آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » مدیریت » دانلود مقاله ارتباط منابع انسانی و نتایج تجاری

دانلود مقاله ارتباط منابع انسانی و نتایج تجاری

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود مقاله ارتباط منابع انسانی و نتایج تجاری :
ارتباط منابع انسانی و نتایج تجاری
فهرست
ارتباط منابع انسانی و نتایج تجاری : ۳
چه چیزی را افراد انجام می دهند؟ ۱۱
چگونگی احساس افراد؟ ۱۲
چه چیزی را افراد می دانند؟ ۱۲
فرایندها : ۱۲
تنوع یا گوناگونی ۱۶
موتورولا ۱۷
خلاصه(منابع انسانی بعنوان بخشی از کارت امتیازی متوازن ) : ۱۸
(متغیرهای منابع انسانی) ۱۹
« رویه های منابع انسانی» ۱۹
« ارزش مشتری » ۲۱
هزینه / سود : ۲۳
تحقیق : ۲۳
متخصصین منابع انسانی : ۲۹
نتابج : اندازه گیری منابع انسانی : ۳۶
ارزیابی مدیریت منابع انسانی : ۴۰
ممیزی منابع انسانی : ۴۲
رویکردهایی برای ممیزی منابع انسانی: ۴۴
اطلاعات ممیزی : ۴۶
” انتخاب ” ۴۸
” آموزش و توسعه ” ۴۸
” ارزیابی و عملکرد ” ۴۹
” پاداش ” ۵۰
معرفی ( الفبا ) برای ممیز: ۵۲
” ممیز عزیز ” ۵۲
« ارزیابی جو (شرایط) منابع انسانی » ۵۳
جایگزینی (برگشت) کارکنان: ۵۴
محاسبه ی جایگزینی کارکنان: ۵۵
نرخ تفکیک : ۵۵
نرخ استعفا : ۵۶
تفکیک پذیری غیرقابل اجتناب : ۵۶
جایگزینی اجتناب پذیر : ۵۶
مصاحبه ها ( گزارشات ) ترک سازمان : ۵۶
گزاشات ( مصاحبه های خروج ) : ۵۸
مصاحبه ها ( گزارشات ) ارسال کننده ی خروج : ۵۸
هزینه های جایگزینی کارکنان : ۵۹
علل جایگزینی کارها : ۶۱
این بحث نشان می دهد چگونه و چرا منابع انسانی ارزش را به تصمیمات تجاری اضافه می کنند ؟
اول در ابتدا ، مدارک و شواهد نشان داده است که تاثیر روش های منابع انسانی در نتایج تجاری اثبات شده است.
دوم ، موضوعات منابع انسانی از اندازه های تجاری اطراف یک کارت امتیازی ساخته شده و سوم ، ارزیابی های منابع انسانی در حال اجرا بر روی روش ها ، حرفه ها ( شاغل ) و دپارتمان ها یا کارکردها ( عملکردها ) هستند .
ارتباط منابع انسانی و نتایج تجاری :
۱۹۸۰ مطالعه های اولیه بر وری نتایج تجاری منابع انسانی رابطه بین روش های منابع انسانی و نتایج تجاری بر اساس یک فرضیه ( قضیه ی ثابت شده ) نسبتا ساده شکل گرفته است :
گسترش ( آرایش ) بهتر و استفاده از روش های منابع انسانی باید همبستگی ( ارتباط ) داشته باشد با نتایج تجاری بیشتر .
Susan Nkone همبستگی ( رابطه ) بین تعداد شرکت هایی که در فرآیندهای طرح ریزی منابع انسانی سرمایه گذاری کردند و نتایج تجاری را بررسی کرد. او هیچ رابطه ای پیدا نکرد . در سرمایه گذاری در برنامه ریزی منابع انسانی با عملکرد تجاری هیچ رابطه ای ندارد. ( Nkomo 1987-1986 ) .
در همان زمان یک پروژه تحقیقاتی به نام خدمات اطلاعاتی استراتژیک سازمانی ( OASIS ) انجام شد .
نتایج OASIS تعدادی رابطه بین روش های منابع انسانی ویژه ( خاص ) ( توزیع سیستم های پاداش ) و نتایج تجاری نشان داد. اما نمی توانست همه شاخص های کلی چگونگی روش های منابع انسانی تاثیر گذار بر عملکرد تجاری را تولید کند. دو بررسی کلان شامل تعداد زیادی سازمان بودند که برای یافتن چنین روابطی هدایت شده بودند : بررسی یک ، ارتباط بین استراتژی و منایع انسانی وبررسی ۲ ریال ارتباط ین منابع انسانی و عملکرد مالی . در بررسی یک ، Rondall Shaler و Susan Jakson نشان دادند چگونه تحت شرایط استراتژیک مختلف ( متفاوت ) رویه های منابع انسانی می تواند تغییر کند . این کار شواهد ( مدارک ) عملی از هم ترازی استراتژی – منایع انسانی نشان داده است اما این ترازها را به نتایج تجاری ارتباط نمی دهد. در بررسی دو ، ( Delake , Yeung 1990) مشخص شد که رویه ها ( روش های منابع انسانی ) نه تنها به وسیله ی استراتژی تغییر می کنند ( گوناگون و متنوع هستند ) بلکه هم ترازی استراتژی و منابع انسانی یک تاثیر بر روی عملکرد تجاری داشته است. در میان سایر نتایج ، ما دریافتیم که تحت شرایط محیطی با عغییرات پائین( کم تغییر ) توجه به روش های ( رویه های ) منایع انسانی تاثیر کمی بر نتایج تجاری داشت اما تحث شرایط محیطی با تغییرات زیاد پرداختن ، توجه به اجرای روش های منابع انسانی تاثیر زیادی بر نتایج تجاری داشت.
روابط مستقیم بین سرمایه گذاری و پرداختن ( توجه ) به روش های منابع انسانی اغلب غیر شفاف هستند.
سال ۱۹۹۰ ارزیابی از روش های منابع انسانی و عملکرد مالی وسعت و گسترش پیدا کرد . علاقه به اندازه ( کمی ) بیان کردن تاثیر رونش های منابع انسانی بر عملکرد مالی ، منجز به مطالعاتی شد که۹ تاثر رویه ها ( روش های ) منابع انسانی را به نتایج ( خروجی های ) خاص شرکت ارتباط می داد. برای مثال جابه جایی ( بازگشت ) شغلی به امنیت شغلی مرتبط شده است و به وقوع و حضور و سطح پاداش و فرهنگ و آمارگیری نفوس ( Arnold , Feldman , 1982 1983 moley ) ، بهره وری به روش های منابع انسانی در حال تبدیل و تغییر ارتباط داده شده است و به روابط کار ( آن چیزهایی که تاکید بر تعاون و همکاری دارند ) و کیفیت برنامه های دوره کاری ، دوایر کیفیت و آموزش و تلاش های گسترده ( وسیع ) تازه استخدام شده ها ،
و سیستم های پاداش مشوق ( cuteher – Gershenfeld 1991 ) ( Keefo 1987 , Katz , Kochane ) سرمایه گذاری ها در روش های منابع انسانی متنوع و گوناگون به عملکرد مالی شرکت ارتباط داده شده اند. مثل : آموزش ( Russell , Taborgoo power 1985 ) انتخاب پرسنل ( Terpstraoo Rozell 1993 ) و ارزیابی ها ( Bormen 1991 ) و پاداش ( Gerhart Milkovich 1992 ) سایر مطالعات بر روی روش های منابع انسانی و عملکرد شرکت در تولید را نشان داده اند ( Dolaney 1996 ) شرکت تعاونی و روش های منابع انسانی ابتکاری و بهره وری سازمانی در تاسیسات ( کارخانه ) استیل ( Arthur 1994 , Shaw , Pernnushi 1993 ) و دسته ( مجموعه های ) به هم پیوسته شده از روش های منابع انسانی و بهره وری بالاتر و کیفیت در تاسیسات ( کارخانه های ) وسایل نقلیه خودرویی ( Mac Duffie 1995 ) مطالعه دیگری به منظور ارزیابی تاثیرات مالی روش های منابع انسانی توسط مرکز روابط صنعتی مینه دو تا در سال ۱۹۹۵ انجام گرفت. این تحقیق به سه نتیجه کلی و خاص زیر دست یافت : ۱- متخصصان منابع انسانی موضوعات منابع انسانی را به عنوان موضوع مهم و ضروری برای عملکرد تجاری می بیند. ۲- مدیران خط باید در رویه های منابع انسانی مسئول و درگیرتر باشند ۳- ازروش های منابع انسانی متغیر ( گوناگون ) به طور گسترده استفاده می کنند . همچنین یک کیفیت جامع از شاخص منابع انسانی که برای هر سازمان تکامل یافته بود ، بر مبنای تراکم دسته بندی همه فعالیت های منابع انسانی تنظیم شده به وسیله سازمان شکل گرفته بود .
این کیفیت شاخص منابع انسانی به چهار مقیاس مالی مرتبط شده بود : ۱- ارزش کتابی / بازاری ( ارزش بازاری شرکت بر اساس قیمت ( ارزش ) سهام تقسیم شده به وسیله ی دارایی های شرکت که بیانگر ارزش افزوده به وسیله ی مدیریت است )
۲- بهره وری ( ارزش پولی یا دلاری فروش تقسیم شده به وسیله تعدادری از کارکنان )
۳- ارزش بازار ( ارزش سهام سهم های پرداخت نشده یا معوق )
۴- فروش ها
همه ی چهار مقیاس مالی به همراه کیفیت روش های منابع انسانی به طور هیجان آوری ( مهیجی ) افزایش یافتند ( جدول ۱-۲۴ ) . اطلاعات به طور واضح نشان می دهد که هنگامی که متخصصانی منابع انسانی کیفیت بالاتر و بیشتر از روش های منابع انسانی را درک و مشاهده می کنند ، شرکت ها نتایج تجاری بهتری داشتند . به علاوه نتایج خاص و معین ، هنگامی که شرکت ها به ۵ گروه یا نوع از مصرف کننده های منابع انسانی گروه بندی شده بودند ، تولید شده بود :
۱- منابع انسانی فراگیر ( جامع ) – این شرکت ها طیف کاملی از روش های منابع انسانی را ترکیب می کنند .
۲- منابع انسانی تجاری – این شرکت ها از روش های منایع انسانی برای کنترل و هدایت سلسله مراتبی کارکنان استفاده می کنند .
۳- منابع انسانی درگیر و مشغول – این شرکت ها از روش های منابع انسانی برای افزایش سطوح مهارت ها ، کارکنان درگیر در کارها ( مشاغل ) و افزایش احساسات موفقیت و پیشرفت شخصی استفاده می کنند .
۴- منابع انسانی شناسایی ( تعیین و تمیز هویت ) – این شرکت ها از روش های منابع انسانی برای افزایش شناسایی و هویت یابی کارکنان به همراه شکرت استفاده می کنند.
۵- استفاده کم و محدود از منابع انسانی – این شرکت ها به اندازه ی کمی به رویه های منابع انسانی توجه می کنند .
هریک از این دسته ها به استراتژی ویژه ای مرتبط می شوند . شرکت های با یک سیستم منابع انسانی جامع و فراگیر به نتایج تجاری سطح بالا و زیاد بدون توجه به استراتژی تجاری می پردازند. شرکت های با استراتژی نوآوری به موفقیت بیشتر با یک مجموعه شامل شده از روش های منابع انسانی احتمالا متمایل هستند شرکت های با استراتژی هزینه بیشتر احتمالا تمایل دارند به موفقیت بیشتر به شرطی که از روش های منابع انسانی جامع استفاده کنند .
جدول ۱-۲۴ ( مطالعه SHRM /CCH از کیفیت و نتایج تجاری منایع انسانی )
۲۵% بالا
۲۵% سومی
۲۵% دومی
۲۵% کف
شاخص عملکرد
۴۰/۰
۲۴/۰
۲۳/۰
۱۵/۰
ارزش کتاب / بازاری
۲۱/۰
۲/ ۰
۱۷/۰
۱۶/۰
شاخص بهره وری (خروجی / کارکنان )
۳۶۶۷
۲۰۳۱
۱۲۵۰
۸۷۸
ارزش بازار
۴۴۲۰
۲۰۹۰
۱۵۴۸
۱۰۱۷ فروش
رویه های منابع انسانی و عملکرد تجاری شرکت : یک مطالعه جامع ( فراگیر ) از روابط بین رویه های منابع انسانی و عملکرد شرکت به وسیله ی Mark Huselid یک پروفسور دانشگاه Rutgert و گروهش انجام شد .
آنها تحقیقی را که شامل روش های کاری عملکرد بالای تعریف شده بود ، در سرتاسر تعدای از شرکت ها به تصویر کشیده بودند . این گروه تاثیر روش های عملکردی کاری بالا را در مقیاس های عملکردی سازمان بررسی کردند : بهره وری ، نتایج مالی و بازگشت ( جابه جایی ) شغلی . برای جابه جایی ( برگشت ) شغلی آنها دریافتند که افزایش انحراف معیاردر حدود ۲۵% در عملکرد کاری در حدود ۰۵/۷% برگشت شغلی را به ازای هر کارمند کاهش می دهد . برای بهره وری آنها دریافتند که هر افزایش انحراف معیار در روش های عملکرد کاری با یک افزایش ۱۶% در بهره وری ( اندازه گیری شده به وسیله ی هر کارمند ) برابر شده بود . در آمار و اعداد خام این مسئله به طور متوسط ۰۴۴؟۲۷ دلار فروش برای هر کارمند را بیان می کرد در حالی که میانگین فروش هر کارمند در این نمونه ۰۹۹/۱۷۱ دلار بود. برای عملکرد مالی افزایش انحراف معیار در روش های کاری در فروش ۰۴۴/۲۷ دلاز ، در ارزش بازار ۶۴۱/۱۸ دلار محصول داشت و ۸۱۴/۳ دلار افزایش در سود را نیز حاصل می کرد. پس از کار Huselid و گروهش مدارک و شواهد اینک موجود هستند که نشان می دهند که سرمایه گذاری در روش های منایع انسانی بر نتایج تجاری شامل هر دوی نتایج مالی و ارزش بازار شرکت ها تاثیر می گذارد.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق