آخرین مقالات

خانه » طرح توجیهی » دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید دودی کردن و شورکردن ماهی

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید دودی کردن و شورکردن ماهی

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید دودی کردن و شورکردن ماهی :
فهرست مطالب
چکیده ١
١- معرفی محصول ٢
١- مشخصات کلی محصول ٢ -١
٢- شماره تعرفه گمرکی ٧ -١
٣- شرایط واردات و صادرات ٨ -١
۴- استانداردهای ملی وجهانی ٨ -١
۵- قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ١۴ -١
۶- موارد مصرف و کاربرد ١۴ -١
٧- کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ١۵ -١
٨- اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز ١۵ -١
٩- کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول ١۵ -١
٢- وضعیت عرضه و تقاضا : ١۶
٢- بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه – ١و ٢ -٢
و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون ١۶
٣- بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ١۶ ٨۵ -٢
۴- بررسی روند مصرف از آغاز برنامه ١٧ -٢
۵- بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن ١٧ -٢
۶- بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم ١٧ -٢
١و ٢- بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول : ١٨
١- روش انجماد ١٨ -١
٢- روش کنسرو کردن ١٨ -١
٣- روش های دودی کردن ١٩ -١
١- دودی کردن سرد ١٩ -٣ -١
٢- دودی کردن گرم ٢٠ -٣ -١
٣- دودی کردن داغ ٢٠ -٣ -١
۴- مراحل دودی کردن ٢٠ -١
١- انتخاب ماهی و درجه بندی ٢٠
٢- تمیز کردن ماهی ٢١
٣- شور کردن ٢١
۴- آویزان کردن ماهی ٢١
۵- شستن ٢١
۶- خشک کردن ٢٢
٧- دودخانه ٢٣
٨- سرد کردن و بسته بندی ٢۴
نقشه جانمای کارخانه ٢۶
٣- بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت ٢٧
١- محوطه سازی ٢٧ -٣
٢- ساختمان ٢٨ -٣
٣- ماشین آلات ٢٩ -٣
۴- تاسیسات ٣٠ -٣
۵- وسائط نقلیه ٣١ -٣
۶- تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی ٣٢ -٣
٧- هزینه های متفرقه و پیشبینی نشده ٣٣ -٣
٨- هزینه های قبل از بهره برداری ٣۴ -٣
٩- سرمایه در گردش ٣۴ -٣
١٠ – برآورد حقوق و دستمزد ٣۵ -٣
١١ – برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات ٣٧ -٣
١٢ – هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک ٣٨ -٣
١٣ – هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید ٣٨ -٣
١۴ – هزینه های توزیع و فروش ٣٨ -٣
١۵ – جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید ٣٩ -٣
١۶ – نتیجه گیری ۴٠ -٣
۴- میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن ۴٠
۵- پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح ۴٢
۶- وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال ۴٣
٧- بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی
امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح ۴٣
٨- وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی ۴٣
٩- تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید ۴۴
١٠ – در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود ۴۴
مراجع ۴۵
پیوست ها ( بخش نامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات اسانس ) ۵٣

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق