آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » اقتصاد » دانلود مقاله اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع

دانلود مقاله اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع

منابع داخلی و مزیت رقابتی:

منابع مالی

تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش

منابع و امکانات ( خرید وامکانات )

مدیریت یا ساختار و زیربناهای سازمانی

نقاط قوت و ضعف داخلی

مقدمه

رابطه بین واحدهای وظیفه‌ای سازمان

یکپارچگی استراتژی و فرهنگ

مدیریت

مالی/ حسابداری

جدول فهرستی از پرسش‌های مربوط به بررسی عوامل داخلی سازمان

مدیریت

فهرستی از پرسش‌های مربوط به بررسی عوامل داخلی

بازاریابی

امورمالی

تولید

تحقیق و توسعه

سیستم اطلاعات رایانه

تکنیکهای پایه:

منحنی تجزیه:

منحنی تجربه و تعیین قیمت:

ارزیابی منحنی تجربه و تازه واردین:

تغییر شیب منحنی تجربه در طول زمان:

منحنی تجربه و مراحل مختلف تولید:

ارزیابی عوامل درونی: مدل GE

تعریف عوامل کلید درونی:

تکنیکهای جدولی:

تکنیک کارت سفید:

وجه یادگیری در رشد

مقدمه

قابلیتهای نیروی کار

معیارهای اصلی سنجش وضعیت کارکنان

اندازه‌گیری رضایت کارکنان

معیارهای سنجش عوامل ایجاد کننده رشد و یادگیری

زیر ساخت‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی

انگیزش ، اختیار، و هم‌جهتی (Moltivation, Empowerment, and Alignment)

معیارهای بهبود عملکرد در اثر پیشنهادات

معیارهای هم‌جهتی افراد و سازمان

معیار پیشنهادات اجرا شده برای سنجش انگیزه کارکنان

ارتباط معیارهای سنجش با استراتژی سازمان

کمبود معیارهای سنجش در زمینه یادگیری و رشد

۱- روابط علت و معلولی

۲- عوامل تعیین کننده عملکرد

۳- ارتباط با معیارهای سنجش عملکرد مالی

پیگیری معیارهای مناسب از راههای نامناسب

معیارهای سنجش استراتژیک درمقابل معیارهای کنترل عملکرد

کارت امتیازی متوازن: وجه مشتریان

ضرورت توجه به وجه مشتریان در BSC

هسته اصلی معیارهای اندازه‌گیری مشتریان

معیارهای اصلی سنجش وضعیت مشتریان

الف – سهم بازار

ب- حفظ و نگهداری مشتریان

ج – رضایت مشتریان

د- جذب مشتریان جدید

مدل عمومی ارزش ایجاد شده برای مشتریان

بازخور از مشتریان

خلاصه معیارهای اصلی

معیارهای سنجش عوامل ایجاد ارزش برای مشتریان

مقدمه

زمینه های استراتژیک برای وجه مالی

تبیین بازار مشتری

الف ـ ترکیب و رشد درآمدها

ب ـ کاهش هزینه / بهبود بهره وری

ج – بازگشت سرمایه گذاری و بهره برداری از داراییها

مقدمه

زنجیره‌اندشی فرایندهای داخلی:

لجستیک داخلی:

فرآیندهای اصلی

الگوی دوم

بازاریابی و فروش:

خدمات بعد از فروش:

فرآیندهای پشتیبانی:

معیارهای سنجش فرآیند تحقیق و توسعه

معیارهای سنجش طراحی و توسعه محصول

معیارهای سنجش هزینه

معیارهای سنجش کیفیت

معیارهای سنجش خدمات بعد از فروش

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق