آخرین مقالات

خانه » طرح توجیهی » دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید آب میوه ( غیرمرکبات )

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید آب میوه ( غیرمرکبات )

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید آب میوه ( غیرمرکبات ) :
فهرست مطالب
چکیده ١
١- معرفی محصول ٢
١- مشخصات کلی محصول ٢ -١
٢- شماره تعرفه گمرکی ٣ -١
٣- شرایط واردات ٣ -١
۴- استانداردهای ملی وجهانی ٣ -١
۵- قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ۴ -١
۶- موارد مصرف و کاربرد ۴ -١
٧- کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ۵ -١
٨- اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز ۵ -١
٩- کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول ۶ -١
٢- وضعیت عرضه و تقاضا : ٧
٢- بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه – ١و ٢ -٢
و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون ٨
٩ ٣- بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ٨۵ -٢
۴- بررسی روند مصرف از آغاز برنامه ١۵ -٢
۵- بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن ١۵ -٢
۶- بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم ٣٨ -٢
١و ٢- بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی
های مرسوم
در فرآیند تولید محصول : ٣٩
١- تکنیک تولید کنسانتره شفاف از میوه : ٣٩ -١
٢- تهیه آب میوه از کنسانتره : ۴٧ -١
٣- ماشین آلات ۵١ -١
٣- بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت ۵۵
١- محوطه سازی ۵۶ -٣
٢- ساختمان ۵٧ -٣
٣- ماشین آلات ۵٨ -٣
۴- تاسیسات ۶٠ -٣
۵- وسائط نقلیه ۶٠ -٣
۶- تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی ۶١ -٣
٧- هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده ۶٢ -٣
٨- هزینه های قبل از بهره برداری ۶٣ -٣
٩- سرمایه در گردش ۶۴ -٣
١٠ – برآورد حقوق و دستمزد ۶۵ -٣
١١ – برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات ۶۶ -٣
١٢ – هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک ۶۶ -٣
١٣ – هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید ۶٧ -٣
١۴ – هزینه های توزیع و فروش ۶٧ -٣
١۵ – جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید ۶٨ -٣
١۶ – نتیجه گیری ۶٩ -٣
۴- میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن ٧٠
۵- پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح ٧١
۶- وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال ٧٢
٧- بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی
امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح ٧٢
٨- وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی ٧٢
٩- تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید ٧٣
١٠ – در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها
چگونه خواهد بود ٧۴
مراجع ٧۵
پیوست ها ( بخش نامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات اسانس ) ٧۵

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق