۸۷

کلاهبرداری   …………………………..     ۳۸۹

کلاهبردار ی( فروش مال غیر )   ……………      ۳۹۲

فروش مال غیر  ………………………… ۳۹۷

رابطه نا مشروع       ………………….. ۳۹۹

رابطه نا مشروع   ………………………      ۴۰۲

رابطه نا مشروع و تمرد در مقابل دستور مامورین پلیس         ۴۰۶

خیانت در امانت   ………………………       ۴۰۹

تصرف عدوانی    ………………………..      ۴۱۲

تحصیل مال  مسروقه    ………………….. ۴۱۵

مشارکت د رایراد صدمه      ……………… ۴۱۷

فصل هفتم : موضوعات اجرای کیفر ی

فراری دادن متهم و ایراد ضرب عمودی     ……      ۴۲۰

جریمه دار نمودن عفت عمومی   …………….      ۴۲۲

ممانعت از حق   ……………………….. ۴۲۴

تصادف   ……………………………… ۴۲۶

تخفیف مجازات    ………………………. ۴۲۸

تهیه و ساخت مشروبات الکلی   …………….   ۴۳۰

خیانت در امانت    ……………………..  ۴۳۲

خیانت در امانت    …………………….. ۴۳۴

افتراء   ……………………………..     ۴۳۸

اعتیاد    …………………………….      ۴۴۲

فحاشی   ……………………………… ۴۴۴

کیف قاپی        ………………………. ۴۴۷

استفاده غیر مجا ز از برق    …………….      ۴۴۹

سرقت    ………………………………      ۴۵۱

سرقت    ………………………………       ۴۵۳

سرقت     ……………………………..      ۴۵۶

ایراد ضرب غیر عمد ی    …………………      ۴۵۸

وا خواهی ……………………………..       ۴۶۱

فصل اول : موضوعات حقوقی که شامل ۳۹ گزارش

فصل دوم :‌موضوعات خانواده که شامل ۱۶ گزارش

فصل سوم : موضوعات اطفال که شامل ۵ گزارش

فصل چهارم : موضوعات اجرای احکام مدنی که شامل ۱۲ گزارش

فصل پنجم : موضوعات دادگاه تجدید نظر که شامل ۱۸ گزارش

فصل ششم : موضوعت دادگاه کیفری که شامل ۲۲ گزارش

فصل هفتم : موضوعات اجرای احکام کیفری که شامل ۱۸ گزارش

و هر یک از گزارشات دارای :

۱- اسامی طرفین اصحاب  دعوی و موضوع یا خواسته

۲- گردشگاه پرونده در داد سرا و دادگاه ها

۳- نظریه کارشناس و یا پزشکی قانونی

۴- رای دادگاه همراه با شماره دادنامه و کلاسه پرونده

۵- نظریه کار آموز

مقدمه :

به هر یک از عنوان های فوق به این نحو می باشد که در اول گزارش ، اسامی طرفین اصحاب دعوی و موضوع یا خواسته ذکر شده و بعد مطاالب و اظهارات اصحاب دعوی و گواهان در داد سرا و دادگاه بطور خلاصه و مفید عنوان شده و رای دادگاه ها و نظریات کارشناس و یا پزشکی قانونی عیناً ذکر شده و در پایان گزارش نظریه کار آموز که بر گرفته از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و آراء و وحدت رویه می باشد بیان شده و هیچ خرده گیری بر قضات محترم دادگاهها ( اعم از بدوی و تجدید نظر ) که علی الواقع جهت اجرای عدالت قدم بر می دارند ،‌نمی باشد .

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق